رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

خدمات تیلفونی 1177

1177 Vårdguiden på telefon – andra språk - dariThe content concerns Östergötland

اگر هنگام بسته بودن مرکز خدمات صحی و دیگر کلینیک‌ها، ضرورت به مشوره داشتید، می‌توانید با 1177 که به صورت 24 ساعته فعال است، در تماس شوید. نرسی که تماس شما را دریافت می‌کند، می‌تواند ضرورت شما به مراقبت را ارزیابی کرده و مشوره‌هایی را در مورد آنچه که خودتان می‌توانید انجام دهید، به شما ارائه دهد و همچنان به شما مشوره می‌دهد که در صورت ضرورت به مراقبت طبی به کجا مراجعه کنید.

Läs denna text på svenska

 

اگر در خارج از کشور قرار دارید و ضرورت به مشوره طبی دارید، توسط نمبر تیلفون +46 771-11 77 00 در تماس شوید. اگر از تیلفون TTY یا از تیلفون تصویری استفاده می‌کنید، می‌توانید از طریق یک ترجمان لسان اشاره که به نوبت خود با 1177 در تماس می‌شود، مشوره طبی دریافت کنید.

 

در مواقع آتی می‌توانید با خط تیلفون مذکور در تماس شوید:

وقتی که بصورت ناگهانی مریض شوید و از قبل با یک مرکز خدمات صحی در ارتباط نباشید

وقتی که بطور موقت مریض شوید

وقتی که بصورت ناگهانی مریض شوید و مرکز خدمات صحی بسته باشد

To the top of the page