رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

Vården i Östergötland - dariThe content concerns Östergötland

اگر ناگهان مریض شوید یا آسیب ببینید، کلینیک های مختلفی وجود دارند که خدمات مشورتی و معالجوی را عرضه میدارند. اینکه به کدام یک از این کلینیک‌ها باید مراجعه ‌کنید، به شدت مریضی یا آسیب که شما دیده اید، بستگی دارد. در این رهنما توضیح داده شده است که کلینیک های مختلف کدام نوع مراقبتها را عرضه میدارند و در صورت ضرورت به خدمات صحی، بهترین نوع کمک را در کجا دریافت کرده میتوانید.

Content - رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

Visa innehåll som:
خدمات آنلاین 1177

این ویبسایت شما را در کارهای که به تنهایی آنرا انجام داده میتوانید، رهنمایی میکند

خدمات تیلفونی 1177

از یک نرس مشوره بگیرید

مرکز خدمات صحی

مشوره، معاینات طبی و تداوی را ارائه می‌دهد

مراکز نوکریوالی مخصوص شب‌ها و روزهای آخر هفته

برای دریافت کمک در اوقاتی که مرکز خدمات صحی بسته میباشد

بخش عاجل

برای صدمات و امراضی حاد

To the top of the page