OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du tar genom näsan

Läkemedel som du tar genom näsan är oftast flytande, som näsdroppar eller sprej, men finns också som pulver, så kallat nasalpulver.

När man ger näsdroppar till ett litet barn kan barnet ligga på rygg.

Läkemedel som du tar genom näsan används bland annat mot täppt näsa, allergi och migrän. Antingen verkar läkemedlet direkt i näsan eller så tas det verksamma ämnet upp via näsans slemhinna till blodet och sprids sedan i kroppen. På så sätt når det verksamma ämnet den del av kroppen där det ska verka.

Att använda läkemedel i näsan

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Läkemedel i flytande form kan finnas i sprejflaska, i flaska med dropp-pipett eller i engångspipetter.

Nasalpulver är förpackat i en apparat, till exempel Turbuhaler.

Du bör inte använda sprejer och näsdroppar mot nästäppa i mer än tio dagar i följd. De kan då få motsatt effekt. Däremot kan du använda nässprej och nasalpulver som innehåller kortison under längre tid. De minskar svullnader i slemhinnan genom att motverka inflammation.

Näsdroppar

De flesta näsdroppar finns i engångspipetter. Varje pipett innehåller den dos du ska ta i varje näsborre eller i båda näsborrarna.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Skaka ner innehållet i behållarens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av ”vingen”.
 • Luta huvudet bakåt och droppa, genom att klämma på pipetten, den mängd i varje näsborre som står i bruksanvisningen eller på förpackningens etikett.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att dropparna sprids över näsans slemhinna.

Om du har fått näsdroppar på flaska med dropp-pipett gör du likadant förutom att du doserar med hjälp av dropp-pipetten.

Att ge näsdroppar till barn

Vissa näsdroppar finns i olika styrkor, som innehåller olika mycket av det verksamma ämnet. De olika styrkorna är anpassade efter olika åldrar. Om du är osäker på vilken styrka barnet bör få kan du fråga på ett apotek.

Barn ska ofta ha en mindre dos än det antal droppar som finns i en engångspipett. Därför ska du droppa ut överflödet innan de används. Det står i bipacksedeln hur mycket man ska ta bort. 

Gör så här:

 • Skaka ner innehållet i engångspipettens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av ”vingen”.
 • Töm ut eventuellt överflöd.
 • Torka försiktigt rent barnets näsa eller låt barnet snyta sig.
 • Luta barnets huvud bakåt. Det kan vara enklare att ge dropparna om barnet ligger på rygg.
 • Töm en engångspipett i varje näsborre genom att klämma på plastbehållaren.

Små barn kanske inte själva kan hjälpa till med att dra in dropparna i näsborrarna. Då kan du sprida dropparna genom att vrida barnets huvud lätt åt båda hållen några gånger medan barnet fortfarande ligger ner.

Nässprej

Om sprejen är ny, eller om den inte har använts på ett tag, ska du hålla flaskan rakt upp och spreja några gånger i luften. På så sätt ser du till att det kommer ut jämna doser.

Vissa sprejer måste skakas innan de används, i så fall står det i bipacksedeln och på förpackningen.

Beroende på vilket läkemedel du ska använda kan det krävas olika tekniker. Du får läsa i bipacksedeln exakt hur du ska göra. Det kan skilja sig åt om du ska spreja i båda näsborrarna eller bara i den ena. Efter att du har fört in sprejflaskans spets i näsborren är det bra att strålen mot näsborrens yttervägg. Det minskar risken för irritation och näsblod.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Ta av skyddshuven på sprejen.
 • För in sprejflaskans spets i ena näsborren.
 • Spreja, enligt anvisningar i bipacksedeln, det antal gånger som läkaren har angett eller som det står på förpackningen eller i bipacksedeln.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att vätskan sprids över näsans slemhinna.
 • Gör på samma sätt i den andra näsborren om sprejen ska användas i båda näsborrarna.
 • Sätt på skyddshuven.

Att ge nässprej till barn

När du ger nässprej till barn gör du på samma sätt som för vuxna, men det är viktigt att kontrollera att dosen blir rätt och att sprejens styrka är anpassad till barnets ålder.

Nasalpulver

Nasalpulver finns färdigladdat, till exempel i en Turbuhaler. När du använder nasalpulver är det viktigt att göra en kort, kraftig inandning genom näsan så att pulvret sprider sig ordentligt. Det är också viktigt att du inte andas ut i Turbuhalern, eftersom fukten från utandningsluften kan göra att pulvret klumpar ihop sig.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Tag av skyddshuven.
 • Vrid fram en dos.
 • Sätt Turbuhalern mot ena näsborren och andas in. Upprepa i den andra näsborren.

Läkemedlet följer med den luft som du andas in i näsan. Eftersom mängden av det verksamma ämnet i varje dos är mycket liten, kan det kännas som du inte får i dig något läkemedel.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, till exempel tillsammans med en måltid eller mellan måltider. Men ibland spelar det ingen roll och du kan välja själv. Det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med farlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för det eller de läkemedel du tar. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt eftersom dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Ibland kan de till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ditt apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. En del läkemedel är helt olämpliga för barn. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC, eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra. Rådgör alltid med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel till barn under sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan