Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen, VGR, betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive region.

Använd helst betalkort. Om du inte kan betala med kort, kan du betala med faktura eller kontant.

Vissa patientavgifter ändrades 1 april 2024.

Frågor om avgifter eller fakturor

Vill du ha mer information om avgifter, eFrikort eller fråga om din faktura? 
Då kan du ringa 010-441 04 00. Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.
Du kan också ställa frågor via e-tjänsterna på 1177.se. Du hittar Patientfakturaenheten under Alla övriga tjänster.

Patienter med allmänfarlig sjukdom har avgiftsfri vård

All undersökning, vård och behandling som behövs ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig sjukdom är gratis för patienten. Det gäller såväl öppenvård som slutenvård.
Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma, kan vara livshotande, kan innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser.
Läs mer om smittskyddslagen

Avgift för vård i samband med covid-19

Från och med 1 april 2022 klassas covid-19 som en anmälningspliktig sjukdom istället för allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att en patientavgift tas ut när du får vård för covid-19.
Konstaterade fall ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren. Det gäller dock inte om du själv tagit ett prov.

Uteblivet besök

Du måste som patient lämna återbud senast 24 timmar innan avtalad tid inom öppenvården. Annars får du betala en summa som motsvarar patientavgiften. För avgiftsfria besök eller då patientavgiften är lägre än 100 kronor, får du betala 100 kronor.

Patient eller vårdnadshavare kan i vissa fall slippa betala men bara då det finns godtagbara skäl. Det är chefen på mottagningen som kan fatta detta beslut.

Digitala vårdmöten

Vård och hälsa är Västra Götalandsregionens app för digitala vårdmöten. 
Läs mer i artikeln om Vård och hälsa och digitala vårdmöten

Avgifter

Läkarbesök som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök på vårdcentral  200 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdcentral)

Läkarbesök på övriga mottagningar

Besök hos specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag. 200 kr
Besök hos övriga specialister i allmänmedicin samt övriga specialister. 300 kr
Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i Vårdval Vårdcentral. 100 kr

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök hos sjuksköterska, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag.
50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdcentral

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Rehab

Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. 200 kr

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar

Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag. Gäller på sjukhus och beställd primärvård (utanför vårdvalen)

100 kr

 

Fysioterapeuter med ersättning enligt nationell taxa

200kr

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier. Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök. 100 kr

Ungdomsmottagning

Besök hos kurator. 0 kr
Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år. 100 kr
Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år. 50 kr

Distanskontakt - telefon och skriftlig (chatt)

Patientavgift vid chatt- eller telefonkontakt tas ut när:

 • Det är du som patient som påbörjat kontakten eller kontakten är överenskommen vid ett tidigare tillfälle.
 • Vårdpersonalen gör en medicinsk bedömning* utifrån det du önskar hjälp med.
 • Ditt ärende åtgärdas i samband med kontakten

*Medicinsk bedömning innebär att en medicinsk fråga hanterats i dialog mellan patient och vårdpersonal samt att det görs en journalanteckning som innehåller vad som tagits upp under kontakten och vad det lett till för bedömning och vidare åtgärd.

Distanskontakt - ljud och bild

Vald vårdcentral, läkare/övriga 200/50 kr
Vårdval rehab 200 kr
Övriga vårdgivare, läkare/övriga 300/100 kr

 

Telefonkontakt med medicinsk bedömning

 
Läkare och Vårdval rehab 160 kr
Övrig personal 40 kr

 

Skriftlig (chatt) digital kontakt med medicinsk bedömning

 
Läkare och Vårdval rehab 160 kr
Övrig personal 40 kr

 

Akutmottagning länssjukvård

Besök på akutmottagning. Gäller samtliga yrkeskategorier. 400 kr

Jourcentral - primärvård

Besök på jourcentral. Gäller samtliga yrkeskategorier. 300 kr

Övrigt

Hälsovård, vaccinationer och intyg. Intyg - särskild prislista.
Besök/behandling i grupp. 50 kr
Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus.  130 kr
Ambulanstransport. Avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år. 150 kr
Avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulanspersonal. 300 kr
Mammografiscreening.  0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll.  0 kr
Bukaortascreening.  100 kr

Barn och ungdomar samt personer fyllda 85 år

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Öppen vård är avgiftsfri för personer fyllda 85 år.

Avgiftsfri vård

Följande besökstyper är avgiftsfria: 

 • Besök på barnmorskemottagning (BMM)
 • Besök på barnavårdscentral (BVC)
 • Besök för rådgivning om preventivmedels- och abortfrågor
 • Besök enligt smittskyddslagen
 • Besök för häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
 • Besök för den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • Besök hos kurator som avser sociala insatser

Betalning med faktura

Betalar du inte kontant eller med kort får du en faktura på patientavgiften.

Högkostnadsskydd öppen vård

Högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1400 kronor i patientavgifter under 12 månader. Du får lägga samman de kostnader du har haft för mottagningsbesök hos offentligt finansierade vårdgivare inom regionen, hos andra regioner och hos privata vårdgivare med avtal. Om du ska betala med faktura registreras din patientavgift vid besöket. När du har betalat sammanlagt 1400 kronor kan du få ett frikort utskrivet.

Vad täcker högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller för läkarbesök och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, vårdinsats på plats och ambulanstransport. 
Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som hälso- och sjukvård. Då ingår det också i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet täcker inte allt. Det gäller till exempel inte vid:

 • vaccinationer
 • förebyggande vård, till exempel hälsoundersökning
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för intyg
 • kostnader för journalkopia

Frikort

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. När du har betalat sammanlagt 1400 kronor får du ett frikort.

Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

Vårdgivare anslutna till eFrikort

Patientavgifter registreras digitalt och beräkning av högkostnadsperioden görs automatiskt hos vårdgivare som är anslutna till eFrikort.

Västra Götalandsregionen använder samma system som elva andra regioner och vi kan därigenom se varandras avgifter. Övriga regioner är Region Halland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Norrbotten, Region Gotland, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland, Region Stockholm.

Vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort

Kvitton på betalda patientavgifter måste fortfarande sparas i det gula högkostnadskortet för vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort i Västra Götalandsregionen eller i andra regioner.

Har du betalat patientavgift hos en privat vårdgivare eller i en annan region som inte är ansluten till systemet ska du se till att kvittot på din patientavgift registreras digitalt vid nästa besök hos en ansluten vårdgivare.

Du som patient har fortfarande ett ansvar att hålla reda på hur mycket du har betalat i patientavgifter, men på sikt blir det enklare när fler vårdgivare använder det digitala systemet.

Hur får jag mitt frikort?

Om dina betalda patientavgifter är registrerade digitalt i eFrikort skapas ditt frikort automatiskt. Vårdgivaren ska skriva ut det till dig så att du kan visa upp det hos de vårdgivare som inte är anslutna.

Om du har samlat dina kvitton i det gula högkostnadskortet och betalat 1400 kr uppvisar du det för att få ett frikort utskrivet. Du ska spara det gula högkostnadskortet med kvitton på betalda patientavgifter. Se till att få ditt frikort registrerat vid nästa besök hos en ansluten vårdgivare.

Om du förlorar frikortet

Om du har fått ett automatskapat frikort är det registrerat i systemet. En ansluten vårdgivare kan skriva ut ett nytt till dig.

Om du har fått ett fysiskt frikort från en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort, så ska du visa upp det gula högkostnadskortet med betalda patientavgifter för att få ett nytt frikort. Om ditt fysiska frikort har registrerats i systemet för eFrikort kan en ansluten vårdgivare ge dig ett nytt.

Det nya frikortet får samma giltighetstid som det förlorade.

Högkostnadsskydd sjukresor 2000 kr

För sjukresor måste du betala 2000 kronor per år innan högkostnadsskyddet träder in.

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 130 kronor per dag.

Om du uteblir från en planerad åtgärd inom slutenvården utan att ha lämnat återbud får du betala en fast avgift på 300 kronor. Avbokningen måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. 

Om en patient avlider betalar dödsboet patientavgiften för vårdtillfället.

Avgiftsfri vård

Viss sluten vård är avgiftsfri. Det gäller till exempel för:

 • Barn och ungdomar till och med 19 år
 • Den som vårdas enligt smittskyddslagen
 • Häktade, anhållna eller intagna på kriminalvårdsanstalt.
 • Den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.
 • Patienter som har permission och vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar mellan kl 06.00 och 24.00.

Högkostnadsskydd för patientavgifter i sluten vård

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1950 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Högkostnadsskyddet i sluten vård omfattar endast invånare bosatta i Västra Götalandsregionen. Skyddet är individuellt och kan inte slås ihop med andra familjemedlemmars patientavgifter.

Eftervård och rehabilitering, behandlingshem

Patientavgiften för eftervård, rehabilitering och behandlingshem är den samma som avgiften för sluten vård. Det innebär att efter beviljad vård av hemlandstinget, betalar patienten 130 kronor per dag.

Avgiftsbefriade är samma kategorier som när det gäller sluten vård, se ovan.

Högkostnadsskyddet gäller inte för eftervård, rehabilitering och behandlingshem.

Till toppen av sidan