Habilitering Borlänge

Bergebyvägen, Borlänge sjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

0243-49 78 00

Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider

   • Mån - Fre08:00 - 12:00 Reception
   • Mån - Tor13:00 - 14:30 Reception

   Öppettider

   • Mån - Fre08:00 - 12:00 Reception
   • Mån - Tor13:00 - 14:30 Reception
   Besöksadress:
   Bergebyvägen, Borlänge sjukhus
   Län, kommun:
   Dalarnas län, Borlänge
   Postadress:
   Habiliteringen, Box 731, Borlänge sjukhus, 781 27 Borlänge
   Webbplats:
   https://www.regiondalarna.se/hab

   Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning som upplever hinder i miljön får möjlighet till delaktighet på likvärdiga villkor.

   Barn- och ungdomshabiliteringen i Borlänge arbetar med barn och ungdomar i Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner.


   Det finns två arbetslag:


   - Södra arbetslaget som arbetar med Säters kommun och delar av Borlänge

   - Norra arbetslaget som arbetar med Gagnefs kommun och delar av Borlänge


   Vuxenhabiliteringen i Borlänge arbetar med personer med funktionsnedsättning från och med 18 år som bor i Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Information till patienter

   Remisskrav

   Remiss krävs

   • Telefonnummer 010-249 90 75

    Måndag-onsdag: kl 07.00-13.30

    Torsdag: stängt

    Fredag: kl 07.00-11.30

   • Arbetsterapeut

    utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skolmiljöer.

    Dietist

    utreder nutritionsproblem. Ger råd och stöd om kostbehandling.

    Konsulent

    organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar.  

    Kurator

    ger stödsamtal till brukaren och dess närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Erbjuder olika former av gruppverksamhet. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling.

    Logoped

    utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter. Handleder nätverk.

    Läkare (endast för barn och ungdom)

    utreder medicinska orsaker till barnets/ungdomens svårigheter. Ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning. Samarbetar med andra specialistverksamheter.

    Psykolog

    utreder och diagnostiserar kognitiva funktionsnedsättningar och andra psykiska problem. Pratar med brukaren om känslor och hjälper brukaren själv och dess närstående att förstå funktionsnedsättningen. Ger handledning och utbildning till nätverk.

    Sekreterare

    är ofta den första kontakten med Habiliteringen för dem som kommer på besök eller ringer till Habiliteringen. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.

    Fysioterapeut/sjukgymnast

    utreder och följer upp brukarens motoriska funktion och utveckling samt deras rörelse- och förflyttningsförmåga. Förskriver och följer upp vissa hjälpmedel.

    Sjuksköterska

    ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling. Följer upp barnets medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård.

    Specialpedagog

    gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer. Följer upp och stöttar barnets utveckling. Ger konsultativa insatser till brukarens nätverk.

    Chefer

    Avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje enhet. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef ansvarar för landstingets samlade habiliteringsverksamhet.

    Du kan också se filmen som presenterar de olika yrkeskategorier som arbetar på Habiliteringen (YouTube)

   • De här yrkesgrupperna finns på Habiliteringen.

    Arbetsterapeuter
    Arbetsterapeuter utreder och tränar brukaren
    så att han eller hon kan bli aktiv och självständig
    i vardagen.

    De arbetar för att brukaren ska utveckla
    eller ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor.
    Arbetsterapeuter utreder och behandlar
    brukarens funktioner
    och föreslår hur aktiviteter, boende
    och skolmiljöer kan anpassas
    så att det passar brukaren. 

    Dietister
    Dietister ger stöd, råd och behandling
    när det gäller mat och dryck.
    De utreder också när någon har problem
    med att äta eller att ta till sig näring.

    Konsulenter
    Konsulenter organiserar kurser och grupper
    för habiliteringens brukare. 
    De samarbetar med kommunen, 
    studieförbund och föreningar.  

    Kuratorer
    En kurator har stödsamtal med brukaren
    och brukarens närstående.
    Kuratorn informerar om vilka stödinsatser
    som samhället kan ge.
    Kuratorn kan erbjuda olika verksamheter i grupp.
    Ofta samarbetar kuratorn
    med andra verksamheter i samhället
    som Försäkringskassan, kommunen
    och Arbetsförmedlingen. 

    Logopeder
    Logopeder utreder om brukaren behöver
    alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
    De förskriver hjälpmedel för kommunikation.
    Logopeder utreder och behandlar
    ät- och drickproblem
    och problem med tal och språk.

    Läkare för barn och ungdomar
    Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till
    att barnet eller ungdomen har svårigheter.
    Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen
    och uppföljning av behandlingen.
    De samarbetar med andra specialistverksamheter.

    Psykologer
    Psykologerna utreder varför en person
    har kognitiva funktionsnedsättningar
    eller andra psykiska problem.
    Psykologerna ger också diagnoser.
    De pratar med brukaren om känslor
    och hjälper brukare och dess närstående
    att förstå funktionsnedsättningen.

    Sekreterare
    Ofta är det sekreteraren som du har kontakt med först
    när du kommer på besök till
    eller ringer till Habiliteringen.
    Sekreteraren arbetar med administration
    och ger stöd till de andra som arbetar på Habiliteringen.

    Sjukgymnaster
    Sjukgymnaster utreder
    och följer upp brukarens motoriska funktioner.
    Det betyder hur brukaren kan röra på sin kropp.

    Sjuksköterskor
    Sjuksköterskor ger information och råd
    om omvårdnad och medicinsk behandling.
    De följer också upp hur barnet mår.
    Sjuksköterskorna samarbetar med
    den övriga hälso- och sjukvården.

    Specialpedagoger
    Specialpedagoger gör utredningar i olika miljöer.
    De ger stöd, följer upp och stöttar
    barn i deras utveckling.
    Specialpedagoger ger också råd
    och förslag på insatser till barns nätverk.

    Chefer
    Avdelningschefer har ansvar för verksamheten
    på sin enhet.
    Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef
    har ansvar för Habiliteringen i hela länet.

    Se en film om vilka som arbetar på Habiliteringen (YouTube)

   • Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med
    Habiliteringen.

    Kostnad: Ingen.

    Syfte: Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd.
    Innehåll Information om omvårdnadsbidrag, tillfällig föräldrapenning,
    Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
    annat stöd som samhället erbjuder.
    Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa
    gemensamt.
    Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring
    dessa frågor kan egen tid bokas hos en kurator på den
    Habilitering ni har kontakt med.

    Ledare: Kurator

    Tider: Informationen omfattar ett tillfälle, välj datum

    Tisdag 1/9 2020 kl. 10.00-12.00 i Borlänge, 0243-49 78 00
    Måndag 28/9 2020 kl. 15.00-16.30 i Mora, 0250-49 39 50
    Måndag 12/10 2020 kl. 10.00-11.30 i Falun, 023-49 05 10
    Onsdag 25/11 2020 kl. 14.30-16.00 i Ludvika, 0240-49 55 40
    Tisdag 8/12 2020 kl. 13.00 i Avesta, 0226-49 60 45
    Plats: Habiliteringen på respektive ort beroende på valt datum (se
    ovan), vi samlas i Habiliteringens väntrum.
    Möjlighet finns även att vara med på länk från den habilitering
    du önskar.

    Anmälan till Receptionen på respektive enhet, se telefonnummer ovan,
    eller via Habiliteringens e-tjänster, 1177 Vårdguiden.

    Om du vill delta via länk, anmäler du dig till den enhet där du
    önskar delta.

    Sista ansökan: Två veckor innan aktuellt datum. Kallelse skickas hem.

    Vid frågor kontakta kurator på respektive enhet.

    Max deltagare: 10 st.

    Tolk: Nej.

   Till toppen av sidan