رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

مراکز نوکریوالی مخصوص شب‌ها و روزهای آخر هفته

Jourcentralen – andra språk - dariThe content concerns Östergötland

وقتی از طرف شب و روزهای آخر هفته به مراقبت ضرورت داشته باشید، مراکز نوکریوالی در خدمت شما میباشند. این مراکز در قسمت امراض و جراحاتی به شما کمک می‌کنند که نمی‌توان برای رسیدگی به آنها تا زمان باز شدن مرکز مراقبت صحی صبر کرد. همیشه قبل از گرفتن وقت ملاقات از مرکز نوکریوالی، برای دریافت مشوره و ارزیابی وضعیت‌تان با 1177 در تماس شوید. آسان‌ترین روش برای گرفتن وقت ملاقات،از طریق ورود به ویبسایت 1177.se است.

Läs denna text på svenska

 

اگر نسبت به نوعیت مریضی تان نمی‌توانید برای رسیدگی به آن منتظر بمانید و اوقات مراجعه در مرکز مراقبت‌ صحی هم کاملاً ریزرف شده باشند، مرکز خدمات صحی شما می‌تواند در جریان روز نیز از یک مرکز نوکریوالی برای شما وقت ملاقات بگیرد.

 

امثال مواردی که می‌توانید در رابطه به آنها کمک بگیرید:

عفونت شدید دستگاه تنفسی فوقانی

گوش دردی شدید

زخم عمیق

عفونت مجرای ادرار تؤام با علایم شدید

To the top of the page