Hjälpmedel för hörseln

Hjälpmedel vid dövblindhet

Dövblindhet innebär att du har både en synnedsättning och en hörselnedsättning. För att din vardag ska fungera kan du behöva flera olika hjälpmedel. Du har rätt att få hjälp med att prova hjälpmedel som passar dina behov.

Dövblindhet kallas också för kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning. Synen och hörseln kan vara nedsatta olika mycket och fungera till viss del, därför varierar behovet av hjälpmedel från person till person.

Här kan du läsa mer om dövblindhet.

Det finns hjälpmedel för dina olika behov

Det finns olika typer av synhjälpmedel och hörselhjälpmedel som kan vara användbara för dig med dövblindhet. Du kan behöva en kombination av dessa, eller ett hjälpmedel som är framtaget just för dig med dövblindhet.

Det finns också hjälpmedel som gör det lättare för dig att använda vardagliga produkter som mobiltelefoner, datorer och hushållsmaskiner.

Du kan till exempel behöva hjälpmedel för att kunna göra följande saker:

  • Du ska kunna kommunicera.
  • Du ska kunna ta till dig information på olika sätt.
  • Du ska kunna förflytta dig tryggt och säkert

Exempel på hjälpmedel

Här är några exempel på hjälpmedel:

  • Klockor som låter dig känna vad klockan är.
  • Termometrar som vibrerar.
  • Hjälpmedel som förstorar texten och ger bättre kontrast på en bildskärm, till exempel vara en datorskärm eller en mobiltelefon.
  • Hjälpmedel som läser upp texten på en bildskärm.
  • Hjälpmedel som låter dig läsa texten på en bildskärm med hjälp av punktskrift.
  • Appar och tillbehör till mobiltelefonen som kan ge dig information om omgivningen och din hälsa, till exempel temperatur, navigering, belysning och antal steg.
  • En vit käpp med röda markeringar som visar omgivningen att du både ser och hör dåligt. Käppen hjälper dig också att känna av marken framför dig när du går.

Hjälpmedlen ska vara enkla

Det är viktigt att hjälpmedlen är enkla att använda och går att förstå med hjälp av känseln, det taktila sinnet. Du ska enkelt kunna känna om du har slagit på eller av en funktion på hjälpmedlet.

Vem kontaktar jag om jag behöver ett hjälpmedel?

Det är regionerna och kommunerna som ansvarar för hjälpmedel som ska användas i hemmet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet.

Den person som utreder dina behov och skriver ut hjälpmedel kallas för förskrivare. Det kan till exempel vara en audionom eller en optiker.

Det fungerar på olika sätt i olika regioner

Vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel beror på vilken region du bor i. I vissa regioner finns det speciella dövblindteam för personer med dövblindhet. I andra regioner är det hörcentralerna och syncentralerna som förskriver hjälpmedel och andra insatser. Ibland arbetar de tillsammans och ibland var för sig. I en del regioner kan vissa hjälpmedel skrivas ut av hjälpmedelscentraler eller tolkcentraler.

Vill du veta hur det fungerar i just din region finns en lista på alla regioners kontaktpersoner för dövblindfrågor här.

Du kan behöva remiss

Det är vanligt att först träffa en ögonläkare eller öronläkare som konstaterar din synnedsättning eller hörselnedsättning. Läkaren brukar då skicka en remiss till en förskrivare i din region.

Kom ihåg att berätta för den som skriver remiss att du har en kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning, så att det framgår tydligt i remissen.

Vem kontaktar jag om jag behöver ett hjälpmedel i mitt arbete?

Du som har en vanlig anställning utan stöd från arbetsförmedlingen ska kontakta Försäkringskassan för att få bidrag till hjälpmedel som du behöver i arbetet. Mer information hittar du hos Försäkringskassan.

Du som har en anställning med stöd från Arbetsförmedlingen kan ibland få hjälp till arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen. Det gäller också om du har en ny anställning. Läs mer hos Arbetsförmedlingen.  

Anpassad utprovning av hjälpmedel

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du uppfattar och förstår den information som du får av förskrivaren.

Berätta om dina behov

Eftersom det kan ta längre tid och kräva mer energi från dig att uppfatta informationen ska förskrivaren anpassa sin information till dina individuella behov. Det är viktigt att du berättar för förskrivaren vilka behov av anpassning du behöver.

Till exempel kan du behöva en anpassad bruksanvisning till det förskrivna hjälpmedlet som du kan läsa själv.

Du har rätt till en dövblindtolk

Du kan också ha nytta av att ha med en dövblindtolk på dina möten med förskrivaren. Du har rätt att ha en dövblindtolk med på alla möten om din förskrivare inte kan anpassa informationen efter dina behov.

Viktigt med rätt stöd

Det är viktigt att du får rätt stöd under tiden du provar hjälpmedel. Du kan behöva gott om tid för att lära dig använda ett hjälpmedel. Du kan också behöva tillgång till stöd när du har fått ditt hjälpmedel.

Det är förskrivaren som ansvarar för att hjälpa dig och visa hjälpmedlet, och att följa upp och se till så att det fungerar.

Viktigt att ansvariga verksamheter samarbetar

Det är vanligt att du som har kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning har kontakt med många olika verksamheter. Det kan vara hörselvård, syncentral, dövblindteam, habilitering, alternativ telefoni och hjälpmedelscentral.

Det är viktigt att alla som erbjuder dig stöd samarbetar för att helheten kring dig ska bli så bra som möjligt. Det kan vara svårt att veta vem du ska kontakta i olika frågor. I din region finns en kontaktperson i dövblindfrågor som kan hjälpa dig med det.

Du kan också ha rätt till en fast vårdkontakt eller en samordnad individuell plan, så kallad SIP.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Det är relativt ovanligt att ha dövblindhet eller nedsatt funktion på både syn och hörsel. Det finns ett Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor med uppgift att samla in och sprida information. På deras hemsida finns det mycket mer information att läsa.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Aktuella artiklar

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har nedsatt syn som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv och självständig i ditt liv.

Hörapparater och andra hjälpmedel

En hörapparat är en liten apparat som oftast placeras i eller vid örat. Den förstärker ljud. Du blir ofta hjälpt av hörapparater om du har nedsatt hörsel

Till toppen av sidan