VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

Patientavgifter i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen (VGR) betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive region.

Vi vill helst att du betalar din patientavgift med betalkort. Om du inte kan betala med kort, kan du betala med faktura eller kontant.

Frågor om avgifter eller fakturor

Vill du ha mer information om avgifter, eFrikort eller fråga om din faktura? 
Då kan du ringa 010-441 04 00. Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.
Du kan också ställa frågor via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in och sök under Alla övriga tjänster. Där hittar du Patientfakturaenheten.

Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla som bor eller stadigvarande vistas i Västra Götaland. Det gäller personer över 18 år samt de under 18 år som tillhör en riskgrupp. Beslutet gäller till och med 31 december 2021.

Tillfälliga förändringar gällande patientavgifter med anledning av covid-19

Ingen patientavgift vid sen avbokning

Som patient inom Västra Götalandsregionen, ska du inte komma till vården om du känner sig sjuk, förkyld eller har luftvägsbesvär. Det ska finnas en möjlighet att boka av besöket i sista stund. Om du avbokar ditt besök senare än 24 timmar innan din avtalade besökstid, kommer du inte att behöva betala en avgift för detta. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Extra avgift vid hembesök tas bort för äldre och riskgrupper

Den extra avgiften på 100 kronor vid hembesök tas tillfälligt bort för personer som är 70 år och äldre, samt för personer som tillhör en riskgrupp och där vårdpersonal gör bedömningen att patienten inte bör komma till en mottagning. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Ingen ersättning vid lång väntetid

Rätten att kräva tillbaka patientavgiften om väntetiden till ett planerat besök varit längre än 30 minuter tas tillfälligt bort. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Patienter med allmänfarlig sjukdom har avgiftsfri vård

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Undersökning, vård och behandling är enligt Smittskyddslagen därför avgiftsfri.
Avgiftsfrihet gäller vid första besöket om det står helt klart eller med stor sannolikhet kan antas att det rör sig om covid-19 (eller annan allmänfarlig sjukdom).
Efterföljande besök, som orsakats av den allmänfarliga sjukdomen ska alltid vara avgiftsfria. Detta gäller både öppen och sluten vård. Om du uppfyller ovanstående kriterier och ändå har betalat patientavgift ber vi dig kontakta din vårdgivare för återbetalning.

Avgifter

Läkarbesök som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök på vårdcentral - hela dygnet. 100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdcentral)

Läkarbesök på övriga mottagningar

Besök hos specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag. 200 kr
Besök hos övriga specialister i allmänmedicin samt övriga specialister. 300 kr
Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i Vårdval Vårdcentral. 100 kr

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök hos sjuksköterska, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag.
50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdcentral

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Rehab

Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. 100 kr

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar

Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag.  100 kr

Hembesök

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök. 100 kr

Ungdomsmottagning

Besök hos kurator. 0 kr
Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år. 100 kr
Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år. 50 kr

Telefonkontakt med läkare

Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en avtalad tid som ersätter läkarbesök.
Läkare på vald vårdcentral. 100 kr
Övriga läkare. 200/300 kr

Distanskontakt - ljud och bild

Läkare. 100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdgivare)
Sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog med flera. 50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdgivare)

Akutmottagning länssjukvård

Besök på akutmottagning. Gäller samtliga yrkeskategorier. 300 kr

Jourcentral - primärvård

Besök på akutmottagning kl. 22.00 - 07.00 alla dagar. Gäller samtliga yrkeskategorier. 300 kr

Övrigt

Hälsovård, vaccinationer och intyg. Enligt särskild prislista
Besök/behandling i grupp. 50 kr
Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus.  100 kr
Ambulanstransport. Avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år. 150 kr
Avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulanspersonal. 300 kr
Mammografiscreening.  0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll.  0 kr
Bukaortascreening.  100 kr

Barn och ungdomar samt personer fyllda 85 år

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Öppen vård är avgiftsfri för personer fyllda 85 år.

Avgiftsfri vård

Följande besökstyper är avgiftsfria:

 • Besök på barnmorskemottagning (BMM)
 • Besök på barnavårdscentral (BVC)
 • Besök för rådgivning om preventivmedels- och abortfrågor
 • Besök enligt smittskyddslagen
 • Besök för häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
 • Besök för den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • Besök hos kurator som avser sociala insatser

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Om du vid ett planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid har du rätt att kräva tillbaka patientavgiften. Du ska ändå få ditt besök. Återbetalning gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning görs endast vid det aktuella besöket och inte i efterskott.
På grund av rådande situation med anledning av covid-19, har rättigheten att kräva tillbaka patientavgiften om du väntat längre än 30 minuter tillfälligt tagits bort. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Avgift vid uteblivet besök

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Nedsatt avgift för remissbesök gäller inte. För avgiftsfria besök och för besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Betalning med faktura

Betalar du inte kontant eller med kort får du en faktura på patientavgiften.

Högkostnadsskydd öppen vård 1150 kr

Högkostnadsskyddet inom öppen vård innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter under 12 månader. Du får lägga samman de kostnader du har haft för mottagningsbesök hos offentligt finansierade vårdgivare inom regionen, hos andra regioner och hos privata vårdgivare med avtal. Om du ska betala med faktura registreras din patientavgift vid besöket. När du har betalat sammanlagt 1 150 kronor kan du få ett frikort utskrivet.

Vad täcker högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller för läkarbesök och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, vårdinsats på plats och ambulanstransport. 
Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som hälso- och sjukvård. Då ingår det också i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet täcker inte allt. Det täcker till exempel inte:

 • vaccinationer
 • förebyggande vård, till exempel hälsoundersökning
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för intyg
 • kostnader för journalkopia

Frikort

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. När du har betalat sammanlagt 1 150 kronor kan du få ett frikort utskrivet.

Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

Vårdgivare anslutna till eFrikort

Patientavgifter registreras digitalt och beräkning av högkostnadsperioden görs automatiskt hos vårdgivare som är anslutna till eFrikort.

Västra Götalandsregionen använder samma system som elva andra regioner och vi kan därigenom se varandras avgifter. Övriga regioner är Region Halland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Norrbotten, Region Gotland, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland, Region Stockholm.

Vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort

Kvitton på betalda patientavgifter måste fortfarande sparas i det gula högkostnadskortet för vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort i Västra Götalandsregionen eller i andra regioner.

Har du betalat patientavgift hos en privat vårdgivare eller i en annan region som inte är ansluten till systemet ska du se till att kvittot på din patientavgift registreras digitalt vid nästa besök hos en ansluten vårdgivare.

Du som patient har fortfarande ett ansvar att hålla reda på hur mycket du har betalat i patientavgifter, men på sikt blir det enklare när fler vårdgivare använder det digitala systemet.

Hur får jag mitt frikort?

Om dina betalda patientavgifter är registrerade digitalt i eFrikort skapas ditt frikort automatiskt. Vårdgivaren ska skriva ut det till dig så att du kan visa upp det hos de vårdgivare som inte är anslutna.

Om du har samlat dina kvitton i det gula högkostnadskortet och betalat 1 150 kr uppvisar du det för att få ett frikort utskrivet. Du ska spara det gula högkostnadskortet med kvitton på betalda patientavgifter. Se till att få ditt frikort registrerat vid nästa besök hos en ansluten vårdgivare.

Om du förlorar frikortet

Om du har fått ett automatskapat frikort är det registrerat i systemet. En ansluten vårdgivare kan skriva ut ett nytt till dig.

Om du har fått ett fysiskt frikort från en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort, så ska du visa upp det gula högkostnadskortet med betalda patientavgifter för att få ett nytt frikort. Om ditt fysiska frikort har registrerats i systemet för eFrikort kan en ansluten vårdgivare ge dig ett nytt.

Det nya frikortet får samma giltighetstid som det förlorade.

Mer information om högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd sjukresor 1650 kr

För sjukresor måste du betala 1650 kronor per år innan högkostnadsskyddet träder in.

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag.

Om du uteblir från en planerad åtgärd inom slutenvården utan att ha lämnat återbud får du betala en fast avgift på 300 kronor. Avbokningen måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. 

Om en patient avlider betalar dödsboet patientavgiften för vårdtillfället.

Avgiftsfri vård

Viss sluten vård är avgiftsfri. Det gäller till exempel för:

 • Barn och ungdomar till och med 19 år
 • Den som vårdas enligt smittskyddslagen
 • Häktade, anhållna eller intagna på kriminalvårdsanstalt.
 • Den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.
 • Patienter som har permission och vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar mellan kl 06.00 och 24.00.

Högkostnadsskydd för patientavgifter i sluten vård

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1 500 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Högkostnadsskyddet i sluten vård omfattar endast invånare bosatta i Västra Götalandsregionen. Skyddet är individuellt och kan inte slås ihop med andra familjemedlemmars patientavgifter.

Eftervård och rehabilitering, behandlingshem

Patientavgiften för eftervård, rehabilitering och behandlingshem är den samma som avgiften för sluten vård. Det innebär att efter beviljad vård av hemlandstinget, erlägger patienten 100 kronor per dag.

Avgiftsbefriade är samma kategorier som när det gäller sluten vård, se ovan.

Högkostnadsskyddet gäller inte för eftervård, rehabilitering och behandlingshem.

Till toppen av sidan