Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Den nationella vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

 • Kontakt med vårdcentralen där du är listad samma dag
  Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

 • Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal
  Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen där du är listad. Det ska ske inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal.

 • Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar
  Du ska få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tidsgräns.

  Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.
 • Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Kalmar län

Vad händer om Region Kalmar län inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantin?

Om Region Kalmar län inte kan erbjuda besök eller behandling inom vårdgarantin har du som patient möjlighet att få vård utanför Region Kalmar län.

Var du erbjuds vård beror på:

 1. Väntetider
 2. Operationsmöjligheter
 3. Region Kalmar läns avtal med andra vårdgivare

När du som patient utnyttjat din vårdgaranti i annan region tas du bort från väntelistan i Region Kalmar län.

Om du får besked att du måste vänta mer än 90 dagar på besök i den specialiserade vården eller mer än 90 dagar på behandling ska du kontakta mottagningen som har lämnat beskedet för att åberopa vårdgarantin. Här kan du söka fram kontaktuppgifter till din mottagning.

Det är Region Kalmar län som beslutar vilken vårdgivare du kommer till. En remiss skickas till den nya vårdgivaren som gör en bedömning och sedan skickar en kallelse.

Mer information om vårdgaranti

Om du har frågor, kontakta Region Kalmar läns Vårdlots per mail till vardgaranti@regionkalmar.se eller genom att ringa till telefonnummer 020-59 99 62.

Ersättningar i samband med vårdgaranti

Vid nyttjande av vårdgarantin ersätts du för eventuella rese- och boendekostnader.

 • Resa ordnar du som patient i första hand själv genom kollektivt transportmedel eller med egen bil. Vid behov av annat färdmedel kontaktar du Kalmar länstrafik, Beställningscentralen, på telefonnummer 010-21 21 021 för att boka din resa. Öppettider: vardagar mellan kl. 09.00-12.00.
 • Eventuellt boende bokar du genom att kontakta Regionservice kundtjänst på 0480-842 22. Välj alternativ 5; patient- och anhörigboende.

Obs! Tänk på att spara ditt vårdgivarkvitto/intyg från den klinik som du remitteras till och alla eventuella kvitton för resekostnader. Detta är nödvändigt för att du sedan ska få ersättning.

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste också vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. 

Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan