ጂኖኮሎጊያዊ ምርመራ-ወሃዮ ምውሳድ

ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ክትህቢ ትዕደሚ

Du har fått en inbjudan till att lämna ett gynekologiskt cellprov - tigrinska

ኣብ ሽወደን ኵላተን ካብ 23 ክሳብ 70 ዝዕድመአን ደቂ ኣንስትዮ ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ኪህባ - ይዕደማ። ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ብምሃብ ካብ መንሽሮ ክሳድ-ማህጸን ምክልኻል ይከኣል። ብዙሓት ሕማማት ቀስ እንዳበሉ ስለዝምዕብሉ እቲ ሕማም ክሳብ ዝሕዝ ግዜ ይወስድ። መንሽሮ ክሳድ ማህጸን ከኣ ከምኡ ቀስ እንዳበለ ዚምዕብል ሕማም እዩ። ግን ሓደ ሒደት ደቓይቕ ዚወስድ ቀሊል መርመራ ብምግባር ቅድሚ ሕማም መንሽሮ ምምዕባሉ ብእዋኑ ምልውዋጣት ዋህዮ ምርካብ ይከኣል'ዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምልውዋጣት ብቐሊል መጥባሕቲ ምልጋስ ይከኣል።

ኣብዘን ዝሓለፋ 50 ዓመታት ኣብ ሽወደን ቍጽሪ መንሽሮ ክሳድ-ማህጸን ዝሓዘን ደቀንስትዮ ተፋሪቑ'ሎ። ናይዚ ምኽንያት ከኣ ደቀንስትዮ ቅምሶ ዋህዮ ማህጸን ብስርርዕ ስለ ዝሃባ'ዩ።

ኣብቲ ብቋንቋ ሽወደንኛ ዝተላእከልኪ ዕድመ: ኣበይናይ መቐበል-ሕሙማት መርመራ ከምትገብርን: እቲ መርመራ ኣበየናይ ዕለትን ሰዓትን ከምዝግበርን ተጠቒሱ ኣሎ። ወረቐት መንነትኪ ሒዝኪ ክትመጺ ኣለኪ። ኣብቲ መዓልቲ ቆጸራ ፍሉይ ክእለት ዘለወን መሕረስቲ ኪቕበላኺ እየን። እቲ ቅምሶ ካብ ኣፍ ማህጸን ይውሰድ፤ ኣየሕምምን ከኣ'ዩ። ድላይኪ እንተ ኾይኑ ምሳኺ መሰነይታ ሰብ ክትማልኢ ይፍቀድ እዩ።

ብድሓን ምጺ!

To the top of the page