رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

Vården i Östergötland - dariThe content concerns Östergötland

اگر ناگهان مریض شوید یا آسیب ببینید، کلینیک های مختلفی وجود دارند که خدمات مشورتی و معالجوی را عرضه میدارند. اینکه به کدام یک از این کلینیک‌ها باید مراجعه ‌کنید، به شدت مریضی یا آسیب که شما دیده اید، بستگی دارد. در این رهنما توضیح داده شده است که کلینیک های مختلف کدام نوع مراقبتها را عرضه میدارند و در صورت ضرورت به خدمات صحی، بهترین نوع کمک را در کجا دریافت کرده میتوانید.

Content - رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

Visa innehåll som:
To the top of the page