Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid höga halter av blodfetter

Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. Alltför höga halter av skadliga blodfetter kan leda till så kallad åderförfettning, vilket ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med läkemedelsbehandling är att minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid behandling av förhöjda blodfetter.

Här kan du läsa mer om höga halter av blodfetter.

Vem behöver behandling?

Ibland behövs behandling med läkemedel för att sänka halten av blodfetter. Det gäller till exempel om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och förändrade levnadsvanor inte hjälper tillräckligt.

Läkemedelsbehandling behövs vanligtvis om du till exempel har haft hjärtinfarkt eller stroke. Det kan även behövas om du har diabetes eller högre blodfetter på grund av ärftlighet.

Läkemedel som används vid höga blodfetter

Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används för att reglera blodfetter:

Olika blodfetter och behandling med läkemedel

Det här är de blodfetter som påverkas av läkemedel:

 • LDL, som brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som framför allt orsakar åderförfettning.
 • HDL, som brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.
 • Triglycerider, som också kan bidra till åderförfettning och öka risken för att blodproppar ska bildas.

Statiner i första hand

Vilket läkemedel du får beror på vilken typ av blodfettsrubbning du har och om du har andra sjukdomar. Statiner är den allra vanligaste typen av läkemedel för behandling av höga blodfetter, och brukar fungera bra för de flesta. Vetenskapliga studier har visat att statiner kan minska risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke i högre grad än resiner och fibrater. Det finns även belägg för att statinbehandling kan minska den totala dödligheten något.

Om du inte får tillräcklig effekt av statiner kan du få någon annan typ av blodfettsänkande läkemedel i stället, eller så kan du få kombinera en statin med ett annat läkemedel. Detsamma gäller om du får biverkningar av statiner. Att kombinera olika läkemedel kan vara ett alternativ i stället för att ta en mycket hög dos av en statin. Ett annat alternativ är att byta från en statin till en annan som du kanske tål bättre.

Om du inte kan ta statiner

Ibland är inte statiner en lämplig behandling. Det kan vara om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar. Till exempel kan du få fibrater om du har höga halter triglycerider. Resiner brukar användas vid ärftliga former av blodfettsrubbningar.

En nyare typ av blodfettssänkande läkemedel är enzymhämmare som även kallas PCSK9-hämmare och kan ge en tydlig sänkning av LDL-kolesterol. Den här behandlingen får du i form av sprutor. Behandlingen är lämplig om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där du inte blir tillräckligt hjälpt av enbart statiner. Det kan också hjälpa om du inte tål statiner.

Effekten kontrolleras med blodprov

Du kan behöva behandlas någon eller några månader innan halterna av blodfetter minskar. Du känner inte själv av förändringen. Men ett blodprov kan visa om behandlingen hjälper.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Prata med din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Statiner

Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. Framför allt minskar LDL, men även triglycerider minskar något. HDL ökar något.

Statiner används i första hand vid de flesta typer av blodfettsrubbningar.

Att tänka på

Du ska inte använda statiner om du har en pågående leversjukdom.

En del läkemedel är olämpliga att kombinera med statiner, till exempel vissa antibiotika och svampmedel och medel som innehåller johannesört. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Du bör även undvika stora mängder grapefruktjuice eftersom grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet än beräknat och ökad risk för biverkningar.

Information brukar finnas i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen. Du kan också fråga på ett apotek om du är osäker.

Graviditet och amning

Du ska inte ta läkemedlen när du är gravid eller ammar.

Biverkningar av statiner

Statiner ger ibland lindriga magbesvär som till exempel förstoppning, illamående eller magsmärtor. Läkemedlen kan även påverka levern och därför brukar läkaren ta ett blodprov innan behandlingen börjar, efter en tids behandling och om dosen ökas. Ett fåtal har fått sömnbesvär av statiner.

Statiner kan ge lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

Berätta för din läkare om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt men allvarlig muskelbiverkning som kallas muskelsönderfall. Risken för den här biverkningen är större om du samtidigt använder vissa andra blodfettsänkande läkemedel, till exempel fibrater.

Exempel på statiner

Läkemedel som innehåller följande:

 • simvastatin
 • pravastatin
 • atorvastatin
 • rosuvastatin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Resiner

Resiner binder gallsyror i tarmen så att gallsyrorna försvinner ur kroppen med avföringen, i stället för att tas upp i blodet. Då används kroppens överskott av kolesterol för att bilda nya gallsyror, och på så sätt minskar kolesterolhalten i blodet. Resiner minskar mängden LDL-kolesterol.

Resiner kan användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används resiner tillsammans med en statin, om inte statinen har gett tillräcklig effekt på egen hand.

Att tänka på

Resiner kan minska upptaget av en del andra läkemedel i tarmen, till exempel urindrivande läkemedel som innehåller furosemid och antibiotika som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Graviditet och amning

Prata med läkare om du är gravid eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur fostret påverkas. Du kan ta resiner om du ammar.

Biverkningar av resiner

Resiner kan orsaka förstoppning och illamående. Genom att börja med en låg dos och sedan öka dosen långsamt minskas risken för de här biverkningarna.

Exempel på resiner

Läkemedel som innehåller följande:

 • kolestyramin
 • kolestipol
 • kolesevelam.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Fibrater

Fibrater ökar leverns nedbrytning av vissa blodfetter så att triglyceriderna sänks kraftigt. Även LDL-kolesterol sänks något. Halten av HDL-kolesterol ökar måttligt.

Fibrater används framför allt om du har mycket höga halter av triglycerider. Fibrater kan också användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används fibrater tillsammans med en statin.

Graviditet och amning

Du bör inte ta fibrater om du är gravid eller ammar. Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur barnet påverkas.

Biverkningar 

Fibrater kan ge magbesvär som ont i magen, illamående eller diarré. Om du får de här besvären bör du kontakta läkare eftersom dosen kan behöva ändras. Fibrater ökar risken att få gallsten.

Berätta för din läkare om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt men allvarlig muskelbiverkning som kallas muskelsönderfall. Risken för den här biverkningen är större om du samtidigt använder vissa andra blodfettsänkande läkemedel, till exempel statiner.

Exempel på fibrater

Läkemedel som innehåller följande:

 • gemfibrozil
 • fenofibrat.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Kolesterolupptagshämmare

Kolesterolupptagshämmare gör att mindre kolesterol tas upp i blodet från tarmen. Läkemedlet sänker LDL, speciellt om det används tillsammans med en statin.

Till gruppen hör läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ezetimib. Du kan få ezetimib om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar.

Graviditet och amning

Du ska inte ta läkemedlet om du är gravid eller ammar.

Biverkningar 

Biverkningar som kan förekomma är främst magsmärtor, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Biverkningarna är framför allt vanliga när du samtidigt använder en statin.

Exempel på kolesterolupptagshämmare

Läkemedel som innehåller följande:

 • ezetimib
 • ezetimib och simvastatin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

PCSK9-hämmare

Läkemedlen är framför allt avsett att användas om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där det inte är tillräckligt att behandla enbart med statiner. De kan också hjälpa om du inte tål statiner.

De här läkemedlen bygger på att så kallade monoklonala antikroppar, som även kallas biologiska läkemedel. De påverkar omsättningen av blodfetter så att LDL-kolesterolet kan sjunka med mer än hälften. Du tar läkemedlet som en spruta varannan vecka eller en gång i månaden.

Exempel på PCSK9-hämmare

Läkemedel som innehåller följande:

 • alirokumab
 • evolokumab.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan