Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Other languages

Dov maanine lohkedh

Läsa med ditt barn - sydsamiskaThe content concerns Västerbotten

Gærjine plaeredh jïh dov maanese lohkedh lea buerie vuekie ektesne årrodh. Dellie aaj nuepiem åadtjoeh buerie gaskestallemidie. Gosse gærjide lohkh, jïh maanine soptsesth, maana maahta jïjtse gïelem nænnoestidh. Maana åådtje lïeredh guktie maahta dovne nïekedidh, gaavnehtiks årrodh jïh tjalmahtidh, jïh lïssine gellie nuepieh åådtje orre baakojde lïeredh.

Ett barn som tittar i en bok tillsammans med ett yngre barn som tittar in i kameran.

Aktese

Tjaahkesjh guktie dåtnoeh tråjjadidien, eeremes sinsitnine, guktie maehteden dovne gærjam jïh sinsitniem vuejnedh.

Jïjtje baakoeh

Soptsesth jïjtjedh baakoejgujmie, jïjtjisnie gïelesne jïh nuhtjh guvvide goh viehkie.

Gieltege

Baajh maanan ïedtjem jïh drïektem vuesiehtidh guktie tjoeverh gærjam lohkedh. Bïejh jïjtjedh baakojde dejtie aatide mejtie dov maana åtna gieltegs!

Goeredimmieh jïh tjoejh

Heerehth dov maanan goeredimmieh jïh tjoejh. Gosse maana geervebe sjædta, maahta aaj maanan jïjtse baakojde heeredh. Goltelh eensi-laakan jïh baajh maanam ussjedidh goske sæjhta vaestiedidh.

Guktie soptsesth

Stååkedh dov gïeline jïh ussjedh guktie maahtah lohkemisnie govledh. Heeredh dam mij guvvesne, govlh goh juvre jallh soptsesth amma haerhpies gïeline. Vaallah eevre reegkes gïeline? Ovmessie almetjh aktene gærjesne maehtieh ovmessie gïeline soptsestidh.

Vuesehth stoerre ïedtjem

Vuesehth dov maanese datne åtnah sov vaestiedasse lea gieltegs jïh vuesehth dam, datne sïjhth vielie maaneste govledh. Naemhtie maanam skreejrehth.

Tadterosth amma!

Jis tadterosth lohkemisnie, maana tsåatskeles-voetem dutnjien vadta. Soptsesth jïjtjedh baakoejgujmie, jïh årroeh eevre goh dorjehtæjja gåessie gærjam lohkh. Vuertieh aaj ånnetji eannan maanam ierelh.

Vuesehth jïh tjuevtjehth

Tjuevtjehth daamtaj gærjaj guvvide. Naemthie datne maanam viehkehth sveehkedh dam mij vihkeles soptsestimmesne. Naemhtie aaj aelhkebe sjædta soptsesem guarkedh.

Bïevnesh gærjaj, jielijeguvviej jïh podcasti bïjre

Daesnie maahtah buerie bïevnesh åadtjodh gærjaj bïjre mejtie maahtah dov maanine lohkedh, men aaj bïevnesh åenehks jielijeguvviej bïjre jïh svaalhtesem podcastese mij maahta datnem viehkiehtidh gåessie sïjhth dov maanan gïelem nænnoestidh.

Dov maanine lohkedh (hïejmesæjroe lea sveerjen gïelesne)

To the top of the page