رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

مرکز خدمات صحی

Vårdcentralen – andra språk - dariThe content concerns Östergötland

مرکز خدمات صحی محلی شما، تقریبا همیشه اولین مرجعی است که در صورت مریض شدن ناگهانی یا صدمه دیدن با آنها در تماس می شوید. مراکز خدمات صحی، از طریق تیلفون مشوره ارائه داده و در صورت لزوم نوبت های مراجعه را تنظیم می‌کنند. انواع مختلف گروپ‌های مسلکی در مراکز خدمات صحی کار می‌کنند و می‌توانند همه موارد، از ناراحتی های خفیف گرفته تا امراض حاد، را ارزیابی و تداوی کنند.

Läs denna text på svenska

 

اگر به مشکلات عود کننده یا یک مریضی مزمن مبتلا هستید، در قدم نخست همیشه به مرکز خدمات صحی خود مراجعه کنید. اگر طفل تان مریض شود به همان مرکز خدمات صحی مراجعه می کنید. مراکز خدمات صحی مشوره‌های لازم را در مورد زندگی سالم و وقایه از امراض را نیز عرضه میدارند.

 

نمونه‌هایی از مواردی که می‌توانید در رابطه به آنها کمک دریافت کنید:

مشوره دهی و ارزیابی طبی

امراضی مزمن از قبیل دیابت و استما

ناراحتی های جدید یا مریضی که بدتر شده است

تغییر سبک زندگی، بطور مثال ترک سگرت

مریضی روانی

واکسیناسیون

مراقبت مربوط به امراضی اطفال (در مرکز خدمات صحی اطفال)

To the top of the page