Enbrel

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Enbrel är en medicin som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom, och vid psoriasis och psoriasisartrit.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen immundämpande medel och det verksamma ämnet är etanercept. Medicinen är en så kallad TNF-alfa-hämmare.

Recept och högkostnadsskydd

Enbrel finns som färdig injektionslösning i sprutor eller injektionspennor för engångsbruk. Medicinen finns också som pulver med separat lösningsmedel som blandas omedelbart innan sprutan ges. Enbrel finns i styrkor mellan 10 och 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

TNF-alfa är ett ämne som medverkar i den inflammatoriska processen i kroppen och som finns i ökad mängd hos personer med inflammatoriska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och psoriasis.

Det verksamma ämnet i medicinen, etanercept, binder till och blockerar TNF-alfa. Därigenom dämpas inflammationen, sjukdomsförloppet bromsas och sjukdomssymtomen minskar.

Vid behandling av ledgångsreumatism kommer effekten inom några månader, vanligen med början efter någon vecka.

Hur tar man medicinen?

Enbrel tas med en spruta under huden. Man kan ta sprutan själv, eller så kan någon annan, till exempel en familjemedlem eller sjukvårdspersonal, ge sprutan.

Medicinen ska förvaras i kylskåp, men får inte frysas. Den bör tas fram 15-30 minuter innan man ska ta sprutan eftersom det känns mindre obehagligt när vätskan inte är kall.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 50 milligram en gång per vecka och mera sällan 25 milligram två gånger i veckan.

Om man har glömt en dos, ska man ta sprutan så fort man kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas dagen efter, då ska man hoppa över den missade dosen. Man fortsätter sedan att ta medicinen på den vanliga planerade dagen. Man ska inte ta två doser på samma dag.

Viktigt

Enbrel ska inte användas vid svåra infektioner, till exempel tuberkulos och blodförgiftning.

När man behandlas med medicinen är det viktigt att man kontaktar läkare om man får feber eller andra tecken på infektion, till exempel hosta, halsont, diarré, sveda när man kissar eller täta trängningar. Man ska göra ett uppehåll med medicinen medan infektionen pågår.

Man ska också kontakta läkare om man får symptom som känslobortfall och en stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben.

En allergisk reaktion kan inträffa efter behandling med läkemedlet. Om man får trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, hudutslag eller svullnad ska man omgående kontakta läkare.

Om man använder andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Enbrel ska inte användas tillsammans med läkemedel som innehåller abatacept eller anakinra, till exempel Orencia och Kineret, eftersom det kan göra att risken för skador av medicineringen ökar.

Man bör inte vaccineras med så kallade levande vacciner när man behandlas med Enbrel eftersom det innebär en risk att man blir sjuk av vaccinet.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få reaktioner där sprutan tas, särskilt i början. Det kan till exempel klia, kännas ömt, vara rött och svullet.

Man kan också få klåda, feber eller allergiska reaktioner och man kan bli känsligare för infektioner, till exempel luftvägsinfektion och herpesinfektion.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Ofta kan man använda medicinen fram tills man vet att man är gravid, men det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller etanercept. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller etanercept är Benepali.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Åsa Häggström, läkare, specialist i reumatiska sjukdomar, Länssjukhuset, Kalmar