Undersökningar under graviditeten

Barnmorskebesök under graviditeten i Västra Götalandsregionen

Innehållet gäller Västra Götaland

För att du och ditt barn ska må så bra som möjligt under hela graviditeten, har du som väntar barn möjlighet att komma på regelbundna besök hos en barnmorska. Detta gör du på den barnmorskemottagning som du själv väljer.

Kontakta barnmorskemottagningen så snart du fått ett positivt graviditetstest för att boka ett fösta graviditetsbesök.

Barnmorskemottagningar i Västra Götaland

Kontroller under graviditet

I Västra Götalandsregionen erbjuds kontroller under graviditeten enligt det regionala basprogrammet. Inför besöken uppmanas du att läsa informationen som finns under rubriken ”att läsa inför besöket”. Vissa besök kan ske digitalt.

Din partner eller annan stödperson är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Barn ska inte följa med vid besöken. Utöver besök på barnmorskemottagningen, erbjuds 1-2 ultraljudsundersökningar under din graviditet. Barn ska inte följa med vid besöken. 

Vecka 6-8, första graviditetsbesöket

På Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar är inskrivningen uppdelad på två besök som sker tidigt i graviditeten. Det första besöket är i första hand digitalt och bokas via 1177 e-tjänster alternativt via en onlinetjänst (BMM Online) som i nuläget endast erbjuds på vissa barnmorskemottagningar.

När du kopplar upp dig på det första graviditetsbesöket så välj gärna att sitta framför dator eller surfplatta om det är möjligt. Detta för att mötet ska bli så bra som möjligt. Tänk gärna på att du sitter i en ostörd miljö. Det finns även möjlighet för eventuell partner att vara med på det digitala besöket.

Vid det första besöket ligger fokus på fostrets miljö i magen. Du som är gravid får svara på frågor om din livsstil och får information om alkohol, rökning/snus, droger och läkemedel under graviditeten. Om du önskar kommer du också att få information om fosterdiagnostik, all fosterdiagnostik är frivillig.

Läkarbesök under graviditet görs om/när det finns behov av det. Var läkarbesöket sker beror på var i Västra Götaland du bor. Ibland sker det på en läkarmottagning som hör till den barnmorskemottagning du går på, ibland på en mottagning för gravida på sjukhuset och ibland blir det besök på den vårdcentral som du är listad på.

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande förälder, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Västra Götaland regionen. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR).

Läs mer om nationella kvalitetsregister
Biobankslagen
Graviditetsregistret
Sammanhållen journalföring

Viktiga journalanteckningar

Dina besök kommer att journalföras. I journalen för barnmorskan in uppgifter om hur du mår, din vikt, provsvar, uppgifter om sjukdomar, din sociala situation och läkemedel. Om du använder naturläkemedel eller hälsokostpreparat ska du tala om det. Dessutom vill barnmorskan ha svar på om du har någon ärftlig sjukdom, eller om det finns i släkten. Uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar förs in. Barnmorskan frågar också om det finns funderingar kring tidigare förlossningar eller den kommande. Du kommer också få berätta om dina tidigare amningserfarenheter och dina tankar kring amning.

För att du ska vara så förberedd som möjligt på dessa frågor ombeds du att fylla i en hälsodeklaration inför ditt andra graviditetsbesök. Hälsodeklarationen hittar du på din barnmorskemottagnings sida på 1177.se

Vecka 10-12, andra graviditetsbesöket

Besöket är 45 minuter. Detta besök har du fått instruktion om att boka själv om inte barnmorska informerat om annat vid första graviditetsbesöket. Det gör du via e-tjänsten Boka tid på 1177.se. Barnmorskan kommer ge dig ett tidsintervall så du vet inom vilka datum du ska komma till ett fysiskt besök på den barnmorskemottagning du önskar gå på.
Samtalet som påbörjades vid förra tillfället fortsätter, om dig och din graviditet. Ni går tillsammans igenom din hälsodeklaration som du fyllt i till besöket. Hälsodeklarationen hittar du på din barnmorskemottagnings hemsida under 1177/e-tjänster. Du får lämna blodprov och ditt blodtryck och din vikt kontrolleras.

Om det är dags för ett gynekologiskt cellprov, erbjuds du det vid detta besök. Du kan även erbjudas klamydiaprovtagning. Önskar du göra någon fosterdiagnostik bokas tid för det. Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, säsongsinfluensa och covid-19.
Folkhälsomyndigheten: Om vaccinationer för dig som är gravid

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid samtliga besök på barnmorskemottagningen. Högt blodtryck med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. För att blodtrycket ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan mätningen utförs. Kom till besöket ca 10 minuter innan bokad tid.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Vid behov får du genomgå en så kallad glukosbelastning.

Läs mer om graviditetsdiabetes - höga blodsockervärden under graviditet

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

BMI

Vikten följs under graviditeten och ditt BMI kommer räknas ut.  

Vecka 12-14, eventuell fosterdiagnostik, tidigt ultraljud eller KUB

Undersökningen tar cirka 30 minuter.
Här erbjuds du ett tidigt ultraljud. Syftet är att tidigt hitta flerbördsgraviditeter, det vill säga att det är fler barn än ett, allvarligare missbildningar och för att datera graviditeten så att du får ett beräknat datum för förlossning. Du som fyllt 35 år före din sista mens erbjuds KUB.

Läs mer om fosterdiagnostik

Vecka 18-20, eventuell fosterdiagnostik, rutinultraljud

Undersökningen tar cirka 30 minuter.
Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning även i graviditetsvecka 18-20 för att kontrollera hur fostret utvecklas och växer och för att se var moderkakan sitter. I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att fostret växer normalt. Ibland kan man se eller misstänka avvikelser.  I så fall erbjuds man utökad fosterdiagnostik och ytterligare bedömningar av fostret, detta görs på sjukhus.

Ibland går det att se fostrets biologiska kön. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är därför inte säkert att du får veta fostrets kön även om du frågar efter det. 

Du ska inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller annan stödperson. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Läs mer om ultraljudsundersökning vid graviditet

Vecka 25

Besöket är 30 minuter.
Nästa besök på barnmorskemottagningen är för de flesta i graviditetsvecka 25. Barnmorskan kommer vid detta besök att kontrollera blodvärde och blodsocker, lyssna på fosterhjärtljud, mäta magen (SF-mått), kontrollera vikt och blodtryck samt informera om fosterrörelser. Du kommer även att få information angående föräldrastöd. Du och barnmorskan påbörjar samtalet om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet.

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid

  • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila,
  • blödning,
  • misstänkt vattenavgång.

Förlossningsavdelningar i Västra Götaland:

Att läsa inför besöket:
Minskade fosterrörelser
Förlossning
Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Vecka 29

Besöket är 20 minuter. Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud, kontrollerar blodtryck och blodsocker. Det tas också ett blodprov i armen, immuniseringsprov. 

Att läsa inför besöket:
Amning
Förlossning
När barn föds för tidigt
RhD-negativ blodgrupp och graviditet

Vecka 32

Besöket är 20 minuter.
Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker och blodtryck.

Nu är det dags att börja fundera på vilken barnavårdscentral (BVC) du/ni vill gå på. Du kommer på detta besök att få en särskild blankett att fylla i hemma och ta med dig tillbaka till barnmorskan på ditt nästa besök.

Att läsa inför besöket:
Att bli förälder
Amning

Vecka 35

Besöket är 30 minuter.
På det här besöket skrivs tillsammans med barnmorskan en gemensam sammanfattning av graviditeten. Ni pratar tillsammans igenom tankar inför förlossningen, första tiden hemma och amning/flaskmatning. Det är bra om du/ni hunnit fundera kring detta innan besöket. 

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och kontrollerar hur magen växer. Vid besöket kontrolleras också Hb, blodsocker och blodtryck. Barnmorskan känner om barnet ligger med huvudet nedåt. Om barnet ligger med rumpan nedåt, i så kallad sätesbjudning, får du en tid för kontroll och bedömning på sjukhuset.
Blanketten till vald barnavårdscentral (BVC) lämnas till din barnmorska som skickar den till BVC.

Att läsa inför besöket:
Förberedelser inför förlossningen
Att sköta ett nyfött barn
Plötslig spädbarnsdöd, förebyggande råd
Att skaka ett barn kan ge hjärnskador

Vecka 37

Besöket är 30 minuter.
Vid detta besök kontrollerar barnmorskan blodtryck och vikt. Magens tillväxt mäts och barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Ofta har barnet fixerat sig i bäckenet, men om du är omföderska är det normalt att barnet fixerar sig senare i graviditeten eller i samband med förlossning.

Nu kan efterkontrollerna bokas in. Första efterkontrollen sker oftast digitalt 2-3 veckor efter förlossning. Andra efterkontrollen sker fysiskt på din barnmorskemottagning 6-12 veckor efter förlossningen. 
Här ges även möjligheten att diskutera preventivmedel. 

Att läsa inför besöket:
Förlossning
Efter förlossningen
Amning
Preventivmedel - skydd mot graviditeten

Vecka 39

Besöket är 10 minuter. 
Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras. 

Vecka 40

Besöket är 20 minuter.
Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras. Tid för igångsättning på förlossningen bokas.

Att läsa inför besöket:
Igångsättning av förlossningen

Vecka 41

Besöket är 10 minuter.
Detta besök bokas till dig som ännu inte kommit igång med förlossningen. Du ska ha fått en tid för igångsättning av barnmorskan vid förra besöket. Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Eftervård, 2-3 veckor efter förlossningen

Nu erbjuds du ett digitalt möte med barnmorska på din barnmorskemottagning för avstämning efter förlossningen. Barnmorskan kommer också prata om du har funderingar kring preventivmedel.

Att läsa inför besöket:
Preventivmedel - skydd mot graviditet
Sex efter att du har fått barn
Bäckenbottenträning

Eftervård, 6-12 veckor efter förlossningen

På detta besök kontrolleras vikt, blodtryck och blodvärde. Du/ni får även tillfälle att prata om hur förlossningen varit och om hur det är att ha blivit förälder. En gynekologisk undersökning erbjuds för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och hur knipförmågan är.

Du kommer även erbjudas preventivmedelsrådgivning om du så önskar. Du har också möjlighet att exempelvis sätta in en medhavd spiral eller p-stav om du har fått det utskrivet vid det tidigare digitala besöket 2-3 veckor efter förlossningen. Du erbjuds också gynekologiskt cellprov eller HPV-självprov om det är dags att ta det.

Att läsa inför besöket:
Preventivmedel - skydd mot graviditet
Sex efter att du har fått barn
Bäckenbottenträning
Självprovtagning för HPV

Till toppen av sidan