Språkriktlinjer A-Ö

Förkortningar

Initialförkortningar som är namn

Bildas av begynnelsebokstäver eller motsvarande stavelser. Kan läsas ut i sin förkortningsform. 

HSAN – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

DO – diskrimineringsombudsmannen

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

BO – Barnombudsmannen

BEO – Barn- och elevombudsmannen

BRIS – Barnens rätt i samhället

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

FARR – Flyktinggruppernas riksråd

AA – Anonyma alkoholister

NA – Anonyma narkomaner

FN – Förenta nationerna

Initialförkortningar som inte är namn

Skrivs i början med stora bokstäver för att sedan skrivas med små bokstäver när förkortningen blir vanlig och välkänd. I högre utsträckning om det uttalas som ett ord exempelvis prao. Stora bokstäver kan i undantagsfall användas av tydlighetsskäl, exempelvis om det kan förväxlas med existerande ord som KOL.  

ASD – Autism spektrum diagnos

adhd – Attention deficit hyperactivity disorder

add – Attention deficit disorder

OCD – Obsessive-Compulsive Disorder

SIP – Samordnad individuell vårdplan

BB – Barnbördshus

bup – Barn och ungdomspsykiatrin

BVC – Barnavårdscentral

LQTS – Långt QT syndrom

DCM – Dilaterad kardiomyopati

HCM – Hypertrofisk kardiomyopati

BMI – Body mass index

VAS – Visuell analog skala

KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom

rem – Rapid eye movement

TSH – Tyreodeastimulerande hormon

T4 – Tyroxin

MVC – Mödravårdscentralen

MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAR – Medicinskt ansvarig för rehabilitering

KBT – Kognitiv beteende terapi

tens – Transkutan elektrisk nervstimulering

MS – Multipel skleros

cp – Cerebral pares

BHV – Barn hälsovården

cox-hämmare – Cyklooxygenas- hämmare

NSAID – Nonsteroidal anti-inflammatory drug

E.coli – Escherichia coli 

Hb – Hemoglobin

P-glukos – Plasma glukos

F-Hb – Fekalt Hemoglobin

HBTQ – Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

HPV – Humant papillomvirus

HVB – Hem för vård- eller boende

hiv – Humant immunbristvirus

aids – förvärvat immunbristsyndrom

USA – Amerikas förenta stater

cis – på samma sida

sms – Short message service

BDSM – Bondage, dominance, sadomasochism

STD / STI – Sexually transmitted disease / infection, könssjukdom

mg – milligram

ml – milliliter

kg – kilogram

g – gram

µg – microgram

DNA – deoxyribonucleic acid

TBC – tuberkulos

Förkortningar som blandar stora och små bokstäver

FaR – Fysisk aktivitet på recept

Lagar

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LMA – Lagen om mottagande av asylsökande

Till toppen av sidan