Smärtbehandlingar och rehabilitering

Länkar och tips vid långvariga diagnoser

Innehållet gäller Östergötland

Här hittar du länkar och kontaktvägar till föreningar, myndigheter och andra aktörer där du kan söka kunskap, stöd eller gemenskap.

Föreningar

Information om hjälpmedel, assistans och ersättningar

Råd, stöd och vägledning

 • 1177.se/ostergotland/stodlinjer hittar du stödlinjer, chattar och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.
 • Brukarstödcenter vägleder och ger råd och stöd om hjälpmedel, vårdbidrag och handikappersättning. Brukarstödcenter drivs av Funktionsrätt Östergötland med stöd från Region Östergötland.
 • Lära och bemästra är en metod för patient- och närståendeutbildning där deltagarnas behov och frågor ligger till grund för innehållet. Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Hör med din vårdgivare om när nästa utbildning sker.  

För dig som närstående

Med närstående menas anhöriga och andra personer som du har en nära relation till. Närstående ska ha möjlighet att få information och stöd från vården. 

 • www.1177.se/narstaende kan du läsa om hur det är att vara närstående i vården. 
 • Kommunerna är skyldiga enligt lag att erbjuda anhörigstöd. Hur detta stöd ser ut varierar från kommun till kommun. Fråga din kommun.  
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för att utveckla framtidens anhörigstöd. 
 • Opratat handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer, berättelser och spel som kan få barn och vuxna att upptäcka hur den andre tänker och känner i olika situationer. 
 • Syskonkompetens är en webbplats om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

För dig som är ung

 • UMO är en webbplats för dig mellan 13 och 25 år. Här finns information om bland annat kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, droger, självkänsla och funktionsvariationer.
 • Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Hit kan du vända dig i Östergötland. 

Levnadsvanor och livsstil

 • www.1177.se/liv-halsa/ hittar du information om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt.
 • Folkhälsomyndigheten skriver om hur livsvillkor och levnadsvanor påverkar hälsan.
 • FYSS står för Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. Det är en handbok baserad på forskning som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.
 • Livsmedelsverket får du kostråd för livets alla skeden. 

Myndigheter och serviceorganisationer

 • Här hittar du de viktigaste lagarna och bestämmelserna som reglerar hur vård och omsorg ska bedrivas.
 • Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.
 • Myndigheten för delaktighet finns bland annat information om delaktighet, tillgänglighet, lagar och funktionshinderspolitiken.
 • Digitalhjälpen hittar du tips om tjänster och praktiska guider för att komma igång med att använda digitala tjänster på nätet. Det mesta som du kan göra i det verkliga livet kan du även göra digitalt.
 • Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.
 • Byrån mot diskriminering i Östergötland är en lokal och regional verksamhet som arbetar mot diskriminering.
 • Folkhälsomyndigheten arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Här finns statistik, rapporter och information om bland annat levnadsvanor och smittskydd.
 • Krisinformation.se ger samlade krisinformation, och tips och råd om hur du kan öka din egen krisberedskap. 

Nationella riktlinjer, kvalitetsregister och vårdförlopp

Sjukvårds -och sjukdomsinformation

Du ska förstå informationen

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Förbered ditt vårdbesök och skriv gärna ner dina frågor. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Stöd av tolk och taltjänst

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det. Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Har du synpunkter på innehållet?

Vi arbetar hela tiden för att göra 1177.se bättre. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter. Kanske har du hittat en trasig länk eller så har du förslag på länkar som borde finnas här.

Berätta det för oss genom att fylla i formuläret på denna sida.

Till toppen av sidan