Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – npf

Tourettes syndrom hos barn

Tourettes syndrom innebär att barnet har rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Det är vanligt att barn som har Tourettes syndrom även har tvångssyndrom. Genom att få en diagnos så tidigt som möjligt kan barnet få rätt hjälp och utvecklas som andra barn.

I den här artikeln används ordet barn för barn och unga upp till 18 år. Artikeln vänder sig till dig som är vårdnadshavare eller närstående till ett barn som har Tourettes syndrom.

Symtom vid Tourettes syndrom

Barn som har Tourettes syndrom får ofta de första ticsen mellan fyra och sex år. Det är ofta ögonblinkningar eller ansiktsrörelser.

Tics kan vara ljud eller rörelser.

Tourettes syndrom innebär att barnet har haft rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Ticsen ska också ha kommit i tät följd under minst tre månader i rad. Barnet kan ibland ha rörelsetics och ibland ljudtics, men båda typerna av tics kan också förekomma samtidigt.

Vid Tourettes syndrom har barnet fått de första ticsen före 18 års ålder.

Barnet kan också ha svårt att koncentrera sig och att kontrollera impulser. Hen kan också ha tvångsmässigt beteende.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om följande stämmer in på ditt barn:

  • Barnet gör upprepade ofrivilliga rörelser.
  • Barnet gör okontrollerade ljud.
  • Barnet är rastlös.

Besvären ska ha pågått under en längre tid.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du kan även kontakta BUP:s lokala mottagningar.

Kontakta elevhälsan om barnet har ett eller flera av följande besvär:

  • Barnet har svårt att klara kraven i skolan.
  • Barnet har svårt att komma till ro eller att koncentrera sig.
  • Barnet har svårt att få kompisar.
Kalmar län

Hjälp och stöd i Kalmar län

Utifrån barnets ålder kan ni söka stöd, råd och behandling vid olika verksamheter i regionen och kommunen.

  • Barn 0–5 år. Om du som förälder eller närstående är orolig för att ett barn under 6 år mår psykiskt dåligt, kontakta barnhälsovården på er familjentral
  • Barn- och ungdomar 6–17 år kan få hjälp och stöd med till exempel oro, ilska, stress, nedstämdhet, trötthet eller konflikter i hemmet genom att kontakta barn- och ungdomshälsan. Även vårdnadshavare kan ta kontakt.
  • Barn och unga mellan 13–23 år kan få hjälp och stöd kring psykiska besvär relaterade till sex och samlevnad, kroppsutveckling och relationer genom att kontakta ungdomsmottagningen. Tystnadsplikt gäller och vårdnadshavare meddelas inte om att du varit i kontakt med oss. Mottagningar finns i länets samtliga kommuner. Önskar du kontakt och behandling via nätet, kan du kontakta: Digital ungdomsmottagning Kalmar län. Du kan också besöka UMO.se - ungdomsmottagning på nätet
  • Samtliga kommuner erbjuder också stöd, råd och behandling genom elevhälsan, som riktar sig till barn och ungdomar i skolan. Det går också bra att söka råd och stöd via kommunens socialtjänst, till exempel om du som vårdnadshavare behöver avlastning. Kontaktuppgifter till elevhälsan och socialtjänsten finns på din kommuns webbplats.

Vid svåra psykiska problem eller akut behov av stöd upp till och med 17 år

Är det omedelbar fara för någons liv, ring alltid nödnumret 112.

Vänd dig till våra öppenvårdsmottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (bup) för akuttid vardagar:

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar tar emot barn och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger. Behandling sker normalt sett med involvering av de närmast anhöriga.

Vad kan du och barnet göra själva?

Ett bra stöd kan vara att barnet och du som vårdnadshavare så tidigt som möjligt lär er om Tourettes syndrom.

Det är bra om ni kan ha en vardag som är utvecklande och trygg. Det innebär exempelvis att se till att barnet sover tillräckligt och äter regelbundet och hälsosamt.

Du som närstående får gärna uppmuntra barnet att vara aktiv på sin fritid. Barnet kan till exempel spela fotboll, rita eller spela musik, helst tillsammans med andra.

Här kan du få råd om hur du kan göra och vad du kan tänka på om ditt barn har tics.

Undersökningar och utredningar

Du och barnet träffar en läkare eller psykolog när ni kommer till mottagningen som ska göra utredningen. Där får ni berätta om barnets besvär. Ni får också svara på frågor som behandlaren ställer utifrån frågeformulär. Äldre barn och tonåringar kan själva fylla i frågeformulär.

Ibland behöver behandlaren ta reda på om barnet har någon annan psykiatrisk diagnos eller en funktionsnedsättning utöver Tourettes syndrom.

En läkarundersökning ingår alltid i utredningen.

Barnet kan ha andra tillstånd

Det är vanligt att barn som har Tourettes syndrom även har tvångssyndrom. Det finns också barn som har tvångssyndrom med symtom som liknar Tourettes syndrom.

Barnet kan även ha andra diagnoser tillsammans med Tourettes syndrom. Det kan exempelvis vara adhd eller någon form av autism.

Ett barn som har Tourettes syndrom och adhd kan ofta ha svårt att koncentrera sig.

Behandling av Tourettes syndrom

Behovet av stöd varierar från barn till barn. Det beror också på barnets ålder.

Barnet behöver stöd så tidigt som möjligt om hen har Tourettes syndrom och andra svårigheter, till exempel inlärningsproblem eller adhd. Det kan exempelvis innebära att barnet får anpassad undervisning i skolan.

Terapier som kan hjälpa vid Tourettes syndrom

Barn med Tourettes syndrom kan behöva psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT. Det kan till exempel vara om ticsen gör det svårt för barnet att gå i skolan och vara med kompisar.

En form av kognitiv beteendeterapi handlar om att göra barnet medvetet om när ett tics håller på att komma. Hen ska då göra en motrörelse som är omöjlig att utföra samtidigt med tics. Ett barn som gör ljud kan till exempel försöka andas djupt som motrörelse.

En annan psykologisk terapi handlar om att hjälpa barnet att lära sig stå emot ett tics så länge som möjligt. Barnet övar gradvis att stå emot ticsen allt längre.

Läkemedelsbehandling

Ibland kan barnet behöva läkemedel om hen upplever ticsen som mycket störande. Ett annat skäl till behandling med läkemedel kan vara att barnet har en funktionsnedsättning eller har svårt att klara sin vardag, till exempel gå i skolan. Tourettes syndrom behandlas främst med antipsykotiska läkemedel.

Barnet behöver ofta läkemedelsbehandling om hen samtidigt har adhd.

Vad kan det bero på?

Det är oklart vad som orsakar Tourettes syndrom men det är vanligt att flera i en genetisk familj eller släkt har sjukdomen. Därför kan Tourettes syndrom vara ärftlig.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktig i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se

Tics

Tics kan vara plötsliga ljud från munnen, näsan eller halsen. Det kan också vara rörelser som är svåra att hålla tillbaka. Oftast är de ofrivilliga, men ibland kan de kontrolleras med viljan.

OCD – Tvångssyndrom hos barn och tonåringar

När ett barn eller en tonåring har tvångssyndrom är hen upptagen av obehagliga tankar och känner sig tvingad att göra saker på ett speciellt sätt. Annars får hen stark ångest och tror ofta att någonting hemskt kommer att hända. Det finns behandling mot tvångssyndrom.

Till toppen av sidan