Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Smärtrehabilitering

Innehållet gäller Gävleborg

Långvarig smärta och nedsatt funktion i rörelseorganen kan göra att du blir sjukskriven. För dig med långvarig smärta kan hela livssituationen påverkas. Med smärtrehabilitering kan du förbättra din livskvalitet och lära dig att leva med smärta.

Sök i första hand vård hos din hälsocentral. För att få rehabilitering av smärtrehabiliteringsteamet på rehabiliteringsmedicin i Sandviken behövs en remiss. Du kan också själv fylla i en egen vårdbegäran till smärtrehabiliteringsteamet genom att logga in på 1177.se. Vid vård betalar du vanlig patientavgift, högkostnadskort gäller.

Får du vård hos smärtrehabiliteringsteamet gör teamet tillsammans med dig och eventuellt närstående en personlig rehabiliteringsplan. Du och din närstående är viktiga för din rehabilitering.

Smärtrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog, rehabkoordinator och sjuksköterska.

Den här sidan finns att läsa på lätt svenska

Målgrupp och arbetssätt

Målgrupp

Smärtrehabteamet tar emot vuxna patienter i arbetsför ålder med långvarig smärta som inte är cancerrelaterad. Vanligt är exempelvis smärta i nacke och rygg eller spridd smärta. Som patient kan du vara helt eller delvis sjukskriven. Du kan också arbeta eller studera men ha risk för att bli sjukskriven. Du kan ha svårt att klara och delta i aktiviteter i vardagen. Det är viktigt att du har en positiv inställning till att fortsätta eller återgå till arbete och är öppen för att förändra vanor och beteenden. Du som kommer till oss har ofta fått hjälp med olika behandlingsinsatser utan tydlig effekt. 

Rehabiliteringen kräver ett aktivt deltagande, därför är det nödvändigt att du inte har pågående alkohol- eller drogmissbruk eller annat uttalat beroendebeteende. Om du har akut fysisk eller psykiatrisk problematik kan det på samma sätt vara ett hinder för att ta till sig alla delar i smärtrehabprogrammet. Programmet kräver full närvaro.

Arbetssätt

Innan ditt första besök skickas ett frågeformulär hem till dig som du ska fylla i och skicka tillbaka.

Ditt första besök är ett läkarbesök. Du får komma tillbaka för en utredning om du bedöms ha nytta av smärtrehabprogrammet. Du får då träffa några fler i teamet. En noggrann undersökning görs av din smärta och det som ger dig problem på grund av den. Sedan görs en rehabiliteringsplan.

Teamet arbetar enligt en så kallad beteendemedicinsk behandlingsmodell. Behandlingsmodellen innebär att kroppsliga besvär förstås och behandlas utifrån att beteenden och livsstilsfaktorer kan påverka dig och din smärta. Du kan få hjälp med medicinska, psykosociala och yrkesinriktade problem.

Utifrån dina livsvärden, det vill säga det som är viktigt i ditt liv, sätter du tillsammans med teamet mål för rehabiliteringen. Du får lära dig nya strategier, beteenden och färdigheter för att kunna leva ett meningsfullt liv med din smärta. Behandlingar såsom massage, injektioner och akupunktur ges inte under rehabiliteringen.

Smärtrehabprogrammet

Att delta i smärtehabprogrammet inleds alltid med en förberedande period. Förberedelserna kan vara exempelvis avspänning, träning och kartläggning för att kunna bestämma ditt behov av vad du behöver hjälp med under rehabiliteringen. Med förberedelserna kan du sedan få ut det bästa av rehabiliteringen.

Smärtrehabiliteringen kan pågå upp till tolv månader, från första till sista kontakt. Huvudinriktningen för rehabiliteringen är att planera och skapa förutsättningar för att komma ut i arbete eller studier, alternativt bibehålla eller öka arbetsgraden.

Teoretiska och praktiska moment

Smärtrehabprogrammet pågår under fem veckor, tre till fyra dagar per vecka. Det tillkommer även hemuppgifter. Programmet har fem till sju deltagare. Målsättning är att du ska klara av de krav som ställs i yrkeslivet och livet i allmänhet på ett så bra sätt som möjligt.

All rehabilitering sker på vardagar och äger till största del rum på sjukhuset i Sandviken. Viss träning och rehabilitering kan ske utanför sjukhuset. Du som har långt att resa har möjlighet att bo på ett hotell i närheten, det ingår i patientavgiften.

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Du får kunskap om hur du utvecklar fysiska, mentala och sociala färdigheter. På så sätt kan du lättare ta ansvar för din hälsa.

Uppföljning sker dels genom telefonkontakt cirka en månad efter avslutat program, dels genom ett återbesök cirka tre månader efter avslutat program. Återbesöket innehåller individuella träffar och lektioner. Du får även utvärdera de mål du satt fram till uppföljningen. 

Tolv månader efter avlutat program får du formulär hemskickade till dig som du ska fylla i och skickat tillbaka till smärtrehabiliteringen.

Individuell rehabilitering

Har du specifika behov kan du få ett individuellt upplägg för din smärtrehabilitering. Längden och innehållet kan variera. 

Närståendeinformation

Närståendeinformation till barn och vuxna från smärtrehabiliteringsteamet.

Information till närstående – barn och vuxna 

Tips till närstående

Fakta och filmer

Sömn – Sömn är viktig för din hälsa 

Hälsa och livsstil – Liv och hälsa 

Fysisk aktivitet – Rörelse är livsviktigt 

Filmer om smärta

Att förstå smärtan – och vad man ska göra på 10 minuter (Välj antingen svenska eller andra språk)

Kurs om smärta

Kostnadsfri kurs om smärtförståelse – Retrain Pain Foundation

Boktips

Smärta

Att leva med smärta – ACT som livsstrategi – Rikard Wicksell (2014)

Släpp taget om smärtan – Joanne Dahl & Tobias Lundgren (2008)

Hjärnkoll på smärta – Martin Ingvar & Gunilla Eldh (2012)

Depression

Ta makten över depressionen: Förändra dina vanor – förbättra ditt liv – Christopher Martell & Michael Addis (2007)

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi: Ett effektivt självhjälps-program – Gerhard Andersson m fl (2007)

Sluta grubbla börja leva – Steven Hayes (2007)

Ångest

Ingen panik – fri från panik- och ångest-attacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi – Per Carlbring & Åsa Hanell (2007)

Social fobi - effektiv hjälp med KBT – Tomas Furmark et al (2008)

Oro

Sluta älta och grubbla – Olle Wadström (2007)

Sluta grubbla börja leva – Steven Hayes (2007)

Att leva ett liv – inte vinna ett krig. Om acceptans Anna Kåver (2007)

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro – Åsa Nilsonne (2005)

Sömn

Sov bättre med kognitiv beteendeterapi – Marie Söderström (2007)

Sov bättre – Steven James Linton (2005) 

Relationer

Tillsammans: Om medkänsla och bekräftelse – Anna Kåver & Åsa Nilsonne (2007)

Patientföreningar

De handikappades riksförbund, DHR

08-685 80 00 
info@dhr.se 
dhr.se

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige, EDS

info@ehlers-danlos.se
ehlers-danlos.se

Fibromyalgiförbundet

070-866 11 30
info@fibromyalgi.se 
fibromyalgi.se

Neuroförbundet

070-866 11 30
info@neuro.se 
neuro.se

Huvudvärksförbundet

08-12 07 97 60
kansliet@huvudvarksforbundet.se
huvudvarksforbundet.se

RLSförbundet

08-21 96 20
info@rslforbundet.se
rlsforbundet.se

Reumatikerförbundet

08-50 58 05 00
info@reumatiker.se
reumatikerforbundet.org

Riksförbundet Balans (depression och bipolär sjukdom) 

info@balansriks.se 
balansriks.se 

Riksförbundet för Social och Mental hälsa

08-12 00 80 40
lena.andersson@rsmh.se
rsmh.se

Personskadeförbundet RTP

08-629 27 80
info@rtp.se
rtp.se 

Svenska ångestsyndromsällskapet

070-865 76 65
rikskansli@angest.se
angest.se

Kontakt

Här hittar du e-tjänster och kontaktuppgifter till smärtrehabiliteringsteamet

Information in english

Till toppen av sidan