Tillhör du en grupp som vaccineras mot covid-19 just nu?

Det är många som försöker boka tid för vaccination. Finns det inga lediga tider kan du försöka igen om några dagar. Regionen får mer vaccin varje vecka och nya tider läggs ut allt eftersom. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid. Läs om vaccinationen.

ትግርኛ/TIGRINSKA

ክታበት ኢንፍሉዌንዛ

Vaccinera dig mot influensa - tigrinjaThe content concerns Västerbotten

ኢንፍሉዌንዛ፡ ቫይረስ-ዝጠንቁ ኣዝዩ ተላባዒ ሕማም እዩ። ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ሽወደን ዓመታዊ ዝቀላቐል ኰይኑ፡ ብዝያዳ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ናይ ወቕቲ ሓጋይ ብዝያዳ ይረአ። እዚ ቫይረስ እዚ ብኣየር ዝመሓላለፍ፡ ብዝያዳ ድማ ብምስዓልን ብምህንጣስን ዝላባዕ እዩ። ብሕማም ኢንፍሉዌንዛ እንተተታሒዝና ልዑል ዝመጠኑ ረስኒ፡ ቃንዛ ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳ፡ ውሽጣዊ ቍስሊ ጐረሮን ትኽትኽታን ኪረኣየና ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። ክታበት ብምውሳድ ንገዛእ-ርእስና ካብ ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ክንከላኸለላ ዝከኣል እዩ።

ነዚ ክታበት እዚ ኪወስድዎ ዝግባእ ፍሉያት ጕጅለታት ሰባት እዮም

ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ንገለ ሰባት ኣመና ክብርትዖም ዝኽእል ብምዃኑ፡ ክሳብ ምቝሳል ሳንቡእ ናብ ዝበጽሕ ዝበኣሰ ኵነታት ከሰጋግሮም ይኽእል። ስለዚ ክታበት ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክወስዱ ተመራጺ ይኸውን።

ነዚ ክታበት እዚ ክትወስድዎ ዝግባእ፡ ሓደ ካብ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ዓይነት ሰባት እንተዄንኩም ጥራይ እዩ፦

 • ዕድሜኹም 65 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ምስዝኸውን።
 • ነፍሰ-ጾራት ምስእትዀና (ድሕሪ መበል 16 ሰሙን ናይ ጥንሲ፤ ብኻልእ ምኽንያት ነዚ ክታበት እዚ ንኽትወስዳ ሞያዊ ምኽሪ ምስዝወሃበክን ድማ ቅድሚኡ)።
 • ሕማም ልቢ ምስዝህልወኩም።
 • ሕማም ሳንቡእ ምስዝህልወኩም።
 • ሕማም ሽኮር ምስዝህልወኩም።
 • ንስርዓተ-ረኽሳዊ-ምክልኻል ናይ ኣካላትኩም ዘዳኽም ሕማም ምስህልወኩም ወይ ከምኡ ዓይነት ጽልዋ ዝፈጥር መድሃኒት ትወስዱ ምስእትህልዉ።
 • ጸላም ከብድኹም ወይ ኮላሊትኩም ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ኰይነን ምስዝህልዋ።
 • ሚዛን ኣካላትኩም ኣመና ልዕሊ ክብደት ምስዝኸውን።
 • ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘስዓበ ሕማም መትንን ጭዋዳን ምስዝህልወኩም።
 • እተደራረቡ ስንክልናታት ምስዝህልዉኹም።
 • ምስዓል ክሳብ እትስእኑ ወይ ዓልገት/ዓኽታ ምውጻእ ክሳብ ዝኣብየኩም ዝገብር ናይ ምስትንፋስ ጸገም ምስዝህልወኩም።

እዚ ሞያዊ ምኽሪ እዚ ንዅላቶም ልዕሊ ሽዱሽተ-ኣዋርሕ-ዝዕድሚኦም ህጻናትን ክንዲ-ሰብ ዝኣኸሉ ሰባትን ዝምልከት እዩ።

ኣባላት ስድራ-ቤት ይኹኑ ብጾት ናይ’ቶም ኣካላቶም ኣዝዩ ዝተዳኸመ ስርዓተ-ምክልኻል-ሕማማት ዘለዎ ሰባት፡ ነዞም ተነቀፍቲ ዝዀኑ ብጾቶም ኣንጻር ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ከኽትብዎም ይግባእ።

ዓመታዊ ክታበት ክትወስዱ ይግባእ

ክታበት ሓንሳብ ምስወሰድኩም፡ ኣካላትኩም ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ’ታ ዓመት እቲኣ ዝኽሰት ዓይነት ናይ’ቲ ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ተጻዋርነት ከማዕብል እዩ። ኣካላትኩም ኣብ ልዕሊ እዚ ሕማም እዚ ዝረኽቦ ውሕስነት ንሓደ ዓመት ኣጸንሕ ጥራይ ስለዝዀነ፡ ዓመታዊ ሓድሽ ክታበት ክትወስዱ ከድልየኩም እዩ። እቲ ዝወሃበኩም ክታበት፡ ካብ’ቲ ኣብ’ታ ዓመት እቲኣ ዝኽሰት ዓይነት ቫይረስ ጥራይ ንኽከላኸለልኩም ተባሂሉ ብፍላይ ዝማዕበለ እዩ።

ክታበት ኒሞንያ

እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዝርከቡ ዓይነት ሰባት (ብዘይካ ነፍሰ-ጾራት)፡ ክታበት ኒሞንያ እውን ኪወስዱ ይግባእ።

ነዚ ክታበት እዚ ኣበይ ኢና ክንወስዶ እንኽእል?

ነዚ ክታበት እዚ ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከብ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ክሊኒክ ብምኻድ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም።

መስርሕ ምኽታብ

እዚ ክታበት ብመልክዕ መርፍእ እዩ ዝወሃበኩም። ከም ልሙድ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኢድ እዩ ዝውጋእ። ትሕቲ ሰለስተ ዓመት-ዝዕድሚኦም ህጻናት ከኣ ከም ልሙድ ኣብ ሰለፎም ተወጊኦም ይወስድዎ። ዕድሚኦም ኣብ ሞንጎ ክልተን ዓሰርተ-ሸሞንተን ንዝዀነ ህጻናት፡ እዚ ክታበት እዚ ብመልክዕ ናብ ኣፍንጫኦም ዝንፋሕ ፊፍታ ኪወሃቦም ዝከኣል እዩ።

ነዚ ክታበት እዚ ድሕሪ ምውሳድኩም፡ እታ መርፍእ ዝተወግአት ክፋል ቈርበትኩም ቁሩብ ክትቅይሕን ክትሓብጥን ዝከኣል እዩ። ቁሩብ ክትልምልም እውን ተኽእሎ ኣሎ። ረስኒ፡ ቃንዛ ርእስን ቃንዛ ጭዋዳን ክስምዓኩም ዝከኣል እዩ። ንህጻናት ምእባይ ሸውሃትን ቀልቀልን ከጋጥሞም ዝከኣል እዩ። ዝዀነ ይኹን ከም’ዚ ዝኣመሰለ ጐድናዊ ሳዕቤን ናይ’ዚ ክታበት እዚ፡ ከም ንቡር፡ ንሒደት መዓልትታት ጥራይ ዝጸንሕ እዩ።

መዓስ እየ – ነዚ ክታበት እዚ ካብ ምውሳድ ክቝጠብ ዝግባእ?

ረስኒ ኣብ ዝህልወኩም እዋን ነዚ ክታበት እዚ ክትወስድዎ ኣይግባእን።

ንሰንኪ ኣካላዊ ቍጥዐ (ኣለርጂ) እንቋቝሖ ዘለዎ መግቢ ዘይትበልዑ እንተዄንኩም፡ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ክትወስዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ነፍሰ-ጾራትን ዘጥብዋን ኣዴታት

ነፍሰ-ጾራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ክታበት ኢንፍሉዌንዛ ከይወስዳ ዝኽልክለን ምኽንያት የብለንን።

ነፍሰ-ጾራት ምዃንክን ብቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ንኽትኰና ዝቐስብ ረቛሒ እዩ። ስለዚ ነፍሰ-ጾራት ነዚ ክታበት እዚ ንኺወስዳኦ ኢና ንመክር። እዚ ክታበት እዚ ነቲ ዘይተወልደ ዕሸልክን እውን ውሕስነት ዝፈጥረሉ እዩ።  

ነዚ ክታበት እዚ፡ ድሕሪ መበል 16 ሰሙን ዕድመ ናይ ጥንስኽን፤ ብኻልእ ምኽንያት ነዚ ክታበት እዚ ንኽትወስዳ ሞያዊ ምኽሪ ምስዝወሃበክን ድማ ቅድሚኡ እንተወሰድክናኦ ተመራጺ ይኸውን።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘባዊ ወጻኢታት ይሓትት?

ኢንፍሉወንሳ እንተ ሒዙካ ብኸቢድ ንኽትሓምም ኣብ ሓደጋ ንዘለኻ ሰብ፡ ኣብ ቬስተርቦተን ክታበት ጸረ ኢንፍሉኤንሳ ካብ ክፍሊት ብናጻ እዩ።   ንኻልኦት ሰባት 250 ክሮነር ይኽፈሎ እዩ።   

ክታበት ኒሞንያ

ዋጋ ክታበት ኒሞንያ 219 ክሮነር (kr) እዩ። ኣዝዩ ዝተዳኸመ ስርዓተ-ምክልኻል-ሕማማት ዘለዎ ኣካል ምስዝህልወኩም፡ ናይ 520 ክሮነር (kr) ገንዘባዊ ወጻኢ ዝሓትት ተወሳኺ ክታበት ከድልየኩም እዩ።

እንተሓሚምኩም

ክታበት ወሲድኩም ክነስኹም ምስእትሓሙ፡ እቶም ዝረኣዩኹም ምልክታት ሕማም ብርቱዓት ኣይኪዀኑን እዮም።

ረስንን ስምዒት ጽልኣትን ክሳብ ዘለኩም፡ ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ። ክትስዕሉን ከተሀንጥሱን እንከለኹም ንኣፍኩም ብዅርናዕ ኢድኩም ሸፍንዎ፤ ተኽእሎ ምልባዕ ናይ’ቲ ሕማም ንምጕዳል ድማ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

ካብ’ዞም ናይ ግድን ክታበት ኪወስዱ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠቕሱ ዓይነት ሰባት ኴንኩም ብሕማም ኢንፍሉዌንዛ ምስእትጥቅዑ፡ ሓፈሻዊ ሓኪም ንዝዀነ ዶክተርኩም ክትውከሱ ይግባእ።

ኣብ መስርሕ ሕክምናዊ ክንክንኩም ብንጥፈት ተዋስኡ

ኣብ መስርሕ ሕክምናዊ ክንክንኩምን ፍወሳኹምን ብንጥፈት ንኽትዋስኡ፡ ነቲ ብሰራሕተኛታት ትካል ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝወሃበኩም ሓበሬታ ብዝግባእ ክትርድእዎ ኣገዳሲ እዩ። ዝዀነ ይኹን ዘይርድኣኩም ነገር ምስዝህሉ፡ ብዛዕባኡ ሕተቱ ኢኹም። ብቛንቋ ሽወደን ክትዛረቡ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ዝርርባዊ ተርጓሚ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

To the top of the page