תּקנות און רעכט

מינאָריטעט שפּראַך רעדער

Du som talar ett minoritetsspråk - jiddisch

אױב איר געהערן צוּ אַ נאַציאָנעלע מינאָריטעט, האט איר דעם רעכט, אין געוויסע פֿאַלן, צוּ ניצן אײַער שפּראַך אין קאָנטאַקט מיט דעם אָפּהיטוּנג צענטער. לײענט דאָ װאָס גייט אן אין פֿאַרשיידענע סיטוּאַציעס.

.Läs texten på svenska här

ספּעציעל באַדינגונגען גייען אן אין געוויסעגעגנטער פֿוּן דעם לאַנד. כּדי צוּ באַקוּמען אינפֿאָרמאַציע װעגן אײַער געגנט, מאַכט זיכער אז איר האָט אױסגעקליבן די ריכטיגע געגנט אין דעם געגנט אױסקלײַבוּנג אין אױבן פֿוּן דעם בלאט.

To the top of the page