Kostnader och ersättningar

Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning

Innehållet gäller Stockholms län

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna.

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm kan utfärda intyg. Du kontaktar den mottagning som är mest lämplig för det du behöver intyg för. Vanligtvis kan du höra av dig till den vårdcentral där du är listad och fråga. 

Kostnadsfria intyg

De här intygen är avgiftsfria:

 • Intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning.
 • Intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län som handlar om:
  - Parkeringstillstånd.
  - Färdtjänst/förnyelse av färdtjänst och riksfärdtjänst.
  - Bostadsanpassning.
  - Intyg för god man och förvaltarskap till överförmyndaren i kommunen.
 • Intyg som Region Stockholm behöver för sin handläggning, till exempel intyg för tandvårdsstöd.
 • Intyg enligt arbetsskadeförsäkringslagen.
 • Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) intyg som LÖF behöver för sin handläggning.
 • LSS-intyg.
 • LPT-intyg.
 • Läkarintyg enligt 32§ LVU.
 • Intyg i samband med rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (sosfs 1996:15).
 • Utfärdande av dödsbevis.

Avgiftsbelagda intyg

Det kan behövas intyg för många olika saker. Några av alla olika intyg är prissatta och beslutade i fullmäktige. I de fall intyg inte finns prissatt nedan, så gäller timtaxa.

Om det krävs mer omfattande undersökningar eller en medicinsk diagnos, får du även betala kostnaden för dessa undersökningar.

I priserna nedan ingår moms med 25 procent om det inte står annat.

 • Adoption (ej moms) 
  - utlåtande om adoptivförälder (utan Hälsoundersökning) 900 kr,
  - utlåtande om adoptivbarn 900 kr, 
  - förnyelse av intyg för adoption 600 kr
 • Asbestlunga 750 kr
 • Audiogram 1 125 kr
 • Au-pair, för utlandsarbete (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 1 125 kr
 • Behandlingshjälpmedel och läkemedel 375 kr 
  intyg om innehav inför resa
 • Bilbälte (utan undersökning) 375 kr 
  intyg för befrielse att använda
 • Blodgrupperingsundersökning 375 kr
 • Boxare/brottare 1 125 kr
 • Dykarcertifikat (utan lungröntgen) 
  - enbart undersökning 750 kr, 
  - undersökning samt EKG 1500 kr
 • EKG (i samband med intyg) 
  - vilo-EKG 750 kr, 
  - arbets-EKG 1 125 kr
 • Emigration 1 125 kr
 • Fallskärmshoppning 1 125 kr
 • Flygcertifikat protokoll C1 2100 kr 
  (utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • Flygcertifikat, per protokoll 1 125 kr 
  (utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • Frisklunga 750 kr
 • funktionshinder 375 kr 
  (intyg till annan än till Försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst)
 • Färgsinneintyg 375 kr
 • Försvarsmakten och Rekryteringsmyndighet (intyg som enskild begär)
  - utan undersökning 375 kr 
  - med undersökning 750 kr
 • Handikappfordon (utan undersökning) 375 kr
 • Reseåterbud 375 kr
 • Sjöfolk 1 125 kr
 • Utlandsarbete eller utlandsstudier (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 1 125 kr
 • Utbildningssökande 750 kr
 • Visum (utan provtagning) 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till arbetsgivare

 • Anställning 750 kr 
  Friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status).
 • Förstadagsintyg 375 kr
  Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen.
 • Sjukintyg 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd

 • Förskola och skolgång 375 kr 
  Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation
 • LVM-intyg timtaxa 
  Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare
 • Sjukintyg 375 kr

Avgiftsbelagda intyg till Transportsstyrelsen

Transportsstyrelsen kan begära intyg för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i regionfullmäktige.

För de intyg som inte finns prissatta gäller timtaxa.

 • läkarintyg 750 kr 
  - avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legitimation
  - på begäran från transportsstyrelsen.
 • läkarintyg synfunktion 375 kr 
  avseende lämplighet att inneha körkort m.m. Intyget ska utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.
 • läkarintyg diabetes 375 kr 
  avseende lämplighet att inneha körkort m.m.
 • alkohol, narkotika och läkemedel 750 kr/prov
  provtagningar med analyskostnad (med moms).
 • läkarintyg alkohol, narkotika, och läkemedel 1 125 kr
  avseende lämpligheten att inneha körkort. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav)
 • läkarintyg 2250 kr 
  avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav).

Timtaxa – när ett intyg inte finns prissatt

Om intyget inte finns prissatt, betalar du en taxa på 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxa gäller även för intyg som är skrivna på annat språk än svenska.

 • Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten (15 min)
  Avgift utan moms: 300 kr
  Avgift med moms: 375 kr
 • Intyg B: Undersökning av patienten krävs (30 min)
  Avgift utan moms: 600 kr
  Avgift med moms: 750 kr
 • Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs (45 min)
  Avgift utan moms: 900 kr
  Avgift med moms: 1125 kr

Ingår besöksavgift i priset för ett intyg?

I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i intygsavgiften. I andra fall tillkommer vanlig besöksavgift.

Intygsavgift och besöksavgift tas ut om du begär ett avgiftsbelagt intyg vid ett läkarbesök i öppenvården.

Exempel: Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån eftersom hon måste avboka en resa. Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften.

Endast intygsavgift tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg. 

Exempel: Karin skall skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Transportstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, eftersom läkarundersökningen ingår i avgiftspriset.

Vaccinationer

De vaccinationer som ingår i Region Stockholms Vaccinationsprogram är kostnadsfria för vissa grupper. Läs mer om detta här:

För vaccinationer som inte ingår i Region Stockholms Vaccinationsprogram betalar du själv hela kostnaden.

Om syftet med läkarbesöket är ”ordination av vaccin” tas besöksavgift ut enligt timtaxan. Vaccinationer är undantagna från moms. 

Hälsoundersökningar

För hälsoundersökningar som inte ingår i Region Stockholms kampanjer betalar du hela kostnaden själv.

Om du på eget initiativ vill göra en hälsoundersökning utan att det finns misstanke om sjukdom, tillämpas timtaxa. Om det i samband med undersökningen även görs provtagning tillkommer kostnader för analys. Hälsoundersökningar är undantagna från moms.

Exempel: Du har glaukom/grönstarr i släkten och vill göra en årlig ögonundersökning i förebyggande syfte. Eftersom det inte finns några tecken på att du har sjukdomen och det inte ingår i Region Stockholms riktade kampanj, behöver du själv betala för hälsoundersökningen.

Undersökningar som ingår i Region Stockholms screeningverksamhet

Screeningundersökningar, då du får en särskild kallelse från regionen, är kostnadsfria. Det gäller:

 • Mammografiscreening
 • Gynekologisk screening
 • Bukaortascreening
 • Tarmcancerscreening  

Om undersökningen görs utan medicinsk indikation eller utanför regionens screeningverksamhet är den däremot inte subventionerad. Du betalar då hela kostnaden själv. Priset avgörs av den enskilde vårdgivaren.

Provtagningar

Provtagning är avgiftsbefriad inom Region Stockholm.

Exempel: vårdgivaren hänvisar till att du behöver ta blodprov. Du betalar inte en patientavgift för den provtagningen.

För provtagningar som inte beställts av en vårdgivare betalar du däremot hela kostnaden själv. Besöksavgiften får högst vara 250 kr. Analyskostnad tillkommer. Provtagningar är undantagna från moms.

Till toppen av sidan