Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

  • vad du kan få
  • vad det kostar
  • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Kalmar län

Vart vänder man sig i Kalmar län?

Region Kalmar län ansvarar för alla individuella hjälpmedel till brukare inom barnhabiliteringen. Region Kalmar län ansvarar också för vissa hjälpmedel för brukare inom vuxenhabilitering, synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och medicintekniska behandlingshjälpmedel. Kommunerna ansvara för övriga hjälpmedel till barn och vuxna.

Du kan alltid kontakta din vårdgivare för information om förskrivningsbara hjälpmedel. Region Kalmar läns riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel finns också att ta del av.

Hörseltekniska hjälpmedel

Vid behov av hörseltekniska hjälpmedel vänder du dig till hörselvården vid länets sjukhus.

Syntekniska hjälpmedel

Vid behov av syntekniska hjälpmedel vänder du dig till syncentral vid länets sjukhus.

Ortopedtekniska hjälpmedel

För bedömning av hjälpmedelsbehov inom det ortopedtekniska området behövs ett medicinskt underlag. Läs i Region Kalmar läns riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning för att ta reda på vilken vårdgivare inom Region Kalmar län som utför detta.

Medicintekniska behandlingshjälpmedel

Medcintekniska hjälpmedel kan exempelvis vara hjälpmedel för andningsbehandling. För mer information om olika medicintekniska behandlingshjälpmedel, kontaktar du din vårdgivare.

Hjälpmedel till brukare inom barn- eller vuxenhabilitering

För hjälpmedel till brukare inom barn-eller vuxenhabilitering, kontakta närmaste habilitering:

Hjälpmedelscentraler och förråd

Region Kalmar läns hjälpmedelsverksamhet innefattar hjälpmedelscentraler och hjälpmedelsförråd. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för konsultation, utbildning, hjälpmedelsutprovning, anpassning, service och underhåll av hjälpmedel för Region Kalmar läns olika vårdgivare. Hjälpmedelsförrådet har ett hjälpmedelslager för Region Kalmar läns vårdgivare samt ansvarar för rekonditionering, inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel.

Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS)

Övriga hjälpmedel får du genom att kontakta din kommuns rehabiliterings- eller habiliteringsteam som gör en bedömning av ditt behov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel.

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna:

Läs mer om kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län på Kalmar kommuns webbplats.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Kalmar län

Vad kostar det att få ett hjälpmedel i Kalmar län?

Vid vårdbesöket, då behovet bedöms, betalar du ordinarie patientavgift, förutsatt att du inte har uppnått gränsen för högkostnadsskyddet för sjukvård.
Läs mer om Region Kalmar läns patientavgifter.
Läs mer om Region Kalmar läns högkostnadsskydd.

En del hjälpmedel får du låna kostnadsfritt från Region Kalmar län. För andra får du betala en egenavgift. Läs i Region Kalmar läns riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning om vilka avgifter som gäller.

Du svarar själv för transporten, utom i de fall hjälpmedlet kräver varsam hantering och/eller nedmontering. Vid transport av hjälpmedel som kräver varsam hantering finns det angivet i avtalsförbindelsen och i dessa fall svarar förskrivande enhet för transporten.

Driftskostnader som uppstår i samband med hjälpmedelsanvändning står du själv för. I de fall du ska stå för exempelvis anslutningsavgift och/eller abonnemangsavgift ska detta framgå av avtalsförbindelsen.

Vid skada eller förlust som orsakas på grund av oaktsamhet är grundregeln att du själv svarar för de kostnader som uppstår. Detta gäller även vid anpassning/ombyggnad som genomförs utan förskrivares godkännande.

Justering och service av produkter som du själv införskaffat, ansvarar du själv för.

Varje kommun har sina egna avgifter:

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kalmar län

Fritt val av hårersättning och peruk i Kalmar län

I Kalmar län tillämpas fritt val vid förskrivning av hårersättning och peruk.

Region Kalmar läns bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt val-hjälpmedel.

Utprovning eller inklippningen görs av godkända frisörer med särskild kompetens.

Möjligheten att tillämpa så kallat fritt val av hjälpmedel finns i de fall din förskrivare bedömer att fritt val kan tillämpas. Kortfattat innebär detta att du som brukare bedöms kunna hantera och på egen hand genomföra hela processen, utprovning och övrig hantering av hårersättning. Om fritt val tillämpas så kan du använda ditt bidrag hos en webbshop alternativt välja en frisör utanför de avtal som Region Kalmar län har.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Kalmar län

Vad händer sedan med hjälpmedlet i Kalmar län?

Hjälpmedlet är ett lån och när behovet av hjälpmedlet upphör eller lånetiden gått ut ska det återlämnas i väl rengjort skick.

Förskrivaransvar och informationsansvar

Förskrivaren ska informera brukaren om skötsel, ansvar, reparationer med mera samt informera om vart brukaren ska vända sig vid behov av byte av hjälpmedel samt vart hjälpmedlet ska återlämnas när förskrivningen upphör, se särskilt stycke om brukarens ansvar.

Ett förskrivet hjälpmedel kan endast bytas vid en väsentlig medicinsk/funktionsmässig förändring. Krävs en ny bedömning av brukarens status för att kunna förskriva skall detta ske. Ett förslitet hjälpmedel ska bytas om brukaren löper risk att skada sig. Byte av hjälpmedel ska alltid grunda sig på en aktuell bedömning av behörig förskrivare. Ny förskrivningshandling ska utfärdas.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan