Lungcancer

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Sjukdomen orsakas oftast av rökning.

Förändrade rökvanor har gjort att sjukdomen de senaste decennierna har minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får nästan lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta som får sjukdomen är omkring 70 år.

Lungcancer är en allvarlig sjukdom, men chansen att överleva och att behålla livskvaliteten under perioden man är sjuk är större i dag än tidigare.

Symtom

Det vanligaste symtomet är hosta. Andra symtom kan vara till exempel andfåddhet, pipande eller väsande andning, smärta i bröstkorgen eller att man får lunginflammation.

Man kan också gå ner i vikt, tappa aptiten och vara ovanligt trött.

Undersökningar och utredningar

Undersökningarna görs enligt ett standardiserat vårdförlopp som är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt.

Behandling

Alla typer av lungcancer kan opereras om sjukdomen upptäcks tidigt. Om cancern är tydligt begränsad räcker det ofta att operera bort den del av lungan där tumören finns. Om cancern växer i flera delar av lungan, opereras hela lungan bort.

En tumör som är för stor för att opereras men som inte har spridit sig utanför lungorna, kan behandlas med en kombination av cytostatika och strålbehandling.

Om cancern har spridit sig behandlas man oftast med cytostatika. I vissa fall kan man om tumören har vissa biologiska egenskaper även behandlas med så kallade målriktade läkemedel. 

När ska man söka vård?

Om man är orolig för symtom som man tror kan vara lungcancer bör man ta kontakt med sin vårdcentral.

Hosta är ett vanligt symtom som kan bero på många olika saker. Om man har haft hosta i tre veckor och egenvård inte hjälper bör man söka vård.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Visa mer

Vad är lungcancer?

Vad är lungcancer?

 • Bild av lungorna

  Lungornas viktigaste uppgifter är att föra syre från inandningsluften vidare till kroppens celler, och att med utandningsluften rensa ut koldioxid.

  Mer information
  Bild som beskriver lungornas olika delar

  Höger lunga delas upp i tre lober och vänster lunga i två lober. Varje lunga omges av en säck med dubbla väggar av bindväv, så kallad lungsäck.


  Lungorna är ömtåliga och far illa av smutsig, kall och torr luft. Därför fungerar näsan, luftstrupen och luftrören som en luftkonditionering som renar, värmer och fuktar luften.

En tumör bildas i lungan

Lungcancer är en sjukdom som oftast utvecklas långsamt, ofta under flera år. Besvären kommer smygande och man uppfattar dem inte alltid som tecken på att man är sjuk.

Om man får lungcancer har det bildats en cancertumör i en av lungorna. Sjukdomen kan sprida sig till andra delar av kroppen och bilda så kallade metastaser, eller dottertumörer som de också kallas. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige.

Cancer är skadade celler

Människokroppen är uppbyggd av många miljarder celler. För att kroppen ska kunna växa och leva vidare måste de flesta celler regelbundet ersättas med nya. Det sker genom att celler delar sig. När cellen ska dela sig fördubblar den hela sitt innehåll och blir till två celler. Då har en exakt kopia av cellen skapats och den första cellen dör. Oftast fungerar celldelningen eller så klarar cellens arvsmassa, DNA, själv av att reparera den skada som uppstått. Men någon gång kan cellen få en skada som den själv inte kan reparera, och den tappar då förmågan att kontrollera sin delning och tillväxt. Det kan leda till att cancer uppstår.

Det som kännetecknar cancerceller är bland annat att de fortsätter att föröka sig okontrollerat samtidigt som de inte dör när deras tid är ute. Ofta klumpar cancercellerna ihop sig och bildar en tumör, men det finns också cancerformer där cellerna inte bildar tumörer.

Olika typer av lungcancer

Det finns flera olika typer av lungcancer. De vanligaste är adenocarcinom, skivepitelcancer och småcellig lungcancer.

Adenocarcinom kallas också körtelcancer och är den vanligaste formen av lungcancer hos både män och kvinnor. Cancern växer från så kallade körtelceller i lungorna.

Skivepitelcancer är näst vanligast hos män och kvinnor. Den här typen av cancer utgår från de luftrör som går från luftstrupen till lungorna.

Småcellig lungcancer växer snabbt och har ofta spridit sig till organ utanför bröstkorgen innan den upptäcks. Ungefär 15 procent av alla som får lungcancer har småcellig lungcancer.

Lungcancer ökar bland kvinnor

I Sverige får ungefär 3500 personer lungcancer varje år. Sjukdomen har minskat bland män, samtidigt som den har ökat bland kvinnor. Att allt fler kvinnor får lungcancer har att göra med förändrade rökvanor. I dag röker fler kvinnor än män.

Bättre behandlingar

Lungcancer är en allvarlig sjukdom, men kunskapen om sjukdomen har ökat och behandlingsmöjligheterna har förbättrats de senaste åren. I dag är därför chansen att överleva och att behålla livskvaliteten under behandlingen större än tidigare.

Fäll ihop

Vad beror lungcancer på?

Vad beror lungcancer på?

Rökning vanligaste orsaken

Rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer, men alla som får lungcancer har inte rökt. Det finns ingen säkerställd forskning som visar att det finns en ärftlig eller medfödd risk att utveckla lungcancer.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Hosta vanligaste symtomet

Det finns många olika symtom på lungcancer, och samma symtom kan vara vanliga vid andra lungsjukdomar också. Om man har fått lungcancer kan det dröja innan man märker symtomen.

Det vanligaste symtomet är hosta. Man kan få torrhosta eller blodiga upphostningar.

Man kan bli andfådd även om man inte rör eller anstränger sig särskilt mycket. Man kan få pipande eller väsande andning, och det kan göra ont i bröstkorgen.

Man har lättare att få lunginflammation.

Man kan gå ner i vikt, tappa aptiten och vara ovanligt trött.

Fäll ihop

När ska man söka vård?

När ska man söka vård?

När ska man söka vård?

Om man är orolig för symtom som man tror kan vara lungcancer bör man ta kontakt med sin vårdcentral.

Hosta är ett vanligt symtom som kan bero på många olika saker. Om man har haft hosta i tre veckor och egenvård inte hjälper, bör man söka vård.

Man kan alltid ringa telefonnummer 1177 och få sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

 • Bild av hur man ligger när man undersöks i datortomograf

  Vid en undersökning i datortomograf får man ligga på en brits som sakta förs in i apparaten.

Vårdcentralen utreder först

Man får oftast gå igenom flera undersökningar innan läkaren kan ställa en diagnos. På vårdcentralen brukar läkaren göra en kroppsundersökning. Man blir också undersökt med lungröntgen eller med datortomografi

Utredningen görs enligt ett standardiserat vårdförlopp

Du erbjuds utredning enligt standardiserat vårdförlopp om läkaren fortsätter misstänka lungcancer efter undersökningen med lungröntgen eller datortomografi. 

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Bland annat finns tider avsatta för de undersökningar du kan behöva göra.

Läkaren som skriver remissen berättar för dig varför du bör utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och när du kan få besked om du har cancer eller inte.

Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid.

Undersökning med bronkoskop

På en lungklinik får man genomgå en så kallad bronkoskopi. Det är en undersökning där läkaren för ner ett böjligt rör, ett bronkoskop, i luftrören. Bronkoskopet överför bilder till en bildskärm så att läkaren kan se hur luftrören ser ut och om det finns någon tumör. Läkaren kan också ta prover genom bronkoskopet. Innan undersökningen görs får man ett avslappnande medel och lokalbedövning för att minska host- och kräkreflexerna. De flesta kan åka hem samma dag.

Cellprov med biopsi

Bronkoskopi är mest användbar om den misstänkta tumören sitter så att den kan kontrolleras via luftrören, men ibland ger proverna inga klara resultat. Då kan ibland cellprov tas med så kallad biopsi.

Under provtagningen får man ligga ner på en brits och huden tvättas med sprit. En nål förs in genom bröstkorgsväggen till den misstänkta tumören. Läkaren tar hjälp av en röntgenbild på en bildskärm för att styra nålen rätt. Med nålen sugs celler upp. Proverna skickas sedan på undersökning för att läkaren ska kunna ställa diagnos och bedöma den misstänkta tumören. Själva provtagningen tar ungefär en minut och hela undersökningen tar sammanlagt fem till tio minuter.

Ytterligare undersökningar

Om man fått lungcancer brukar man få genomgå mer omfattande undersökningar för att läkaren ska kunna avgöra om cancern har spridit sig. Det kan till exempel vara så kallad isotopundersökning av skelettet, eller ultraljudsundersökning av levern.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått diagnosen lungcancer och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Fäll ihop

Att få ett sjukdomsbesked

Att få ett sjukdomsbesked

Ett svårt besked att få

Att få ett besked om att man har cancer väcker ofta starka känslor och man behöver gott om tid att tala med sin läkare och annan vårdpersonal för att förstå vad beskedet innebär för en själv. Det kan vara bra att ha med en närstående vid sådana samtal. Den närstående kan hjälpa till att minnas vad som sagts under samtalet, och kan vara ett bra känslomässigt stöd. Om man inte är svensktalande har man alltid rätt att få information på sitt eget språk.

Vanligt men ändå skrämmande

Trots att cancer är en vanlig sjukdom är ett cancerbesked ofta skrämmande, eftersom många förknippar cancer med döden. Även om cancer är en dödlig sjukdom om den inte behandlas så finns idag behandlingar som gör att de flesta blir friska. Dessutom kan många som inte blir helt friska ändå leva länge och bra med sjukdomen.

En tid av många frågor

Oavsett hur det kommer att gå innebär beskedet om sjukdomen och om den kommande behandlingen att tillvaron vänds upp och ner, inte bara för den som är sjuk utan också för många runt omkring. Man har många frågor, samtidigt som det kan gå tid mellan beskedet om cancer och till dess att man får veta mer om behandlingen. Om man behöver prata med någon under den här perioden kan man ibland få hjälp av patientföreningar och det går också att kontakta Cancerrådgivningen eller Cancerfonden.

Hjälp finns både inom och utom vården

För många brukar det kännas lättare när behandlingen väl har börjat och man vet vad som ska hända och har täta kontakter med vårdpersonalen. På många sjukhus finns särskilda sjuksköterskor som kallas kontaktsjuksköterskor som kan ge ytterligare stöd och även hjälpa till med olika praktiska saker. De flesta sjukhus har också en kurator som kan ge stöd och hjälp.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Behandling beror på tumörens storlek

Vilken behandling man får beror på vilken typ av lungcancer man har och i vilket stadium sjukdomen är. Lungcancer delas in i olika stadier utifrån hur stor tumören är.

I stadium 1 har man en begränsad tumör i lungan. I stadium 2 och 3 är cancern spridd till lymfkörtlar och i stadium 4 är cancern spridd i kroppen med metastaser i andra organ.

Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större möjligheter finns det att få behandling som gör att man blir frisk.

Operation

Alla typer av lungcancer kan opereras om den upptäcks tidigt. Vilken typ av operation som görs beror på hur stor tumören är och var i lungan den växer. Lungorna är uppdelade i så kallade lober. Höger lunga har tre lunglober och vänster har två.

Om cancern är tydligt begränsad till en lunglob räcker det ofta med så kallad lobektomi. Det innebär att den lunglob där tumören finns tas bort. Om cancern växer i mer än en lob opereras hela lungan bort.

Innan man ska opereras undersöker läkaren om man har tillräckligt bra hjärt- och lungfunktion och mår tillräckligt bra för övrigt, för att en operation ska kunna genomföras.

Efter operationen

En operation tar ofta ett par timmar, men ibland kan den ta upp till fem timmar. Efter operationen kommer man till en vårdavdelning och man brukar få stanna kvar på sjukhuset någon dag upp till en vecka. Men det dröjer ofta minst sex veckor innan kroppen har läkt helt efter operationen. Efter operationen kan man känna sig extra andfådd när man anstränger sig, men det brukar bli bättre med tiden.

Operation och cytostatika

Om man har en tumör som är relativt stor men ändå kan opereras, får man ofta behandling med cytostatika efter operationen. Cytostatika ges efter operationen för att minska risken för att få återfall i sjukdomen.

Cytostatika och strålbehandling

Om man har en tumör som är för stor för att opereras men som inte har spridit sig utanför lungorna, kan man få en kombination av cytostatika och strålbehandling. Man får oftast börja med behandling med cytostatika och när den är klar påbörjas strålbehandlingen. Den period som man strålbehandlas brukar pågå sex till sju veckor. Samtidigt behandlas man oftast med cytostatika också. Cytostatika kan man få dagligen, varje vecka, eller med tre veckors mellanrum.

Om cancerns sprids behandlas den med cytostatika

Om man har fått en dottertumör, en så kallad metastas, utanför lungorna får man oftast behandling med cytostatika. Ibland kan man få så kallad målriktad behandling, läkemedel som riktar sig direkt mot cancercellerna. Metoden kallas för målriktad eftersom den riktar sig specifikt mot cancerceller, utan att samtidigt skada de friska cellerna i kroppen. Detta gör att biverkningarna blir lindrigare än med vanlig cytostatika.

Om man har metastaser i till exempel skelettet, och det gör mycket ont, kan man få strålbehandling för att minska smärtan.

Annan behandling vid återfall

Om cancern kommer tillbaka efter att man har opererats eller behandlats, så gör läkaren en bedömning om man ska opereras, strålbehandlas eller behandlas med cytostatika. Om den första behandlingen inte lyckas, kan man få andra kombinationer beroende på hur man mår och om tumören har spridit sig.

Fäll ihop

Hur påverkas livet av lungcancer

Hur påverkas livet av lungcancer

Andningen kan påverkas

Om man har lungcancer och har blivit opererad eller genomgått strålbehandling kan andningsfunktionen bli sämre än innan behandlingen. Det kan göra att man inte har lika bra kondition som innan behandlingen, och inte kan springa lika snabbt eller gå lika långa sträckor som tidigare.

Kontakt med andra i samma situation

Många som får en allvarlig sjukdom tycker att det är värdefullt att ha kontakt med andra med liknande erfarenheter. Om man vill prata med någon som har eller har haft lungcancer, kan man kontakta Stödet, en ideell förening som bland annat arbetar med att sprida information om lungcancer. Stödet hjälper också enskilda lungcancerpatienter och deras närstående, som kan ringa kostnadsfritt för att få råd och stöd. Stödet har också ett samtalsforum på sin webbsida.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-09
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Henriksson, cancerläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp vid Regionala cancercentrum i samverkan

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge

Lotta Persson, illustratör, Göteborg