Patientavgifter i Skåne

Skriv ut (ca 11 sidor)
Skåne

Nya patientavgifter 2017

Från 2017 gäller nya patientavgifter. Det är nu färre avgifter att hålla reda på och reglerna för frikort har ändrats. Informationen på den här sidan är uppdaterad och det är dessa avgifter och regler som gäller.

Läs mer om de nya avgifterna och reglerna.

Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus. Informationen på sidan uppdateras kontinuerligt.

Patientavgifter gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne.  

Visa mer

Avgifter besök på mottagning

Avgifter besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Patientservice på telefonnummer 0771-111 444. 

► All vård är avgiftsfri för barn under 18 år.

Besök på vårdcentral

 Kronor
Vårdcentral    200 kr               
Hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

Besök på sjukhus och i specialistvården

 
Läkarbesök     300 kr
Läkarbesök efter remiss    100 kr
Hos övrig vårdpersonal    200 kr
Akutmottagning på sjukhus   400 kr

Övriga besök

 
Hembesök se besökstyper ovan, följer samma avgifter
Mödrahälsovård och barnhälsovård   0 kr
Habilitering    0 kr
Mammografi     0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll över 30 år 120 kr
Bukaortascreening 120 kr
Ungdomsmottagning 0 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral  200 kr

Betalning

Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. Du som valt att inte betala patientavgift i samband med besöket får en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut på 50 kronor, utom i de fall när betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av samma månad.

Frågor om din faktura 

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del typer av besök blir det dubbel avgift vid uteblivande av besök. Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 18 år. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Fäll ihop

Om du får vänta längre än 30 minuter

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat tidsbeställt besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Återbetalning av avgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

 • Akutbesök, även om du fått en angiven tid
 • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse
Fäll ihop

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadskort och frikort

Du behöver inte betala mer än 1100 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1100 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1100 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

 • kostnader för uteblivna besök
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • kostnader för intyg
 • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

För att få frikort

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år i samma familj (samma hushåll) har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det innebär att deras avgifter räknas samman och ger frikort om de överstiger 1100 kronor. Varje barn bör ha ett eget högkostnadskort.

Om du tappat frikortet

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Fäll ihop

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Mer information finns i dokumentet Patientavgifter i öppenvården 2014 som ligger till höger på sidan, eller längst ner på sidan i mobilversionen.

► Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus.

100 kronor per dag

Patientavgiften för dig som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalar du 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte. Om du har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar du ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift

Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7200 kronor betalar:

 • 100 kronor per dag de första fem dagarna
 • 50 kronor per dag följande dagar

Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:

 • 50 kronor per dag

För att få betala den lägre avgiften måste du lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället. Ansökningsblanketten får du av vårdpersonalen. Du kan också ladda ner och skriva ut blanketten nedan. Din ansökan måste styrkas med intyg från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, kommunen, arbetsgivare eller revisor.

Fäll ihop

Ersättning vid inställd operation

Ersättning vid inställd operation

Om din operation blir inställd kan du kan få ekonomisk ersättning. Det kan du också få om inskrivningen blir uppskjuten eller avbokad samma dag som din operation eller inskrivning skulle ha ägt rum.

Du får tillbaka den patientavgift du har betalat och du kan få ersättning för andra uppkomna kostnader på upp till 2 000 kronor. Ansökan lämnas till berörd mottagning eller avdelning.

Fäll ihop

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Många åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada är inte subventionerade och moms ingår. Gäller vissa utlåtande, intyg och undersökningar. Kostnaden är mellan 344 kronor per åtgärd upp till 1375 kronor per timme med undantag av vissa åtgärder som är avgiftsbefriade. Tillkommer i vissa fall kostnader för laboratorieprover och röntgenundersökningar som debiteras separat.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för åtgärder och intyg.

Fäll ihop

Avgifter vid vaccination

Avgifter vid vaccination

Hur mycket det kostar att vaccinera sig beror på vilket vaccin det gäller. Du betalar en grundavgift som oftast är 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet, se prislistan nedan. Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa är gratis för dig som är över 65 år, gravid eller tillhör en riskgrupp. För övriga personer är avgiften 130 kronor.

Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, är gratis för dig över 65 år. För övriga kostar pneumokockvaccination från 280 kronor beroende på vaccin.

Läs mer

Om vaccination mot influensa och riskgrupper

Vaccinationer av barn 

Alla barn erbjuds vissa kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt det allmänna vaccinationprogrammet för barn.

Läs mer

Barnvaccinationer

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Högkostnadsskyddet gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller generellt inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

Vaccinprislista

Grundavgiften betalas per vaccinationstillfälle. Om du får flera vaccinationer vid samma tillfälle betalar du en grundavgift, och avgiften för varje vaccin. 

 

Vaccination

Grundavgift per vaccinationstillfälle/ + vaccinpris

Tuberkolos (BCG). För barn under 18 år. 0 kr/+ 0 kr
Tuberkolos (BCG). För vuxna över 18 år, som resevaccin. 200 kr/+ Inköpspris
Bältros (Zostavax) 200 kr/+ 890 kr
Hepatit A (Vaqta 25E). För barn under 18 år. 200 kr/+ 140 kr
Hepatit A (Vaqta 50E). För vuxna över 18 år. 200 kr/+ 140 kr
Hepatit A/B. Ordinerat som smittskyddsläkemedel. 0 kr/+ 0 kr
Hepatit B (Engerix B10). För barn under 16 år. 200 kr/+ 90 kr
Hepatit B (Engerix B20). För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 100 kr
Hepatit B (Fendix) 200 kr/+ 640 kr
Hepatit A+B (Ambirix). För barn under 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric) 200 kr/+ 220 kr
Hepatit A+B (Twinrix) För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 310 kr
HPV (Gardasil). För tjejer födda 1993 eller senare. 0 kr/+ 0 kr
HPV (Gardasil). För kvinnor födda 1992 eller tidigare. Vaccinet ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel för kvinnor upp till 26 år. 200 kr/+ 160 kr
Influensa (Vaxigrip). Gratis för personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 30 kr
Influensa (Fluenz). Gratis för personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 190 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För vuxna och barn över 7 år. 200 kr/+ 60 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För barn under 7 år. 0 kr/ 0 kr
Röda hund. För kvinnor i fertil ålder som saknar immunitet mot röda hund. 0 kr/+ 0 kr
Stelkramp. I samband med skada. 0 kr/+ 0 kr
Booster Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio (Boostrix Polio) 200 kr/+ 210 kr
Gula febern (Stamaril) 200 kr/+ 240 kr
Kolera (Ducoral) 2 doser 200 kr/+ 340 kr
Pneumokocker (Pneumovax) 100 kr/+ 180 kr
Pneumokocker (Prevenar 13) 200 kr/+ Inköpspris
TBE (FSME-Immun Junior). För barn under 16 år. 200 kr/+ 180 kr
TBE (FSME-Immun Vuxen). För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 190 kr
Tyfoid (Typhim Vi) 200 kr/ 140 kr
Vattkoppor (Vatilrix) 200 kr/+ Inköpspris
Övriga vaccinationer som inte finns ovan 200 kr/+ Inköpspris

 

 

Fäll ihop

Vad kostar ett hjälpmedel?

Vad kostar ett hjälpmedel?

Det finns olika typer av avgifter, bidrag och rekvisitioner för hjälpmedel. Det är till din förskrivare du vänder dig för att få detaljerad information om villkor för eventuella avgifter, bidrag eller rekvisitioner utifrån just ditt hjälpmedelsbehov.

Vissa hjälpmedel ingår i Friare val vilket ger dig möjlighet att själv välja ut och köpa ett hjälpmedel. Efter att ha kommit överens med förskrivaren om ditt behov kan du få en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Rekvisitionsbeloppet motsvarar vad det hjälpmedel kostar som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet.

Friare val av hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Trehjulig cykel 500 kr
Eldriven rullstol. Från och med 20 år. 500 kr - årlig serviceavgift

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Tyngdtäcke 300 kr

Hjälpmedel

Rekvisition

Samtalsapparater (Friare val) 7500 kr
Text-/bildtelefon (Friare val) 7500 kr

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Hörapparat. Från och med 20 år. 1000 kr - utprovningsavgift

Hjälpmedel

Rekvisition

Hörapparat (Friare val) 1800 kr per hörapparat och öra
Text-/bildtelefon (Friare val) 7500 kr

Hjälpmedel vid synnedsättning

Hjälpmedel

Bidrag

Tandemcykel +  tre- eller fyrhjulig cykel för två eller fler personer 2500 kr

Glasögon

Läs information här 
Glasögon, ett par glas, enstyrka. Upp till 8 år. 500 kr
Glasögon, ett par glas, flerstyrka. Upp till 8 år. 1000 kr
Standardglasögon. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Prismaglas, ett par glas, enstyrka 800 kr
Prismaglas, ett par glas, flerstyrka 1900 kr
Afaki, ett glas, enstyrka 500 kr
Afaki, ett glas, flerstyrka 700 kr
Afaki, två glas, enstyrka 1000 kr
Afaki, två glas, flerstyrka 1400 kr
Afaki, Motvikt, enstyrka 250 kr
Afaki, Motvikt, flerstyrka 350 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, enstyrka 400 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, flerstyrka 900 kr

Kontaktlinser

Läs information här
Standardkontaktlinser, ett par. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Specialkontaktlins, ett öga, nyutprovning 1400 kr
Specialkontaktlinser, båda ögonen, nyutprovning 1900 kr
Byte av specialkontaktlins, ett öga 700 kr
Byte av specialkontaktlins, båda ögonen 950 kr

Medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

CPAP - vid sömnapné och andningsgymnastik. Från och med 20 år. 500 kr 
Sömnapnéskena. Från och med 20 år. 500 kr
UVB lampa – för ljusbehandling vid hudbesvär 300 kr
TENS – för smärtlindring 300 kr - för en 3 månaders provperiod

Hjälpmedel

Bidrag

Peruker, postischer och toupéer

Tatuering av ögonbryn och eyeliner

högst 7500 kr per 12-månadersperiod och patient 

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Thoraco- lumbo- sacrala ortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Övre extremitetsortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Nedre extremitetsortoser. Från och med 20 år.  300 kr/st 
Inlägg - fotbäddar efter avgjutning. Från och med 20 år. 400 kr/par

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Upp till 20 år.

300 kr/par 

 

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor, för följande diagnoser:

Från och med 20 år, för följande diagnoser:

 • diabetes
 • grav kärlsjukdom
 • destruerande reumatoid sjukdom
 • medfödd missbildning
 • systematisk neurologisk sjukdom
700 kr/par

Hjälpmedel 

 Bidrag

Olikstora skor 800 kr/par
Fäll ihop
Skriv ut (ca 11 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-03
Skribent och redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne; Yvonne Sommerfeldt, verksamhetschef Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne