ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering. 

Olika typer av hjälpmedel

Ofta delas hjälpmedel upp i grupper utifrån olika funktionsnedsättningar:

De flesta hjälpmedel är medicintekniska produkter. De är framtagna för att vara just hjälpmedel.

Ansvar för olika grupper av hjälpmedel

Hjälpmedel som du behöver för att klara det dagliga livet ska landstingen, regionerna och kommunerna erbjuda. Med det menas hjälpmedel som du behöver för att till exempel äta, klä dig och sköta din hygien. Men även sådant du behöver för att förflytta dig, kunna kommunicera och sköta hemmet. Landstingen, regionerna och kommunerna ska även erbjuda de hjälpmedel som du behöver för vård och behandling.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället:

  • Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som gör att du kan arbeta. De är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. 
  • Skolhjälpmedel är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. 
  • Fritidshjälpmedel kan du ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Ofta börjar du med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning. Där får du sedan mer information om vem du ska kontakta för att få träffa en förskrivare.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du vill ha.

Ibland behöver du först få en remiss. Då kan en läkare på vårdcentralen hjälpa dig med det.

Kalmar län

Vart vänder man sig i Kalmar län?

Region Kalmar län ansvarar för alla individuella hjälpmedel till brukare inom barnhabiliteringen. Region Kalmar län ansvarar också för vissa hjälpmedel för brukare inom vuxenhabilitering, synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och medicintekniska behandlingshjälpmedel. Kommunerna ansvara för övriga hjälpmedel till barn och vuxna.

Du kan alltid kontakta din vårdgivare för information om förskrivningsbara hjälpmedel. Region Kalmar läns riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning finns på vår Samarbetsportal.

Hörseltekniska hjälpmedel

Vid behov av hörseltekniska hjälpmedel vänder du dig till hörselvården vid länets sjukhus.

Syntekniska hjälpmedel

Vid behov av syntekniska hjälpmedel vänder du dig till syncentral vid länets sjukhus.

Ortopedtekniska hjälpmedel

För bedömning av hjälpmedelsbehov inom det ortopedtekniska området behövs ett medicinskt underlag. Läs i Region Kalmar läns riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning för att ta reda på vilken vårdgivare inom Region Kalmar län som utför detta.

Medicintekniska behandlingshjälpmedel

Medcintekniska hjälpmedel kan exempelvis vara hjälpmedel för andningsbehandling. För mer information om olika medicintekniska behandlingshjälpmedel, kontaktar du din vårdgivare.

Hjälpmedel till brukare inom barn- eller vuxenhabilitering

För hjälpmedel till brukare inom barn-eller vuxenhabilitering, kontakta närmaste habilitering:

Hjälpmedelscentraler och förråd

Region Kalmar läns hjälpmedelsverksamhet innefattar hjälpmedelscentraler och hjälpmedelsförråd. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för konsultation, utbildning, hjälpmedelsutprovning, anpassning, service och underhåll av hjälpmedel för Region Kalmar läns olika vårdgivare. Hjälpmedelsförrådet har ett hjälpmedelslager för Region Kalmar läns vårdgivare samt ansvarar för rekonditionering, inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel.

Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS)

Övriga hjälpmedel får du genom att kontakta din kommuns rehabiliterings- eller habiliteringsteam som gör en bedömning av ditt behov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel.

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna:

Läs mer om kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län på Kalmar kommuns webbplats.

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov av hjälpmedel bedömas. Det görs av en förskrivare. Du eller någon närstående får beskriva vilka behov och önskemål du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar din situation i vardagen.

Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet.

Om du får hjälp av en närstående kan ett hjälpmedel ibland underlätta även för den personen. Då kan det tas med i bedömningen. En ställbar säng kan till exempel göra det lättare både för dig och för den som hjälper dig.  

Olika verksamheter använder olika metoder för bedömning

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje landsting, region och kommun har. Ibland finns så kallade behovstrappor där olika behov prioriteras. Viktigast är livsuppehållande behov som att kunna andas eller få i sig näring. Sedan kommer basbehov som att äta själv eller klä på sig. Därefter kommer behov av att fungera i vardagen, som att handla mat. Sist kommer behov som handlar om fritiden.

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa behovsbedömningar som möjligt använder de särskilda metoder. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning du har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. 

Fråga förskrivaren om du undrar vilka metoder som används.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova det eller de hjälpmedel du behöver. Det kallas utprovning. Finns det flera olika hjälpmedel som kan passa ska förskrivaren informera dig om det.

En del hjälpmedel behöver provas i den miljö där de ska användas. Det gäller till exempel rörelsehjälpmedel.

Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har skrivit ut ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök och ibland genom ett telefonsamtal.

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Om du vill se och känna på olika hjälpmedel kan du göra det i särskilda butiker och utställningar som kan finnas där du bor. Fråga din förskrivare om vilka möjligheter som finns till det.   

Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud

I varje landsting, region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att skriva ut, utifrån vad du behöver. Vilka det är styrs av olika avtal. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Oftast får du hjälpmedel från denna grupp av hjälpmedel.  

Förskrivaren kan också ansöka om att skriva ut andra hjälpmedel, om behovsbedömningen visar att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Ett hjälpmedel som du har fått förskrivet är oftast ett lån.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst.

Om det finns det flera olika hjälpmedel inom landstinget, regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du få själv välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina individuella behov.

Du kan ha rätt till tolk om du inte talar svenska. Du kan också ha rätt till tolk om du till exempel har dövhet eller har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift du får betala för att få hjälpmedel varierar i olika landsting, regioner och kommuner. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift. Avgiften kan vara till exempel en förskrivningsavgift eller en utprovningsavgift. Ibland betalar du även en besöksavgift hos förskrivaren.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning kan du bli ersättningsskyldig.

Kalmar län

Vad kostar det att få ett hjälpmedel i Kalmar län?

Vid vårdbesöket, då behovet bedöms, betalar du ordinarie patientavgift. Läs mer om Region Kalmar läns patientavgifter.

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När man uppnått beloppet får man ett frikort för sjukvård. Läs mer om Region Kalmar läns högkostnadsskydd.

En del hjälpmedel får du låna kostnadsfritt från Region Kalmar län. För andra får du betala en egenavgift. Läs i Region Kalmar läns riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning om vilka avgifter som gäller.

Du svarar själv för transporten, utom i de fall hjälpmedlet kräver varsam hantering och/eller nedmontering. Vid transport av hjälpmedel som kräver varsam hantering finns det angivet i avtalsförbindelsen och i dessa fall svarar förskrivande enhet för transporten.

Driftskostnader som uppstår i samband med hjälpmedelsanvändning står du själv för. I de fall du ska stå för exempelvis anslutningsavgift och/eller abonnemangsavgift ska detta framgå av avtalsförbindelsen.

Vid skada eller förlust som orsakas på grund av oaktsamhet är grundregeln att du själv svarar för de kostnader som uppstår. Detta gäller även vid anpassning/ombyggnad som genomförs utan förskrivares godkännande.

Justering och service av produkter som du själv införskaffat, ansvarar du själv för.

Varje kommun har sina egna avgifter:

Fritt val av hjälpmedel

I några landsting, regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då istället en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel.

Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs först en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om du vill göra ett eget val och förskrivaren bedömer att du klarar det så får du en rekvisition.

Beloppet du får på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Vill du ha ett dyrare hjälpmedel kan du själv lägga till pengar.

De landsting, regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedelsområden det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka typer av hjälpmedel.

Du ansvarar själv för ditt hjälpmedel

När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val äger du det. Skötsel och reparationer får du ordna själv. För vissa hjälpmedel kan du få tillgång till en särskild summa pengar på ett servicekonto. Med de pengarna kan du bekosta skötsel och reparationer. Det kan till exempel gälla om du har en rullstol.

Om dina behov förändras så att det hjälpmedel som du har köpt genom fritt val inte längre räcker till, har du rätt att få en ny behovsbedömning.

Även om du har valt att köpa hjälpmedel genom fritt val har din förskrivare ansvar för att följa upp beslutet och din habilitering eller rehabilitering. 

Kalmar län

Fritt val av hårersättning och peruk i Kalmar län

I Kalmar län tillämpas fritt val vid förskrivning av hårersättning och peruk.

Region Kalmar läns bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt val-hjälpmedel.

Utprovning eller inklippningen görs av godkända frisörer med särskild kompetens.

Möjligheten att tillämpa så kallat fritt val av hjälpmedel finns i de fall din förskrivare bedömer att fritt val kan tillämpas. Kortfattat innebär detta att du som brukare bedöms kunna hantera och på egen hand genomföra hela processen, utprovning och övrig hantering av hårersättning. Om fritt val tillämpas så kan du använda ditt bidrag hos en webbshop alternativt välja en frisör utanför de avtal som Region Kalmar län har.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan du kontakta en butik eller leverantör direkt. Det kan du göra oavsett vilket landsting, region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om behovsbedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel räknas som så kallade egenansvarsprodukter. Då måste du köpa hjälpmedlet själv. 

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel så använder du det så länge som du behöver och som det fungerar som det ska.

Om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll, ska du kontakta den som skrev ut hjälpmedlet. Kanske kan hjälpmedlet justeras eller bytas ut. Kanske har behoven ändrats så att en ny bedömning behöver göras.

I samband med att du får hjälpmedlet får du också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas. Du behöver oftast inte betala något själv för reparation och service för ett hjälpmedel som du har fått förskrivet.

Om du inte längre behöver hjälpmedlet ska det oftast återlämnas. Om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om det går bra.

Om du är på tillfälligt besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid, kan du ofta få låna eller hyra det tillfälligt där.

Kalmar län

Vad händer sedan med hjälpmedlet i Kalmar län?

Hjälpmedlet är ett lån och när behovet av hjälpmedlet upphör eller lånetiden gått ut ska det återlämnas i väl rengjort skick.

Förskrivaransvar och informationsansvar

Förskrivaren ska informera brukaren om skötsel, ansvar, reparationer med mera samt informera om vart brukaren ska vända sig vid behov av byte av hjälpmedel samt vart hjälpmedlet ska återlämnas när förskrivningen upphör, se särskilt stycke om brukarens ansvar.

Ett förskrivet hjälpmedel kan endast bytas vid en väsentlig medicinsk/funktionsmässig förändring. Krävs en ny bedömning av brukarens status för att kunna förskriva skall detta ske. Ett förslitet hjälpmedel ska bytas om brukaren löper risk att skada sig. Byte av hjälpmedel ska alltid grunda sig på en aktuell bedömning av behörig förskrivare. Ny förskrivningshandling ska utfärdas.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta den som skrev ut ditt hjälpmedel om du inte är nöjd med hur det fungerar. Du kanske behöver få mer information, stöd eller utbildning för att det ska fungera bra.

Det kan också vara så att ditt behov har förändrats och att förskrivaren därför behöver göra en ny behovsbedömning.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Om du anser att du inte har fått rätt behandling, hjälpmedel eller du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare, kan du vända dig till patientnämnden. De finns i varje landsting och region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan