Högkostnadsskydd för öppenvård

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården, till exempel på en vårdcentral. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Du börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När du har betalat upp till den nivå som landstinget eller regionen beslutat får du ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du nått upp till högkostnadsbeloppet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 100 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Ett landsting eller en region kan besluta om ett lägre högkostnadsbelopp än 1 100 kronor.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte

  • de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus
  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopia av din journal
  • expeditionsavgift, som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.
Senast uppdaterad:
2015-11-13
Skribent och redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm