Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Vård och stöd för barn

Besök på barnavårdscentralen, BVC

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Sjuksköterska mäter huvudet på en barn med ett måttband. Fotografi.

Besöken sker hemma och på BVC.

Alla föräldrar är välkomna.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk.

För barnet och för dig som förälder

Dalarna

Vilken barnhälsovård, barnavårdscentral (BVC) går du till i Dalarna?

I Dalarna brukar BB meddela BVC att barnet är fött. Det är bra om ni får kontakt med BVC så snart som möjligt så du får gärna själv kontakta BVC för att  berätta att ni kommit hem från BB. Sjuksköterskan på BVC planerar in ett första besök, vilket oftast är ett hembesök för att underlätta besöket och kunna träffa hela familjen.

Här finns en lista på länets barnhälsovård.

Dalarna

Familjecentral i Dalarna

I många kommuner i Dalarna finns familjecentraler. Där möter du personal från barnhälsovården, kvinnohälsovården, socialtjänsten och öppna förskolan samlat under samma tak. På familjecentraler arbetar barnmorskor, distriktssjuksköterskor, barnsjuksköterskor, socionomer och förskollärare tillsammans och det finns ofta ett brett utbud av barn- och föräldrastöd.

På BVC handlar det bland annat om detta:

 • Stöd och råd. Du kan ställa frågor om ditt barn och att vara förälder, och få information om hur du tar hand om och ser till att barnet får det hen behöver. Det kan till exempel handla om amning, sömn och relationen med barnet.
 • Barnets utveckling följs. Det handlar bland annat om hur barnet rör olika kroppsdelar, hur språk och tal utvecklas och hur barnet kommunicerar och leker.
 • Hälsoundersökning. Sjuksköterskan eller läkaren undersöker barnet för att se att barnet mår bra och att hen växer som förväntat.
 • Barnet mäts och vägs. Omfånget på barnets huvud mäts.
 • Vaccinationer. På BVC får barnet vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.
 • Föräldrastöd i grupp. De flesta BVC har grupper för nyblivna föräldrar. Det kan också finnas grupper för exempelvis tvillingföräldrar, regnbågsfamiljer, och ensamstående föräldrar.
 • Information. Personalen ger info bland annat om sjukvården, tandvården, öppna förskolan och om olika nätverk som finns för barn och föräldrar.

För barnets hälsa

På BVC träffar ni antingen en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Ibland träffar ni en läkare, som antingen är allmänläkare eller barnläkare. Många BVC har också tillgång till en psykolog.

BVC kan tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsvariationer hos barn. Barnet och du kan då få hjälp och stöd tidigt.

Som förälder känner du bäst ditt eget barn och vet hur hen är hemma, på förskolan och tillsammans med kompisar. Är du bekymrad över något som gäller barnets utveckling eller beteende är det bra att prata med BVC.

Vanligt med starka känslor och många frågor

Att vara förälder är både utvecklande och utmanande. Förutom att prata med och ta stöd av bland annat närstående och vänner kan du också prata med personalen på BVC. De möter många barn och föräldrar, och har stor erfarenhet av många frågor.

Vilka frågor och funderingar du har varierar, bland annat beroende på hur gammal barnet är. Det är till exempel en stor och omvälvande händelse att bli förälder, och det är vanligt att få känslor och tankar som kan vara omtumlande.

Om du inte mår bra och det känns svårt

Barn påverkas av hur du och andra vuxna runt omkring mår. Prata därför med personalen på BVC om du behöver hjälp. Berätta också gärna om det har hänt något i barnets eller familjens liv. Behöver du mer hjälp och stöd kan sjuksköterskan förmedla kontakt med till exempel en psykolog eller en läkare.

Mår du mycket dåligt eller känner att skulle kunna skada ditt barn ska du på en gång kontakta BVC eller sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Du kan då få hjälp.

Här kan du läsa mer och se filmer om att bli förälder och vad du kan göra när det känns svårt. Du kan också läsa om nedstämdhet, depression och depression när du har fått barn.

Dalarna

BarnSäkert

Vid några besök på BVC i Dalarna erbjuds du som förälder ett frågeformulär och samtal med sjuksköterskan om eventuella riskfaktorer i barnets uppväxtmiljö, vid behov lotsar sjuksköterskan dig vidare till rätt stöd och hjälp.

Praktisk information om BVC

Mottagningen finns oftast på en vårdcentral eller på en familjecentral.

Det är kostnadsfritt att besöka BVC.

Hur ofta är ni på BVC?

Ni bjuds in till ett visst antal besök. Utöver det beror antalet besök på vad du vill eller behöver. De första veckorna efter barnet har fötts är besöken täta, och blir med tiden allt mer sällan. Hur många besök det blir under det första året varierar, men det brukar vara minst 13 besök.

Fundera på vad du vill prata om

Fundera på om du har frågor eller funderingar om ditt barns hälsa och utveckling som du vill prata om under besöket.

Barnet ska få vara delaktig

Det är viktigt att barnet är delaktig. Ju äldre barnet är desto mer kan hen berätta om och visa vad hen tycker och känner. Det är viktigt att barnet är med i samtalet och att ni inte pratar som att hen inte är där.

Prata med ditt barn för att få veta vad hen tänker, känner och undrar inför besöket.

Bra att förbereda sig

Prata och berätta om besöket och vad ni ska göra. Det kan göra att det känns spännande och roligt för barnet. Genom att förbereda er kan besöket bli lättare.

Inför en del besök skickas oftast en skriftlig inbjudan med information om vad barnet ska få göra vid besöket. Den kan du läsa tillsammans med barnet. För många barn känns det tryggt och bra att känna igen vad som sedan görs vid besöket.

Har barnet varit orolig inför besöket är det bra att berätta det när ni kommer till BVC. Det brukar fungera bäst om barnet mår bra och är utvilad.

Lika i nästan hela landet

Det är ni som till stor del avgör vad ni ska prata om vid besöket. Det finns också ett program som BVC ska följa. Det innebär bland annat att personalen ska prata om vissa saker och att barnets utveckling ska följas. Det är ett nationellt program, men det kan skilja sig lite åt beroende på var du bor i Sverige.

Barn som är födda utomlands

Barn som är födda utomlands kommer in i programmet när de flyttar till Sverige. Personalen går igenom vilken hälsovård och vilka vaccinationer barnet har fått, och fortsätter sedan med det som barnet behöver.

Barn som har adopterats och barn som har fötts av surrogatföräldrar går först igenom en särskild läkarundersökning som görs på en vårdcentral eller en barnläkarmottagning.

Alla barn har rätt till lika många besök på BVC som barn som är födda i Sverige. Precis som för barn som är födda i Sverige handlar besöken om vad som är aktuellt för just det barnet, till exempel vad gäller bland annat språk och utveckling. På en del orter finns föräldragrupper för föräldrar som har adopterat.

Du har rätt till tolk

Alla har rätt till tolk. Om det inte finns en person som kan komma till BVC sker tolkningen via telefon med högtalarfunktion.

Välja eller byta BVC

Du kan välja BVC. Är du inte nöjd med din BVC kan du byta till en annan.

Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta. Du kan välja eller byta BVC på internet genom att logga in på 1177.se.

Besök inte BVC när barnet är sjuk

Besök inte BVC om barnet har en infektion, till exempel magsjuka, förkylning eller vattkoppor. Kontakta då i stället en vårdcentral. Sjuka barn ska inte vara i väntrummet eftersom de kan smitta andra. Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Dalarna

Tåget

För att främja och möjliggöra lite äldre barns delaktighet under besöken används ett bildmaterial. Bilderna visar de olika momenten i besöket och barnet får möjlighet att själv styra ordningen på momenten utifrån sina egna önskningar. Bilderna placeras efter hand i varsin tågvagn.

Bildspel

Här på 1177 finns bildspel som visar vilka moment som ingår i olika besök, detta gäller 2,5- 3- 4- och 5-årsbesöken. Bildspelen innehåller även en kort informerande text, både till barnet och till dig som vårdnadshavare. I kallelsen till besöket påminns du om att titta på bildspelet tillsammans med ditt barn. Bilderna i bildspelet är samma bilder som barnet får se vid besöket.

Hur barnet växer och utvecklas

Alla barn är olika och utvecklas i sin takt. Barn lär sig saker olika tidigt. Under barnets första levnadsår sker utvecklingen snabbare än någon annan gång i livet.

Vid besöken tittar och följer sjuksköterskan och läkaren barnets utveckling och hälsa. Läs om vad som brukar hända vid de olika besöken i de kapitel som följer.

Ibland behöver barnet prova igen

De flesta barn tycker det är roligt vid besöken och samarbetar gärna. Men ibland vill inte barnet till exempel le eller vända på sig. Då får hen prova vid ett senare tillfälle.

Ibland får barnet försöka göra samma sak vid ett senare besök. Eftersom barnet är mer förberedd på vad som ska hända brukar det gå lättare då.

Hörselundersökning och synundersökning på BVC

Du får frågor om barnets hörsel. Vid 4-årsbesöket undersöks barnets hörsel. Det är viktigt att berätta om du tycker att barnet hör dåligt.

Barnets ögon undersöks regelbundet från att hen är nyfödd. Det görs för att utesluta att barnet skelar eller har någon ögonsjukdom. Berätta för personalen om du misstänker att barnet har en synnedsättning eller att barnet skelar med ögonen.  Vid 4-årsbesöket görs en synundersökning.

Barnet behöver koncentrera sig mycket vid synundersökningarna och hörselundersökningarna. Det kan vara jobbigt, och det är inte ovanligt att undersökningarna måste göras om vid ett senare tillfälle.

Barnets längd och vikt

Barnets vikt, längd och huvudomfång läggs in i så kallade tillväxkurvor. Kurvorna visar hur barnet växer, och till viss del hur barnet mår. Kurvorna jämförs med kurvor som visar genomsnittet för barn i samma ålder. Barn i samma ålder är olika långa och väger olika mycket.

Barnet behöver vägas på BVC eftersom andra vågar kan visa olika eller fel vikt.

Läs mer om barns vikt och om barns längd.

Barnet kan behöva träffa ytterligare läkare

Personalen följer hur barnet mår och utvecklas. Det bygger på vad du och barnet berättar och vad som kommer fram vid besöken. Finns någon tveksamhet kring barnets hälsa och utveckling kan hen behöva en ny undersökning, ofta för att träffa en läkare på BVC. Ibland kan barnet få en remiss till någon annan specialistläkare, till exempel en ortoped eller ögonläkare.

Barnet får en journal

I barnets journal skriver personalen olika saker om barnets hälsa. Det kan till exempel vara tillväxtkurvor och anteckningar efter samtal och besök. När barnet börjar skolan lämnas en sammanfattning till elevhälsan, efter överenskommelse med dig.

På många BVC får barnet en hälsobok. I den kan både du och personalen göra anteckningar om barnets hälsa och utveckling.

0-14 dagar första besöket

Första kontakten med BVC brukar vara att sjuksköterskan kontaktar dig efter att hen fått information om att ni har kommit hem från BB. Ibland är det du som kontaktar BVC när ni har kommit hem.

Den första träffen med BVC brukar ske en-två veckor efter att ni har kommit hem. En sjuksköterska från BVC besöker er i hemmet.

Vad ni behöver som familj

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Det brukar handla om det som känns viktigt för er som familj, och det som ni vill ha stöd kring.

Det handlar ofta om detta:

Barnet undersöks, mäts och vägs

Sjuksköterskan väger och mäter barnet. Hen har en våg med sig. Hen ser hur barnet rör sig och undersöker naveln, huvudet, ögonen, munnen, och huden.

Ibland tittar sjuksköterska när barnet ammar eller äter med flaska.

Barn som är födda för tidigt

Barn som föds för tidigt och ligger på sjukhus får ett hembesök när de kommer hem från sjukhuset.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern.

2-8 veckor

Bebis ligger på mage på skötbordet hos BVC. Fotografi.

När barnet är 2 - 8 veckor träffar ni sjuksköterskan på BVC, först varje vecka och sedan varannan vecka beroende på era behov.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalen brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

Barnet undersöks, mäts och vägs

Barnet vägs och mäts. Sjuksköterskan tittar på hur barnet rör sig och undersöker naveln, huvudet, ögonen, munnen, och huden.

Ibland tittar sjuksköterska när barnet ammar eller äter med flaska.

Besök 4 veckor – teambesök med läkare

När barnet är 4 veckor träffar ni sjuksköterskan och en läkare. De följer upp hur barnet mår och utvecklas. Ni pratar utifrån dina frågor och funderingar. Du får berätta om ditt barn och tiden som har varit fram till nu, hur ni har det och hur det är att vara förälder. Ni pratar också om hur barnet mår och vad hen behöver, om sömn, levnadsvanor hos de vuxna och om barnsäkerhet.

Läkaren undersöker hur barnet mår och har vuxit, och tittar och känner hur barnet rör sig.

Läkaren undersöker bland annat detta:

 • Tittar och känner på huvudet och huden.
 • Tittar i munnen och i ögonen.
 • Lyssnar på barnets hjärta och lungor med stetoskop.
 • Känner på magen.
 • Tittar och känner på könsorganen.
 • Känner och tittar på ryggen, armarna, höfterna och benen.
 • Undersöker barnets nyföddhetsreflexer.

Läkaren tittar också om barnet fäster blicken och kan följa en röd boll med ögonen, och om barnet rör båda armarna likadant.

Barnet vägs och mäts.

Besök 6-8 veckor

Vid 6-8 veckor följer sjuksköterskan upp hur barnet mår och utvecklas. Förutom att prata om hur det fungerar hemma och hur barnet mår görs även en uppföljning av hur barnet har utvecklats.

Nu tittar sjuksköterskan bland annat också på detta:

 • Hur barnet rör sig.
 • Om barnet håller upp huvudet när barnet ligger på magen.
 • Om barnet öppnar händerna.
 • Om barnet ler tillbaka och svarar med ljud när ni pratar med hen.

Ni pratar också om detta:

 • Att det är bra att barnet får ligga på magen fler gånger per dag när hen är vaken. Hen kan ligga allt mer på mage när hen orkar.
 • Hur du kan leka med barnet och göra sådant som är utvecklande och roligt för hen.
 • Vad barnet tycker om och trivs med, vad ni gör tillsammans och om du kan förstå vad barnet vill med sina olika signaler.

Vaccination mot rotavirus vid 6 veckor

Vid 6 veckors ålder får barnet den första dosen med vaccin mot rotavirus. Vaccinet ges som droppar i munnen.

Prata alltid med personalen på BVC om ditt barn är sjuk inför en vaccination. En vanlig förkylning är oftast inget hinder för att vaccinera, så länge barnet är pigg och inte har feber.

Fråga personalen om du har frågor om vaccinationen.

Här kan du läsa mer om vaccinationen.

Samtal om hur du som har fött barnet mår

När barnet är omkring 6-8 veckor erbjuds du som har fött barnet ett besök med sjuksköterskan på BVC. Ni pratar om hur du mår och hur du har det. Du får fylla i ett formulär med frågor och ni pratar kring dina svar. Det här är ett bra tillfälle att ta upp och prata om det du tycker känns svårt.

Har du haft en svår förlossningsupplevelse kan du behöva prata om det flera gånger. Även en medförälder kan få nedstämdhet och depression. Du som medförälder kan också få hjälp hos BVC.

BVC förmedlar kontakt med psykolog eller läkare om du eller en medförälder behöver mer stöd för att hantera exempelvis nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, förändrad aptit, trötthet eller dålig självkänsla.

Läs och se filmer om att det kan vara svårt i början. Det är vanligt att känslorna pendlar mellan glädje och nedstämdhet.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

3-5 månader

När barnet är 3-5 månader brukar ni besöka BVC en gång i månaden, eller oftare vid behov.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalen brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

Barnet vägs och mäts. Sjuksköterskan tittar på hur barnet rör sig och undersöker naveln, huvudet, ögonen, munnen, och huden.

Vaccinationer vid 3 och 5 månader

Vid 3 månaders ålder får barnet följande vaccinationer:

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker.
 • Vaccin mot rotavirus. Barnet får droppar med vaccin i munnen.

Vid 5 månaders ålder får barnet följande vaccinationer:

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker.
 • Vaccin mot rotavirus. Barnet får droppar med vaccin i munnen.

Sprutorna ges i låren, en spruta i vardera lår.

Barn som har en ökad risk att smittas av vissa sjukdomar eller att få svår sjukdom kan erbjudas fler vaccin, utan att det kostar något. Fråga på BVC.

Prata med personalen på BVC om ditt barn är sjuk inför en vaccination. En vanlig förkylning är oftast inget hinder för att vaccinera, så länge barnet är pigg och inte har feber. 

Här kan du läsa mer om vaccinationen. Du får tips och råd om hur du kan förbereda er och vad vaccinationen innebär.

Samtal för dig som inte har fött barnet

På många BVC-mottagningar erbjuds den förälder som inte har fött barnet ett samtal. Alla BVC har dock inte infört detta än.

Ni pratar om hur du mår och hur du känner dig. Det kan till exempel handla om hur förlossningen gick, hur allt praktiskt kring det nya fungerar, hur relationen med barnet är och hur relationen mellan er som föräldrar är. Det är ett bra tillfälle att ta upp och prata om det du tycker känns svårt. Behöver du mer hjälp och stöd kan BVC förmedla kontakt med en psykolog eller läkare.

Läs mer om den första tiden.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

6 månader - teambesök med läkare

Läkare undersöker bebis öga. Fotografi.

När barnet är 6 månader träffar ni sjuksköterskan och en läkare på BVC. De följer upp hur barnet mår och utvecklas.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

 • Hur barnet mår och hur du mår.
 • Hur vardagen ser ut, hur det går hemma och vad som har hänt sedan sist.
 • Hur det går med sömn och mat, och hur barnet äter.
 • Barnets motoriska utveckling, till exempel om barnet har börjat åla, krypa och sitta.
 • Hur kontakten med barnet fungerar, till exempel vad barnet vad ni gör tillsammans och om du kan förstå vad barnet vill när hen skriker.
 • Barnsäkerhet.
 • Barnets tänder. En del barn har fått sin första tand.
 • Att vara utomhus med barnet, och hur du ska klä barnet.

Barnet mäts och vägs.

Läkaren undersöker barnet

Läkaren undersöker hur barnet mår och har vuxit, och tittar och känner hur barnet rör sig.

Läkaren undersöker bland annat detta:

 • Undersöker barnets reflexer.
 • Tittar och känner på huvudet och huden.
 • Tittar i munnen och i ögonen.
 • Lyssnar på barnets hjärta och lungor med stetoskop.
 • Känner på magen. Undersöker och tittar på naveln.
 • Tittar och känner på könsorganen.
 • Känner och tittar på ryggen, armarna, höfterna och benen.

Läkaren tittar eller lyssnar också på detta:

 • Hur barnet vänder sig från rygg till mage.
 • Hur barnet drar sig upp mot sittande ställning medan läkaren håller hen i händerna eller armarna.
 • Hur barnet flyttar ett föremål mellan sina händer.
 • Hur barnet följer en leksak som släpps till golvet med blicken.
 • Hur barnets joller har utvecklats.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

8 månader

När barnet är 8 månader är besöket ofta ett hembesök. Sjuksköterskan kommer hem till er. En del regioner har inte infört detta än, och då sker besöket på BVC.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

Barnsäkerhet

Barn i den här åldern börjar röra sig mer och ni pratar därför lite extra om barnsäkerhet. Samtalet anpassas efter vad du vill och behöver prata om. Tillsammans kan ni titta på hur ni har det hemma och hur du kan skapa en barnsäker, trygg och utvecklande miljö för ditt barn.

Barnet undersöks, mäts och vägs

Sjuksköterskan undersöker huvudet, ögonen, munnen och huden. Barnets mäts och vägs.

Sjuksköterskan följer upp hur barnet utvecklas. Det görs bland annat genom olika lekar för att se hur barnet rör sig, sitter och kommunicerar.

Ni pratar om detta:

 • Hur barnet reagerar på nya människor och situationer.
 • Hur barnet reagerar när hen blir lämnad.
 • Hur barnet visar att hen gillar eller inte gillar olika situationer.
 • Om det är något du som förälder upplever svårt att hantera

Barnets hörsel

Ni pratar om hur barnet hör. Det kan till exempel handla om detta;

 • Om du tycker att ditt barn hör bra och reagerar på röster, ljud och signaler.
 • Om barnet vänder sig om efter ljud och om hen reagerar på sitt namn.
 • Om hen har börjat prata, och säger ”da-da” och ”ma-ma”
 • Om barnet tycker att det är roligt när hen gör egna ljud.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

Dalarna

Språkslingan Dalarna

Vid 8-månadersbesöket i Dalarna får du råd och inspiration om hur du stimulerar ditt barns språkutveckling. Ditt barn får även en bok som ni kan läsa tillsammans.

10 månader

När barnet är 10 månader träffar ni sjuksköterskan på BVC. Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

Barnet undersöks, mäts och vägs

Sjuksköterskan undersöker huvudet, ögonen, munnen, och huden. Barnets mäts och vägs.

Barnet får prova att göra flera saker

Sjuksköterskan följer upp hur barnet utvecklas. Det görs bland annat genom olika lekar för att se hur barnet rör sig, sitter och kommunicerar. Ni leker och pratar med barnet för att se hur barnet reagerar och är med andra.

Sjuksköterskan tittar och lyssnar bland annat på detta:

 • Hur barnet har ögonkontakt
 • Hur barnet svarar med leenden
 • Hur barnet jollrar.
 • Hur barnet undersöker saker.
 • Om barnet förstår enstaka ord.

Under besöket får också barnet pröva att göra detta:

 • Resa sig upp med hjälp av stöd.
 • Gå utmed möbler.
 • Leka tittut.
 • Slå två klossar mot varandra.
 • Använda finmotoriken i händerna genom att hålla något med tummen och pekfingret, i ett så kallat pincettgrepp.

När barnet kissar och bajsar

Nu pratar ni om hur barnet kissar och bajsar. Sjuksköterskan berättar att om du vill kan du börja prova att låta barnet kissa i till exempel pottan eller toaletten, i stället för i blöjan.

Om barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

Dalarna

Folktandvårdens Folkhälsofunktion

För att minska risken för karies under småbarnsåren erbjuds alla föräldrar att träffa personal från folktandvården i samband med 10-månadersbesöket.

1 år - teambesök med läkare

När barnet är 1 år sker besöket på BVC. Ni träffar sjuksköterskan och en läkare. De följer upp hur barnet mår och utvecklas.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.

Det handlar ofta om detta:

Läkaren undersöker barnet

Läkaren undersöker hur barnet mår och har vuxit genom att titta och känna på barnet.

Läkaren undersöker bland annat detta:

 • Tittar på och känner hur barnet rör sig.
 • Tittar och känner på huvudet och huden.
 • Tittar i munnen och i ögonen.
 • Lyssnar på barnets hjärta och lungor med stetoskop.
 • Känner på magen.
 • Tittar och känner på könsorganen.
 • Känner och tittar på ryggen, armarna, höfterna och benen.

Barnet vägs och mäts.

Vaccinationer

När barnet är 1 år får hen följande vaccinationer:

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker.

Barnet får en spruta i vardera lår.

Barn som har en ökad risk att smittas av vissa sjukdomar eller att få svår sjukdom kan erbjudas fler vaccin, utan att det kostar något. Fråga på BVC.

Prata alltid med personalen på BVC om ditt barn är sjuk inför en vaccination. En vanlig förkylning är oftast inget hinder för att vaccinera, så länge barnet är pigg och inte har feber. 

Här kan du läsa mer om vaccinationen. Du får tips och råd om hur du kan förbereda er och vad vaccinationen innebär.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

1,5 år

Vid besöket träffar ni sjuksköterskan på BVC. Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalen brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.  

Det handlar ofta om detta:

Barnet mäts och vägs.

Barnet får prova att göra flera saker

Sjuksköterskan följer upp barnets utveckling.  Tillsammans pratar och leker ni med barnet och sjuksköterskan undersöker hur barnet rör sig, leker och kommunicerar.

Hen ser och lyssnar om barnet gör detta:

 • Går utan stöd.
 • Pekar ut kroppsdelar, till exempel näsan eller magen.
 • Säger och förstår mellan åtta och tio ord.

Under besöket sker också detta:

 • Sjuksköterskan leker någon gömmalek med barnet.
 • Barnet bygger torn med klossar.
 • Barnet ritar med kritor på ett papper.
 • Barnet får hämta någon sak som någon av er har bett hen hämta.

Vaccination 1,5 år

När barnet är 1,5 år får hen en spruta med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Barnet får sprutan i överarmen eller i låret.

Prata alltid med personalen på BVC om ditt barn är sjuk inför en vaccination. En vanlig förkylning är oftast inget hinder för att vaccinera, så länge barnet är pigg och inte har feber. 

Här kan du läsa mer om vaccinationen. Du får tips och råd om hur du kan förbereda er och vad vaccinationen innebär.

Barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

Dalarna

Samspelsobservation

Under besöket observerar sjuksköterskan på olika sätt hur intresserat barnet är av att kommunicera och samspela, oftast sker detta i en kort lekstund med sjuksköterskan och barnet.

Hälsosamtal

Nu har barnet börjat övergå till övriga familjens levnadsvanor och vid besöket får ni som föräldrar möjlighet att prata och reflektera kring era och barnets levnadsvanor. Vi stöder gärna dig som förälder att göra medvetna och kloka val som främjar barnets hälsa. Samtalet kan handla om levnadsvanor, familjesituation och livsvillkor, stress och annat som kan påverka barn, föräldrar och familjen.

2,5-3 år

Ett barn leker.

I den här åldern är det antingen ett eller två besök på BVC. Det varierar beroende på var ni bor.

På de flesta orter är det först ett besök med sjuksköterskan när barnet är 2,5 år, och sedan ett teambesök med sjuksköterskan och en läkare när barnet är 3 år.

På andra orter är det ett teambesök med sjuksköterskan och en läkare när barnet är 3 år.

Ni pratar om det som är viktigt för er

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.  

Det handlar ofta om detta:

 • Hur barnet och du mår, och hur det går hemma. Hur er kontakt är.
 • Hur det går med sömn och hur det går med mat.
 • Hur barnet leker och kommunicerar. Hur barnet är aktiv och rör sig.
 • Barnsäkerhet.
 • Barnets tänder.
 • Skärmar och skärmtid. Ni pratar om bland annat läsplattor och mobiltelefoner.
 • Familjens levnadsvanor, såsom användning av medier, alkohol, tobak och mat.

Barnet mäts och vägs.

Dalarna

Inför besöket i Dalarna

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta gärna på bildspelet nedan tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat när ni kommer så fungerar besöket bäst.

Bildspel 2,5-årsundersökning hos barnhälsovården

Bildspel 3-årsundersökning hos barnhälsovården

Barnet får pröva att göra flera saker

Sjuksköterskan eller läkaren följer upp hur barnet utvecklas. Det görs bland annat genom olika lekar för att se hur barnet rör sig och kommunicerar.

Under besöket får barnet pröva att göra exempelvis detta:

 • Hoppa jämfota.
 • Sparka boll.
 • Rita cirklar.

Ni läser eller tittar på bilder tillsammans med barnet. Ni pratar också om hur barnet lyssnar och att det är bra och viktigt att läsa tillsammans.

Uppföljning av språk och tal

Vid besöket görs en uppföljning av barnets språkutveckling och talutveckling. Då kollar sjuksköterskan hur barnet förstår när andra pratar och hur barnet pratar själv. Barnet kan då bland annat få titta på olika saker och säga vad det är, eller titta på bilder och säga vad de föreställer. Vilken metod som används beror på barnets ålder.

Sjuksköterskan brukar också fråga hur du tycker att barnet pratar hemma. Hen kan till exempel fråga om barnet brukar stamma och om andra än familjen brukar ha svårt att förstå vad barnet säger.

Om barnet har svårt att klara uppgifterna får hen en remiss till en logoped.

Dalarna

Uppföljning tal, språk och kommunikation

I Dalarna följs barnets tal, språk och kommunikation upp vid 2,5 år. Detta gör sjuksköterskan genom ett samtal kring en väska med leksaker. Inför besöket, som tar c:a 45 minuter, får du svara på frågor om barnets språk, tal och kommunikation. Frågorna får du tillsammans med kallelsen till besöket.  Är ni flera föräldrar är det bra om ni svarar på frågorna tillsammans. Formuläret tas med till besöket.

När barnet är 3 år kommer ni till barnhälsovården för ett teambesök.

Läkaren undersöker barnet

Är en läkare med vid besöket görs en undersökning.

Läkaren undersöker bland annat detta:

 • Ser på hur barnet har vuxit.
 • Tittar på och känner hur barnet rör sig.
 • Tittar på munnen och tänderna, ögonen och huden.
 • Lyssnar på barnets hjärta och lungor med stetoskop.

Ibland tittar även läkaren på könsorganen, och känner på dessa.

Om barnets utveckling

Läs mer om barns utveckling i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans. Där finns också information om skärmtid och skärmanvändning.

4 år

Dalarna

Inför besöket i Dalarna

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta gärna på bildspelet nedan tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat när ni kommer så fungerar besöket bäst.

Bildspel 4-årsundersökning hos barnhälsovården

En huvudfoting som har ritats av en fyraåring.

När barnet är 4 år är det ett besök på BVC.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.  

Det handlar ofta om detta:

 • Hur barnet och du mår.
 • Hur vardagen fungerar, förskolan och om barnet har några aktiviteter.
 • Hur det går med sömnen och med mat.
 • Barnsäkerhet.
 • Hur barnet leker och kommunicerar.
 • Hur mycket barnet rör sig.
 • Skärmar och skärmtid. Ni pratar om bland annat läsplattor och mobiltelefoner.

Barnet mäts och vägs.

Barnet får pröva att göra vissa saker

Sjuksköterskan följer upp hur barnet utvecklas. Det görs bland annat genom olika lekar för att se hur barnet rör sig, leker och kommunicerar.

Under besöket får barnet pröva att göra exempelvis detta:

 • Gå balansgång.
 • Trä pärlor på en tråd.
 • Ange eller peka på basfärgerna rött, gult, grönt och blått.
 • Räkna tre saker, till exempel klossar eller pennor.
 • Rita en huvudfoting.

Synundersökning

Nu görs en synundersökning. Vid undersökningen får barnet titta på en syntavla där det oftast finns fyra olika bokstäver. Ibland finns figurer. Sjuksköterskan pekar på en bokstav på tavlan och barnet får peka på samma bokstav på en liten platta som ligger på ett bord.

Det kan vara bra att förbereda barnet på att hen får en lapp eller något annat som täcker ögat vid undersökningen.

Det är bra om barnet är utvilad vid undersökningen. För att barnet ska kunna koncentrera sig behöver det vara tyst och lugnt i rummet.

Efter synundersökningen

Direkt efter undersökningen får ni veta hur det gick.

De barn som har svårigheter med synen får göra en till synundersökning en tid senare på BVC. Om barnet inte heller då verkar se bra får barnet en remiss till en ögonmottagning.

Hörselundersökning

Nu undersöks hörseln. Oftast görs detta på BVC, men på en del orter i landet får barnet göra det på en öronmottagning.

Den vanligaste metoden kallas lekaudiometri och går ut på att barnet får höra ljud i hörlurar. När det piper i lurarna får barnet på något sätt visa att hen har hört pipet, det kan till exempel vara att hen får trä en ring på en pinne eller flytta kulor på en pinne.

Det är bra om barnet är utvilad vid undersökningen. För att barnet ska kunna koncentrera sig behöver det vara tyst och lugnt i rummet.

Efter hörselundersökningen

Direkt efter undersökningen får ni veta hur det gick.

De barn som har svårt att höra får göra en ny undersökning på BVC vid ett senare tillfälle. Om barnet inte heller då verkar höra bra får barnet en remiss till en hörselklinik.

Om barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

5 år

Dalarna

Inför besöket i Dalarna

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta gärna på bildspelet nedan tillsammans.
Inför besöket vid 5 år får ni som föräldrar svara på frågor om hur barnet mår och utvecklas. Frågeformuläret får ni tillsammans med kallelsen. Med kallelsen kommer även ett frågeformulär till förskolan. Om ni vill, tar ni med formuläret och ber personalen fylla i. Ifyllda formulär tar ni med till besöket.

Bildspel 5-årsundersökning hos barnhälsovården

När barnet är 5 år är sker besöket på BVC. Det är det sista besöket, men ni kan alltid komma för fler besök om ni behöver innan barnet börjar i skolan.

Barn som inte börjar i förskoleklass när de är sex år erbjuds ytterligare besök på BVC.

Ni pratar om olika saker som handlar om barnets utveckling och hälsa. Ni följer upp det ni pratat om tidigare. Samtalet brukar handla om det som känns viktigt för er som familj.  

Det handlar ofta om detta:

 • Hur barnet mår, hur vardagen ser ut och vad som har hänt sedan sist.
 • Hur det går med sömn och hur det går med mat.
 • Hur barnet leker och kommunicerar.
 • Barnsäkerhet.
 • Barnets tänder.
 • Skärmar och skärmtid. Ni pratar om bland annat läsplattor och mobiltelefoner.
 • Familjens levnadsvanor, såsom alkohol, tobak, rörelse och mat.
 • Barnomsorg och att börja förskoleklass.

Barnet mäts och vägs.

Vaccination 5 år

Barnet får en spruta som innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Barnet får sprutan i överarmen.

Prata alltid med personalen på BVC om ditt barn är sjuk inför en vaccination. En vanlig förkylning är oftast inget hinder för att vaccinera, så länge barnet är pigg och inte har feber. 

Här kan du läsa mer om vaccinationen. Du får tips och råd om hur du kan förbereda er och vad vaccinationen innebär.

Inför start i förskoleklass

När barnet börjar förskoleklass är det skolans elevhälsa som tar över ansvaret för barnets hälsovård.

På BVC pratar ni om hur det känns inför barnets skolstart, om det är något barnet eller du funderar över eller om ni känner oro inför något.

Ni brukar också prata om barnets tid på BVC. Sjuksköterskan skriver en sammanfattning om barnets hälsa och hur det har varit från att barnet föddes. Efter att du gett ditt medgivande lämnar BVC över sammanfattningen och barnets journal till elevhälsan.

Om barnets utveckling

Läs mer om hur barnet utvecklas i den här åldern. Du får bland annat tips på vad ni kan göra tillsammans.

Mer om barn på 1177.se

Att ta hand om barn

Läs om mat, sömn, säkerhet och en massa andra praktiska tips. Vardagen med barn väcker många frågor.

Det nyfödda barnets kropp – vanliga funderingar

Den första tiden händer det mycket med barnets kropp. Det är vanligt och en del i barnets utveckling. Ibland kan du behöva söka vård.

När små barn skriker

Alla små barn skriker ibland. Det är ett av barns viktigaste sätt att förklara vad de vill och behöver. När du tröstar och försöker förstå vad barnet menar lär du också känna ditt barn.

Så växer och utvecklas barn

Läs om hur barn utvecklas mentalt, socialt och språkligt. Få information om lek och att vara tillsammans.

Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Alla barn blir sjuka ibland. Läs om vanliga besvär och sjukdomar, vad du kan göra själv och när du behöver söka vård.

Föräldraskap och relationen med barnet

Läs om hur det kan vara att bli förälder, om anknytning, att få syskon, att bli för arg på ett barn, att adoptera och om när syskon bråkar.

Till toppen av sidan