መምርሕታትን መሰላትን

መዝገብ-ተሓካማይ

Patientjournalen - tigrinskaThe content concerns Västerbotten

Läs texten på svenska här

ንኽትሕከም ናብ ክንክን-ሕማም ምስ መጻእካ፤ መዝገብ-ተሓካማይ ይዳለወልካ እዩ። እቲ ቀንዲ ናይ መዝገብ-ተሓካማይ ዕላማ ድማ፤ እቲ ብሰራሕተኛታት ክንክን-ሕማም ዚገበረልካ ሕክምና፤ ብግቡእ ንኽምዝገብ ተባሂሉ እዩ። እዚ መዝገብ-ተሓካማይ ድማ፤ ከም ምንጪ ናይ ሓበሬታታት ኰይኑ፤ ኣብቲ ጉዕዞ ሕክምናኻ፡ ምሳኻ ክስዕበካ እዩ። እዚ መዝገብ-ተሓካማይ ውን ብተወሳኺ፤ ንስኻ ኣብቲ ናትካ ክንክን-ሕማም ብዝለዓለ ደረጃ ተዋሳኢ ንኽትከውን ዘኽእል፤ ናቱ ኣበርክቶ ኣሎዎ እዩ።

ነቲ መዝገብ-ተሓካማይ ብተወሳኺ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነገር ድማ፤ እንተ ደኣ፡-

  • ንስኻ ብዛዕባ ’ቲ ክንክን-ሕማም ርእይቶ ኣልዩካን፤ መጽናዕቲ ንኽግበር ውን ኣድላዪ ኰይኑ ተረኺቡ
  • ነቲ ሕክምናዊ-ንጥፈታት ንምምዕባልን ንምክትታልን፤ ኣድላይነት ዘሎዎ ኰይኑ ተረኺቡ
  • ኣብ ፍሉይ ኩነታት፡ ንስነ-ምርመራዊ ዕላማ ንኽትጥቀመሉ፡ ኣድላዪ ኰይኑ ተረኺቡ እዩ።

ኩሎም እቶም “ምዝጉባት” (legitimerad) ሰራሕተኛታት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን፤ ናይቲ ሕማም ዘሎዎም ርድኢትን፡ ዝወሰድዎ ሕክምናዊ-ስጉምቲን ወዘተ፤ ኣብዚ መዝገብ-ተሓካማይ ከስፍርዎ ይግባእ። ገለ ካልኦት፡ “ምዝጉባት” ዘይኰኑ ሞያውያን ሰራሕተኛታት ውን፤ መዝገብ-ተሓካማይ የዳልዉ እዮም። እዚኣቶም ድማ ንኣብነት፡ ከም ኣማኸርቲን (kuratorer)፡ ተሓጋገዝቲ ናይቶም “ምዝጉባት” ሰራሕተኛታት፤ ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። 

To the top of the page