Tillhör du en grupp som vaccineras mot covid-19 just nu?

Det är många som försöker boka tid för vaccination. Finns det inga lediga tider kan du försöka igen om några dagar. Regionen får mer vaccin varje vecka och nya tider läggs ut allt eftersom. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid. Läs om vaccinationen.

NJOELKEDASSH JÏH REAKTAH

Dåarjoe klaasetjelmide noeride

Glasögonbidrag till barn och unga - sydsamiskaThe content concerns Västerbotten

Västerbetnesne noerh jïh maanah dåarjoem åadtjoeh klaasetjelmide jallh kontaktlinside. Dåarjoe lea dejtie gïeh 20 jaepien nuerebe.

Maanah gïeh lea gaektsie jaepieh jallh båarasåbpoe maahtah tjelmiegoerehtimmiem darjodh optikeren luvnie mij lea legitimeereme jallh tjelmiedåakteren luvnie. Jis maana klaasetjelmide daarpesje dle optikere maahta viehkiehtidh klaasetjelmiedåarjoem syökedh.

Nuerebe maanah remissem daarpesjieh tjelmiedåastoehtæmman desnie gusnie tjelmiedåaktere maahta goerehtidh mah daerpiesvoeth maana åtna. Dåarjoe lea jeenjemes 800 kr fïerhten jaepien. Sæjrosne 1177.se maahta vielie lohkedh tjelmieskïemtjelassi jïh klaasetjelmiedåarjoen bïjre maanide jïh noeride.

To the top of the page