پښتو/Pashto

آزموینې/نمونې

Undersökningar/proverInnehållet gäller Västerbotten

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:
 • د سیګموئیدوسکوپۍ په واسطه د لویو کولمو معاینه

  Sigmoideoskopi-andra språk

  ټاکل شوې ده چې تاسو به یوه sigmoideoskopi ترسره کړئ،سیګموئیدوسکوپي د لویو کولمو د لاندینۍ برخې معاینه ده. دا معاینه د مقعد له لارې د یوه نرم پایپ په دننه کولو سره ترسره کیږي. اړینه ده چې له وړاندې ځان چمتو کړئ تر څو معاینه ترسره شي.

 • د کلونوسکوپۍ په واسطه د لویو کولمو معاینه

  Koloskopi I Västerbotten

  ټاکل شوې ده چې تاسو به یوه koloskopi ترسره کړئ، کلونوسکوپي د لویو کولمو یوه معاینه ده چې د معقد له لارې یو نرم پایپ یا ټیوب دننه کېږي. اړینه ده چې له وړاندې ځان چمتو کړئ تر څو معاینه ترسره شي. ستاسو کولمې باید پاکې وي.

 • د کپسولي انډوسکوپۍ له لارې د کوچنیو کولمو معاینه

  Kapselendoskopi

  تاسو kapselendoskopi, به کپسولي انډسکوپي ترسره کړئ. دا یوه معاینه ده چې په هغې کې به تاسو یو کوچنی کپسول چې په هغې کې به کوچنۍ کامره هم وي تېره کړئ. له هغې وروسته کامره د کوچنیو کولمو په دننه کې انځورونه اخلي. اړینه ده چې له وړاندې ځان چمتو کړئ تر څو معاینه ترسره شي.

 • د ګسټروکوپي پھ واسطھ د مرۍ او معدې معاینھ کول

  Gastroskopi-andra språk

  تاسو به یوه gastroskopi, ګسټروکوپي ترسره کړئ. د دې معاینې له لارې د معدې پورتنۍ برخه کتل کیږي. یو نرم ټیوب یا پایپ د خولې له لارې معدې ته ښکته کېږي. اړینه ده چې له وړاندې ځان چمتو کړئ تر څو معاینه ترسره شي.

Till toppen av sidan