Att få ett hjälpmedel - så går det till

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Vad är ett hjälpmedel?

Vad är ett hjälpmedel?

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Man ska kunna få hjälpmedel för att kompensera funktioner som är nedsatta, men också för att bevara funktioner så länge som möjligt eller förebygga att de försvinner.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering. Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad man kan få, vad det kostar och vart man vänder sig för att få hjälpmedel.

Ofta delas hjälpmedlen upp utifrån olika funktionsnedsättningar, så att man vänder sig till olika enheter för:

Här kan du hitta hjälpmedelsprodukter indelade i de olika områdena ovan.

Hjälpmedel för vård och behandling och för det dagliga livet ska landstingen, regionerna och kommunerna erbjuda. Med hjälpmedel för det dagliga livet menas sådant man kan behöva för att till exempel äta, klä sig och sköta hygienen, förflytta sig, kommunicera och sköta hemmet.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället. Arbetshjälpmedel, hjälpmedel som gör att man kan arbeta, är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. Skolhjälpmedel är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. Fritidshjälpmedel kan man ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vissa hjälpmedel får man köpa själv, så kallade egenansvarsprodukter. Vad som ska räknas som egenansvarsprodukter avgör landstingen, regionerna och kommunerna själva.

Om man är på tillfälligt besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid, kan man ofta få låna det tillfälligt där.

Fäll ihop

Vart vänder man sig?

Vart vänder man sig?

För att få ett hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, det vill säga någon som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan till exempel vara en

  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning, och hänvisas därifrån vidare till rätt förskrivare. Ibland behöver man först få en remiss från en läkare.

Kalmar län

Vart vänder man sig i Kalmar län?

Landstinget i Kalmar län ansvarar för alla individuella hjälpmedel till brukare inom barn- och vuxenhabilitering. Landstinget ansvarar också för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och medicintekniska behandlingshjälpmedel. Kommunerna ansvarar för övriga hjälpmedel till barn och vuxna.

Du kan alltid kontakta din vårdgivare för information om förskrivningsbara hjälpmedel.

Hörseltekniska hjälpmedel

Vid behov av hörseltekniska hjälpmedel vänder du dig till hörselvården vid länets sjukhus.

Syntekniska hjälpmedel

Vid behov av syntekniska hjälpmedel vänder du dig till syncentral vid länets sjukhus.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel tillhandahålls efter läkarremiss via Team Olmed AB.

Medicintekniska behandlingshjälpmedel

Medcintekniska hjälpmedel kan exempelvis vara hjälpmedel för andningsbehandling. För mer information om olika medicintekniska behandlingshjälpmedel, kontaktar du din vårdgivare.

Hjälpmedel till brukare inom barn- eller vuxenhabilitering

För hjälpmedel till brukare inom barn-eller vuxenhabilitering, kontakta närmaste habilitering:

Hjälpmedelscentraler och förråd

Landstingets hjälpmedelsverksamhet innefattar hjälpmedelscentraler och hjälpmedelsförråd. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för konsultation, utbildning, hjälpmedelsutprovning, anpassning, service och underhåll av hjälpmedel för landstingets olika vårdgivare. Hjälpmedelsförrådet har ett hjälpmedelslager för landstingets vårdgivare samt ansvarar för rekonditionering, inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel.

Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS)

Övriga hjälpmedel får du genom att kontakta din kommuns rehabiliterings- eller habiliteringsteam som gör en bedömning av ditt behov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel.

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna:

Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län

Fäll ihop

Hur bedöms om man får ett hjälpmedel?

Hur bedöms om man får ett hjälpmedel?

Innan ett hjälpmedel kan skrivas ut måste man få sitt behov bedömt av en förskrivare. Då undersöker förskrivaren hur de nedsatta funktionerna påverkar situationer i vardagen, och man själv eller någon närstående beskriver vilka behov och önskemål man har. Tillsammans kommer man fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta, och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet.

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje landsting, region och kommun har. Ibland finns så kallade behovstrappor där olika behov prioriteras. Viktigast är livsuppehållande behov som att andas eller få i sig näring, sedan basbehov som att äta själv eller klä på sig. Därefter kommer behov av att fungera i vardagen, som att handla mat, och sist behov som gäller fritiden.

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa behovsbedömningar som möjligt använder de särskilda metoder. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning man har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har.  Om man undrar vilka metoder som används kan man fråga förskrivaren.

Fäll ihop

Hur går utprovningen till?

Hur går utprovningen till?

Efter behovsbedömningen börjar utprovningen av det eller de hjälpmedel man behöver. Förskrivaren föreslår hjälpmedel och är med när man provar dem. En del hjälpmedel, till exempel rörelsehjälpmedel, måste provas i den miljö där de ska användas. Ibland kan man få låna hjälpmedlet för att själv ta med hem och testa innan det beslutas om man ska ha det.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt, och den som skrivit ut ett hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök om det behövs. Det innebär också att man får lära sig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om man till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, till exempel med kognitiva hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Om man vill se och känna på olika hjälpmedel kan man göra det i särskilda butiker och utställningar som kan finnas där man bor.

Kalmar län

Utprovning på Hjälpmedelscentralen

I samband med utprovningstillfället på Hjälpmedelscentralen finns det möjlighet att prova flera möjliga alternativ av det hjälpmedel som du är i behov av.

Rätten att förskriva hjälpmedel styrs av enskild verksamhetschef, som avgör vem inom berörd verksamhet som har förskrivningsrätt och vilka medicintekniska produkter det avser.

I sjukvårdshuvudmannens åtagande ingår inte att erbjuda hjälpmedel för sport, motion och hobby.

Du ska få information om de hjälpmedel som erhållits vid förskrivning. Vid bedömning som inte leder till förskrivning ska du få en allsidig information om andra produkter och tekniska möjligheter som finns för att kompensera funktionsnedsättningen.

Fäll ihop

Kan man själv välja hjälpmedel?

Kan man själv välja hjälpmedel?

Man är själv delaktig i valet av hjälpmedel men det är förskrivaren som ansvarar för det. Förskrivaren ger förslag på vilka hjälpmedel som är mest lämpliga och tillsammans kommer man fram till vad som passar bäst. Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Be gärna förskrivaren att visa olika sorter och berätta om dem.

Det finns alltid ett upphandlat utbud av hjälpmedel, och det kan finnas flera som kan passa ungefär samma behov. I första hand väljer förskrivaren ur det utbudet. Men om behovsbedömningen visar att de hjälpmedlen inte tillgodoser behoven, kan förskrivaren ansöka om att skriva ut andra hjälpmedel utanför det upphandlade utbudet i stället. Ett hjälpmedel som man fått förskrivet är oftast ett lån.

I några landsting, regioner och kommuner finns också möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att man istället för ett förskrivet hjälpmedel får en så kallad rekvisition på en viss summa att själv köpa hjälpmedel för. Sedan ansvarar man för dem på samma sätt som vilka andra saker som helst som man köpt. Man kan också lägga till pengar och välja ett dyrare hjälpmedel än man annars skulle kunna få.

Kalmar län

Fritt val av hårersättning och peruk

I Kalmar län tillämpas fritt val vid förskrivning av hårersättning och peruk.

Landstingets bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt val-hjälpmedel.

Utprovning eller inklippningen görs av godkända frisörer med särskild kompetens.

Fritt val innebär att du efter en behovsbedömning kan välja vilket hjälpmedel du vill ha. Du köper ditt hjälpmedel själv genom en rekvisition från landstinget eller kommunen. Summan på rekvisitionen motsvarar värdet av det hjälpmedel förskrivaren skulle valt vid en "vanlig" förskrivning. Du har möjlighet att lägga till egna pengar för att få exakt det hjälpmedel du önskar. Vid fritt val av hårersättning och peruk äger du ditt hjälpmedel själv.

Fäll ihop

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift man får betala för att få hjälpmedel varierar i olika landsting, regioner och kommuner. Ibland är det helt utan kostnad och ibland finns en så kallad förskrivningsavgift eller utprovningsavgift. Ibland betalar man även en besöksavgift hos förskrivaren. Om man tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning kan man bli ersättningsskyldig.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel, så att man bara betalar kostnader upp till en viss gräns. När det gäller hörapparater finns ibland i stället ett kostnadstak, vilket innebär att man betalar den kostnad som överstiger en bestämd summa.

Om fritt val av hjälpmedel tillämpas där man bor, och man har valt att använda det, köper man hjälpmedlet själv. Man får en rekvisition på en summa som motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel från landstingets, regionens eller kommunens eget utbud. Vill man ha ett dyrare hjälpmedel kan man själv lägga till pengar.

Vid fritt val av hjälpmedel har man för vissa typer av hjälpmedel, till exempel rullstolar, oftast tillgång till ett servicekonto för att bekosta skötsel och reparationer.

Kalmar län

Vad kostar det att få ett hjälpmedel

Vid vårdbesöket, då behovet bedöms, betalar du ordinarie patientavgift.
Läs mer om landstingets patientavgifter.

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att man inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När man uppnått beloppet får man ett frikort för sjukvård.
Läs mer om landstingets högkostnadsskydd.

En del hjälpmedel får du låna kostnadsfritt från Landstinget. För andra får du betala en egenavgift. Läs i landstingets ”Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län” om vilka avgifter som gäller.

Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län

Du svarar själv för transporten, utom i de fall hjälpmedlet kräver varsam hantering och/eller nedmontering. Vid transport av hjälpmedel som kräver varsam hantering finns det angivet i avtalsförbindelsen och i dessa fall svarar förskrivande enhet för transporten.

Driftskostnader som uppstår i samband med hjälpmedelsanvändning står du själv för. I de fall du ska stå för exempelvis anslutningsavgift och/eller abonnemangsavgift ska detta framgå av avtalsförbindelsen.

Vid skada eller förlust som orsakas på grund av oaktsamhet är grundregeln att du själv svarar för de kostnader som uppstår. Detta gäller även vid anpassning/ombyggnad som genomförs utan förskrivares godkännande.

Justering och service av produkter som du själv införskaffat, ansvarar du själv för.

Varje kommun har sina egna avgifter:

Fäll ihop

Kan man köpa ett hjälpmedel själv?

Kan man köpa ett hjälpmedel själv?

Om man skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan man vända sig direkt till en butik eller leverantör. Det kan man göra vilket landsting, region eller kommun man än tillhör.

Ibland rekommenderas man av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om behovsbedömningen visar att behoven inte motsvarar kraven för att ett hjälpmedel ska förskrivas, eller om man vill ha ett extra hjälpmedel. Det kan också gälla ett hjälpmedel som räknas som en egenansvarsprodukt. På många håll räknas till exempel käppar som egenansvarsprodukter.

Fäll ihop

Vad händer sedan med hjälpmedlet?

Vad händer sedan med hjälpmedlet?

I samband med att man får hjälpmedlet får man också information om vart man ska vända sig om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas. För ett hjälpmedel som man fått förskrivet behöver man oftast inte betala något själv för reparation och service.

Om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare trots service och nödvändigt underhåll, ska man vända sig till den som skrev ut hjälpmedlet. Kanske kan hjälpmedlet justeras eller bytas ut. Kanske har behoven ändrats så att en ny bedömning behöver göras.

Om man inte längre behöver hjälpmedlet ska det oftast återlämnas. Om man flyttar och vill ta med sig hjälpmedlet behöver man kontakta förskrivaren för att ta reda på om det går bra.

Kalmar län

Vad händer sedan med hjälpmedlet i Kalmar län?

Hjälpmedlet är ett lån och när behovet av hjälpmedlet upphör eller lånetiden gått ut ska det återlämnas i väl rengjort skick.

Förskrivaransvar och informationsansvar

Förskrivaren ska informera brukaren om skötsel, ansvar, reparationer med mera samt informera om vart brukaren ska vända sig vid behov av byte av hjälpmedel samt vart hjälpmedlet ska återlämnas när förskrivningen upphör, se särskilt stycke om brukarens ansvar.

Ett förskrivet hjälpmedel kan endast bytas vid en väsentlig medicinsk/funktionsmässig förändring. Krävs en ny bedömning av brukarens status för att kunna förskriva skall detta ske. Ett förslitet hjälpmedel ska bytas om brukaren löper risk att skada sig. Byte av hjälpmedel ska alltid grunda sig på en aktuell bedömning av behörig förskrivare. Ny förskrivningshandling ska utfärdas.

Hjälpmedel vid speciella situationer

 

Fäll ihop

Om man inte är nöjd?

Om man inte är nöjd?

Om man inte är nöjd med det hjälpmedel man har fått, ska man vända sig till den som skrev ut det. Man kan behöva få mer information, stöd och utbildning för att bättre kunna handskas med sitt hjälpmedel.

Det kan också vara så att behovet förändrats och att det därför behöver göras en ny behovsbedömning.

Är man inte nöjd med den förskrivare man träffat, kan man kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Om man anser att man inte fått rätt behandling, hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren, kan man vända sig till patientnämnden som finns i varje landsting och region,  ibland även i kommunerna.
Läs mer: Om man inte är nöjd med vården

Kalmar län

Om man inte är nöjd i Kalmar län?

Om du inte är nöjd kan du kontakta patientnämnden.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Publicerad:
2014-05-13
Skribent och redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2014-05-26
Skribent och redaktör:
Viktor Lovén, Informatör
Manusunderlag:
Ingrid Tegnell, Hjälpmedelschef
Granskare:
Mimmi Hogland Blomkvist, Funktionshinderstrateg