Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning

Innehållet gäller Stockholms län

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna.

Kostnadsfria intyg

De här inläggen är avgiftsfria:

 • Intyg som Region Stockholm behöver för sin handläggning till exempel intyg för tandvårdsstöd.
 • Intyg enligt arbetsskadeförsäkringslagen
 • Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) intyg som LÖF behöver för sin handläggning
 • LSS-intyg
 • Psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdintyg för intagning när anhörig begär in intyget
 • Rättsmedicinalverket (beslutar om ersättning till vårdgivaren) rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (sosfs 1996:15).
 • Utfärdande av dödsbevis

Avgiftsfria inlägg till Försäkringskassan

Alla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:

 • Aktivitetsersättning
 • Föräldrapennings-förmåner
 • Handikappersättning och vårdbidrag
 • Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)
 • Läkarintyg för ansökan om adoption
 • Närståendepenning
 • Rehabiliteringsersättning
 • Sjukskrivning läkarintyg fk 7263 för bedömning av rätten till sjukpenning.

Avgiftsfria inlägg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgiftsfria. Övriga intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län debiteras enligt särskild prislista eller timtaxa 

 • Parkeringstillstånd
 • Färdtjänst/förnyelse av färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Bostadsanpassning
 • Behov av särskilt boende, till exempel vid demens
 • Till överförmyndaren i kommunen (intyg för god man och förvaltarskap)

Avgiftsbelagda intyg

Det kan behövas intyg för många olika saker. Några av alla olika intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige. I de fall intyg inte finns prissatt nedan, så gäller timtaxa.

Om det krävs mer omfattande undersökningar eller medicinsk service, får du även betala kostnaden för dessa undersökningar

I priserna nedan ingår moms med 25 procent om det inte står annat.

 • Adoption (ej moms) 
  - utlåtande om adoptivförälder (utan Hälsoundersökning) 900 kr,
  - utlåtande om adoptivbarn 900 kr, 
  - förnyelse av intyg för adoption 500 kr
 • asbestlunga 725 kr
 • audiogram 1 125 kr
 • au-pair, för utlandsarbete 1 125 kr
 • behandlingshjälpmedel och läkemedel 375 kr 
  intyg om innehav inför resa
 • bilbälte (utan undersökning) 375 kr 
  intyg för befrielse att använda
 • blodgrupperingsundersökning 375 kr
 • boxare/brottare 1 125 kr
 • dykarcertifikat (utan lungröntgen) 
  - enbart undersökning 750 kr, 
  - undersökning samt EKG 1500 kr
 • EKG (i samband med intyg) 
  - vilo-EKG 750 kr, 
  - arbets-EKG 1 125 kr
 • emigration 1 125 kr
 • fallskärmshoppning 1 125 kr
 • flygcertifikat protokoll C 2100 kr 
  (utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • flygcertifikat, per protokoll 1 125 kr 
  (utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • frisklunga 750 kr
 • funktionshinder 375 kr 
  (intyg till annan än till försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst)
 • färgsinneintyg 375 kr
 • försvarsmakten och rekryteringsmyndighet (intyg som enskild begär)
  - utan undersökning 375 kr 
  - med undersökning 750 kr
 • handikappfordon (utan undersökning) 375 kr
 • reseåterbud 375 kr
 • sjöfolk 1 125 kr
 • utlandsarbete eller utlandsstudier (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 1 125 kr
 • utbildningssökande 750 kr
 • visum (utan provtagning) 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till arbetsgivare

 • Anställning 750 kr 
  Friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status).
 • Förstadagsintyg 375 kr
  Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen.
 • LUH-intyg till arbetsförmedlingen timtaxa 
  Sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning.
 • Sjukintyg 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd

 • Förskola och skolgång 375 kr 
  Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation
 • LPT-intyg timtaxa 
  Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (OBS! vårdintyg är avgiftsfritt om en anhörig begärt intyget)
 • LUH-intyg till kommun eller stadsdelsnämnd timtaxa 
  Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning
 • LVM-intyg timtaxa 
  Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare
 • Sjukintyg 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till Transportsstyrelsen

Transportsstyrelsen kan begära intyg för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.

För de intyg som inte finns prissatta gäller timtaxa.

 • läkarintyg 750 kr 
  - avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legitimation
  - på begäran från transportsstyrelsen.
 • läkarintyg synfunktion 375 kr 
  avseende lämplighet att inneha körkort m.m. Intyget ska utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.
 • läkarintyg diabetes 375 kr 
  avseende lämplighet att inneha körkort m.m.
 • alkohol, narkotika och läkemedel 750 kr/prov
  provtagningar med analyskostnad (med moms).
 • läkarintyg alkohol, narkotika, och läkemedel 1 125 kr
  avseende lämpligheten att inneha körkort. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav)
 • läkarintyg 2250 kr 
  avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav)
 • läkarintyg (med provtagning) timtaxa
  avseende läkarkontroll efter 6 mån vid 1 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav).
 • läkarintyg (med provtagning) timtaxa 
  avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportsstyrelsens krav).

Timtaxa – när ett intyg inte finns prissatt

Timtaxan är 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxan används bland annat för intyg som inte är specifikt avgiftsbelagda, samt intyg som är skrivna på annat språk än svenska.

 • Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten (15 min)
  Avgift utan moms: 300 kr
  Avgift med moms: 375 kr
 • Intyg B: Undersökning av patienten krävs (30 min)
  Avgift utan moms: 600 kr
  Avgift med moms: 750 kr
 • Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs (45 min)
  Avgift utan moms: 900 kr
  Avgift med moms: 1125 kr

Ingår besöksavgift i priset för ett intyg?

I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i intygsavgiften. I andra fall tillkommer vanlig besöksavgift.

Intygsavgift och besöksavgift tas ut om du begär ett avgiftsbelagt intyg vid ett läkarbesök i öppenvården.

Exempel: Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån eftersom hon måste avboka en resa. Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften.

Endast intygsavgift tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg. 

Exempel: Karin skall skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Transportstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, eftersom läkarundersökningen ingår i avgiftspriset.

Vaccinationer

För vaccinationer som inte ingår i Region Stockholms Vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner/globuliner. Utöver vaccin/globulin betalar patienten en besöksavgift(stickavgift) på högst 250 kr. Endast en besöksavgift tas ut även om flera vaccinationer/ globuliner injiceras vid samma tillfälle. Om syftet med läkarbesöket är ”ordination av vaccin” tas besöksavgift ut enligt timtaxan. Vaccinationer är undantagna från moms. 

De vaccinationer som ingår i Region Stockholms Vaccinationsprogram är: 

1. Vaccination mot influensa- och pneumokock

Region Stockholm erbjuder gratis influensa- och pneumokockvaccination till person som är eller fyller 65 år och vissa kroniskt sjuka. Till kroniskt sjuka räknas bland annat. personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL) eller andningssvikt.

Personer som inte omfattas av gruppen ovan betalar hela kostnaden för vaccinationen.

2.Vaccination mot hpv/livmoderhalscancer

Flickor upp till 18 år erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt mot HPV inom elevhälsan.

Kvinnor som fyllt 18 år, samt pojkar och män, får själva betala för vaccinationen. Högkostnadsskydd gäller inte.

Hälsoundersökningar

För hälsoundersökningar som inte ingår i Region Stockholms kampanjer betalar patienten hela kostnaden själv. En person kan på eget initiativ vilja göra en hälsoundersökning utan att det finns misstanke om sjukdom. För hälsoundersökning utan provtagning tillämpas timtaxa. När provtagning förekommer tillkommer kostnader för analys. Hälsoundersökningar är undantagna från moms.

Exempel: En patient har glaukom/grönstarr i släkten. Patienten vill göra årlig ögonundersökning i förebyggande syfte. Eftersom det inte finns några tecken på att patienten har sjukdomen och det inte ingår i landstingets riktade kampanjer får patienten själv betala för hälsoundersökningen.

Följande undersökningar ingår i Region Stockholms screeningverksamhet. 

 • Mammografiscreening
 • Gynekologisk Screening
 • Bukaortascreening  

Avgifterna gäller då patienten kommer efter särskild kallelse från landstinget. Undersökning som ges utan medicinsk indikation eller utanför landstingets screeningverksamhet är inte subventionerade av landstinget och patienten betalar hela kostnaden själv. Priset avgörs av den enskilde vårdgivaren.

Provtagningar

För provtagningar som inte beställts av en vårdgivare betalar patienten hela kostnaden själv. Besöksavgiften får högst vara 250 kr. Analyskostnad tillkommer. Provtagningar är undantagna från moms.

Till toppen av sidan