Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Åarjelsaemiengiele/Sydsamiska

Ohtsedh hoksem reaktoe dåastovisnie

Sök vård på rätt mottagning - sydsamiskaThe content concerns Västerbotten

Ij leah aelhkie jïjtje vuarjasjidh man skïemtjes leah. Eah leah gaajhkh skïemtjelassh jallh vaejvieh mah skïemtjehoksem krievieh. Naan aejkien maahtah jïjtje gåetesne daam gïetedidh.

Läs en längre version av texten på svenska här

1177 Vårdguidens webbesæjrosne 1177.se maahtah ohtsedidh jïh vielie lohkedh ovmessie skïemtjelassigujmie jïh symptomigujmie jïh maam maahtah jïjtje darjodh.  Såemies tjaalegh unnebelåhkoegïelide jarkoestamme.

Maahtah aaj ringkedh telefonnummerem 1177. Dellie åadtjoeh skïemtjesåjhterinie soptsestalledh mah dov daerpiesvoetem vuarjasjidh, raerieh vedtieh jïh datnem vuesiehtieh reaktoe hoksedåastoevasse jis daarpesje.  Skïemtjesåjhterh daaroestieh men aaj englaanten gïelem soptsestieh.

Mahte eejnegen edtjh hoksem healsoejarngesne jallh skïemtjeståaposne ohtsedidh gosse skïemtjh jallh naan vaejvieh åtnah.

Jis ih raakte daejrieh man ålvas dov skïemtjelasse lea, ringkh telefonnummerem 1177 dellie åadtjoeh skïemtjesåjhterinie raeriestidh.  Jis ålvas skïemtjelassem jallh skaaram åadtjoeh edtjh ryöktesth hïegkedåastoven gåajkoe. 

Ringkh 112 jis sovmh skïemtjebïjlem daarpesjh.

To the top of the page