Lagar och bestämmelser

Anmälan om vårdskada – lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada eller en händelse som kunde ha lett till en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. En allvarlig vårdskada eller en risk för en allvarlig vårdskada ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.

Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård, även för den privata vården, tandvården och apoteken.

Vad är en vårdskada?

En vårdskada är en skada som inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. 

Skadan kan ha uppstått vid en undersökning, i samband med vård eller under en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk.

Vad är en allvarlig vårdskada?

En vårdskada som inte försvinner och som påverkar dig för resten av livet räknas som en allvarlig vårdskada. En vårdskada som har gjort att du har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider.

Här är några exempel på sådant som kan leda till en allvarlig vårdskada:

  • Din undersökning, vård eller behandling har inte blivit av eller har blivit fördröjd.
  • Din undersökning, vård eller behandling har genomförts på ett felaktigt sätt.
  • Du har fått felaktig eller otillräcklig information.
  • Ditt läkemedel har blivit förväxlat, felaktigt förskrivet, doserat på fel sätt eller utlämnat på fel sätt.

Du kan ha rätt till ersättning om du har fått en vårdskada.

Vad är inte en vårdskada?

Det här är inte en vårdskada:

  • En komplikation som inte gick att undvika.
  • En behandling som inte gav önskat resultat.

Vårdskador och risker för vårdskador ska utredas

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska också göras en utredning om det har funnits en risk att en händelse skulle kunna leda till en vårdskada.

I utredningen ska det bland annat framgå vad verksamheten planerar att göra eller redan har gjort för att något liknande inte ska hända igen.

Hur stor och omfattande utredningen ska vara beror på vad som har hänt och hur allvarlig händelsen var. 

Allvarliga vårdskador ska anmälas enligt lex Maria

Vid allvarliga vårdskador eller när det har funnits en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en lex Maria-anmälan. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Varje sjukhus eller vårdmottagning ska ha en anmälningsansvarig som anmäler till IVO. Anmälan ska vara hos IVO så snart som möjligt.

IVO granskar om vårdgivaren har utrett händelsen tillräckligt mycket och har gjort det som behövs för att säkerheten för patienterna ska vara hög.

Vårdgivaren behöver inte göra någon anmälan till IVO om vårdskadan inte är allvarlig. Då räcker det med den utredning som vårdgivaren själv gör.

Du ska få information

Du som patient ska informeras om att du har fått en vårdskada. Du ska också få veta om händelsen har rapporterats till IVO.

I den utredning som genomförs vid allvarliga vårdskador ska du själv få möjlighet att beskriva hur du uppfattade det som hände. En närstående kan göra det i ditt ställe om du av någon anledning inte kan eller vill.

Du ska också få information om vilket beslut IVO fattar så snart det är klart. Vårdgivaren utser en person som ska se till att du får informationen. Oftast är det verksamhetschefen där du har vårdats.

Vården ska lära av misstagen

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt att sjukvården ska lära sig av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. IVO kan sedan skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Om du är missnöjd med din vård

Börja med att kontakta den mottagning eller klinik där du har fått vård om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Där kan du få hjälp och råd om hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål. Läs mer hos IVO.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din vård.

Mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan