Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin styr så att du får den vård som vårdpersonalen tycker att du ska få inom viss tid.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska.

Den nationella vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Vad är primärvård?

I det som i vården kallas primärvård ingår till exempel vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det ska ske inom högst tre dagar. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Den vårdpersonal som du först har kontakt med avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Den mottagning inom primärvården som gör bedömningen skickar en remiss till en specialistmottagning. Där görs en bedömning av vilket behov du har och hur du kan få hjälp. Om specialistmottagningen erbjuder ett besök ska det ske inom 90 dagar.

Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att vårdpersonalen tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Andra tidsgränser

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre.

Kalmar län

Vårdgaranti i Kalmar län

Om Region Kalmar län inte kan erbjuda besök eller behandling inom vårdgarantin har du som patient möjlighet att åberopa vårdgarantin. Att åberopa vårdgarantin innebär att Region Kalmar län försöker hitta en ny vårdgivare åt dig där besök kan erbjudas inom vårdgarantins tidsgränser.

Var du erbjuds vård beror på:

 • Väntetider
 • Operationsmöjligheter
 • Region Kalmar läns avtal med andra vårdgivare
 • Möjligheten att få vård i andra regioner eller privata vårdgivare i andra regioner.

När ditt ärende bedöms utifrån vårdgarantin tar vården bland annat hänsyn till:

 • Om du på grund av medicinska skäl inte bör byta vårdgivare
 • Om väntetiden går över tidsgränsen vid fall av medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
 • Om besöket gäller hjälpmedelsförsörjning, undantag av utprovning av hörapparater
 • Om besöket är ett återbesök

När du som patient utnyttjat din vårdgaranti i annan region tas du bort från väntelistan i Region Kalmar län.

Det är Region Kalmar län som beslutar vilken vårdgivare du kommer till. En remiss skickas till den nya vårdgivaren som gör en bedömning och sedan skickar en kallelse.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård.

Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste också vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. 

Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

Kalmar län

Så här går det till för dig som patient

När din remiss tas emot sker först en bedömning kring själva remissen och de symtom som beskrivs. Därefter görs en bedömning om det medicinska behovet. Utifrån dessa avvägningar görs sedan en bedömning om hur snabbt vården kan ta emot dig. Om du inte kan få en tid inom vårdgarantins gränser ska du få erbjudande om att åberopa vårdgarantin.

Som patient behöver du ta ställning till Region Kalmar läns erbjudande om att hitta andra vårdgivare för ditt ärende samt om du accepterar det erbjudande som Region Kalmar län ger.

Erbjudande om att åberopa vårdgarantin

Du behöver svara ja eller nej på Region Kalmar läns erbjudande så fort som möjligt för att regionen ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt.

 • Om du svarar ja på erbjudandet kommer Region Kalmar län att försöka hitta en vårdgivare som kan ta emot dig inom vårdgarantins tidsgränser. I första hand försöker regionen hitta vårdgivare i Kalmar län och först därefter utanför länet.
 • Om du svarar nej på erbjudandet kvarstår du i kön hos Region Kalmar län. Detta innebär att Region Kalmar län inte kommer att försöka hitta andra vårdgivare för att påskynda hanteringen av ditt ärende.

Erbjudande om aktuell vårdgivare

När Region Kalmar läns vårdlotsar har hittat en annan vårdgivare kommer du att få ett nytt erbjudande. Du behöver svara ja eller nej på Region Kalmar läns erbjudande så fort som möjligt för att vårdlotsarna ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt.

Erbjudandet talar om vilken vårdgivare som är aktuell och var i landet vårdgivaren finns.

 • Om du svarar ja på erbjudandet kommer Region Kalmar län att skicka din remiss och nödvändiga medicinska uppgifter till vårdgivaren som tar över ansvaret för ditt ärende. Kallelse till ditt besök skickas ut av den nya vårdgivaren.
 • Om du svarar nej på erbjudandet kvarstår du i kön hos Region Kalmar län. Detta innebär att Region Kalmar län inte kommer att försöka hitta andra vårdgivare för att påskynda hanteringen av ditt ärende.

Om Region Kalmar läns vårdlotsar inte hittat en annan vårdgivare

Om Region Kalmar läns vårdlotsar inte kan hitta en vårdgivare som kan ta emot ditt ärende inom vårdgarantins gränser kommer du att meddelas om detta och kvarstå i kön hos Region Kalmar län.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
 • Vårdgarantin gäller inte för tandvård, men det finns en del undantag. Det kan till exempel vara tandvård som ingår som en del av en behandling av en sjukdom. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Kalmar län

Ersättningar i samband med vårdgaranti

Vid nyttjande av vårdgarantin ersätts du för rese- och boendekostnader. Din sjukresa är kostnadsfri om du reser i den allmänna kollektivtrafiken så som buss eller tåg.

Obs! Tänk på att spara ditt vårdgivarkvitto/intyg från den klinik som du remitteras till och alla eventuella kvitton för rese- eller boendekostnader. Detta är nödvändigt för att du sedan ska få ersättning.

Resor

Biljetter ordnar du som patient i första hand själv genom kollektivt transportmedel.

Vid behov av annat färdmedel kontaktar du Kalmar länstrafik, Beställningscentralen, för att boka din resa.  Vårdintyg krävs.

Beställningscentralen kan även hjälpa dig med färdplan om du är osäker på vilka avgångar du ska välja.

Väljer du resa med egen bil dras en egenavgift på 125 kronor per enkel resa av från din ersättning och du ersätts du med 12 kronor per mil.

OBS! Om du använt egen bil, ange i anteckning på vårdgivarkvittot/intyget från den vårdgivare du fått din vård hos:

 • hur många kilometer du kört,
 • uppgift om bankkonto där du vill ha pengarna insatta.

Här kan du läsa mer om sjukresor.

Boende

Boende bokar du genom att kontakta Regionservice kundtjänst.

Högkostnadsskydd

Vid vårdbesök utanför Kalmar län behöver du visa att du har uppnått frikortsgränsen. Ett intyg på att du har e-frikort kan din vårdmottagning skriva ut åt dig. Du kan också få ditt högkostnadskort (motsvarande stämpelkort) utskrivet. Kontakta din vårdmottagning eller kundservice för faktura- och frikortsfrågor.

E-post: fakturaservice@regionkalmar.se

Kontaktuppgifter

Beställningscentralen för resor

010-21 21 021, vardagar 09.00-12.00.

Bokningsförfrågan för boende

E-post: patienthotell@regionkalmar.se Inga personuppgifter ska skickas via e-post.

Kundtjänst: 010-358 42 22, vardagar 08.00-16.00 Välj alternativ 5; patient- och anhörigboende.

Region Kalmar län, växelnummer: 010-358 40 00

För frågor om vårdgarantin och ditt ärende

Kontakta Region Kalmar läns vårdlots genom telefon eller mejl.

Region Kalmar läns vårdlots: 010-35 80 555, måndag – torsdag klockan 10:00-11:30. 

E-post: vardlots@regionkalmar.se  Inga personuppgifter ska skickas via e-post

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan