VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Patientavgifter i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

I Region Örebro län är det kostnadsfritt att besöka vården till den dag du fyller 20 år. Personer som fyllt 85 år betalar heller inte några avgifter för besök.  Barnhälsovård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och mammografiundersökningar är avgiftsfria.

Kostnadsfria besök på grund av covid-19

All vård som är kopplad till pågående infektion av covid-19, till exempel provtagning, besök och slutenvård, är kostnadsfri. Det gäller såväl svenska som utländska patienter. Det är behandlande läkare som avgör om du som patient har rätt till besök utan kostnad utifrån smittskyddslagen. För att underlätta administrationen ber vi dig välja faktura för betalning.

Om du har förkylningsliknande symtom och avbokar ett besök i vården med kortare varsel än 24 timmar, behöver du inte betala uteblivandeavgift.

Om du får följdsjukdomar och behöver besöka öppenvård, till exempel för rehabilitering, betalar du ordinarie patientavgift.

Om du ska göra ett antikroppstest betalar du 200 kronor. Avgiften gäller alla förutom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Den innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader

Information om högkostnadsskydd

Samma avgifter hos privata vårdgivare

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med.

Vård i hemmet

Om du får vård i hemmet av personal från Region Örebro län får du betala samma avgifter som om du besöker Region Örebro läns mottagningar. Inget hembesökstillägg tas ut.

Om flera besök görs under samma dag tas avgift ut för ett besök. Om olika kategorier av vårdpersonal gör besök under samma dag betalar du avgift för den dyraste kategorin.

Så betalar du din patientavgift

Besöksavgifter

Läkarbesök

 

Läkarbesök på vårdcentral

200 kr

Läkarbesök på jourmottagning

300 kr

Läkarbesök på sjukhus

300 kr

Om du besöker primärvården före specialistvården, betalar du enbart mellanskillnaden i specialistvården

Maximalt 200 kr

Akuta läkarbesök inom specialistvården

400 kr

Kontakt via telefon

100 kr

Behandling utförd av övrig vårdpersonal

 

Hos vårdgivare eller via videosamtal

200 kr

Behandlingsbesök hos övrig vårdpersonal via telefon

100 kr

Provtagning utan samband med läkarbesök

100 kr

Hälsokontroller

(ingår inte i högkostnadsskyddet)

 

Mammografiundersökning

0 kr

Gynekologisk cellprovtagning

0 kr

Screening av bukaorta

200 kr

Övriga avgifter

 

Sprutbyte, Sprutbytesmottagningen

0 kr

Receptförnyelse eller livsmedelsförskrivning utan besök

100 kr

Egenträning, gruppbehandling

200 kr

Internetbaserad behandling (KBT), avgift per vecka

200 kr

Dagrehabilitering

200 kr

Ambulanssjukvård

(Observera att avgift för läkarbesök kan tillkomma)

200 kr

Familjerådgivning (ingår inte i högkostnadsskyddet)

250 kr

 

Tandvård

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Läs mer om vilka som omfattas av regionens tandvårdsstöd.

Avgifter för behandling inom regionens tandvårdsstöd

Besök hos tandläkare

200 kr

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska

200 kr

Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2

300 kr

Första besöket efter remiss från allmänmedicinare

100 kr

Första besöket efter remiss från annan sjukhusspecialist

0 kr

För ungdomar som inte fyllt 20 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

Om du inte kan komma på ditt besök

Uteblivandeavgift är vanligtvis 200 kr. Om besöksavgiften hade varit högre blir uteblivandeavgiften samma som besöksavgiften skulle ha varit.

Avgift för patient som inte kommer till tidsbokat besök och inte meddelat det senast 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum.

Avgiften gäller även personer under 20 år och över 85 år.

Avgiften gäller även personer som nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort.  

Du kan avboka ditt besök dygnet runt, på mottagningens telefonsvarare eller genom att logga in i e-tjänsterna.

Har du frågor om reglerna för återbud och uteblivna besök? Har du fått en faktura efter att ha uteblivit eller avbokat för sent? Kontakta mottagningen där besöket skulle ha ägt rum.

Avgift för att vara inlagd på sjukhus

Barn och ungdomar under 20 år samt värnpliktiga

0 kr

Övriga personer per dygn

100 kr

Observera att du ska betala för att vara inlagd på sjukhus även om du har ett frikort för besök inom sjukvården.

Avgifter för hjälpmedel

Du betalar en abonnemangsavgift på 65 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel.

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel inom Centrum för hjälpmedel (exklusive rollatorer), Audiologiska kliniken och Syncentralen.

Du hittar de vanligaste frågorna och svaren om abonnemangsavgiften på Region Örebro läns webbplats.

Dessutom betalar du en serviceavgift på 100 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel från Centrum för hjälpmedel, Audiologiska kliniken, Syncentralen och Ortopedteknik.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Du hittar samlad information över avgifter på hjälpmedel på Region Örebro läns webbplats.

Avgifter för behandlingshjälpmedel

Andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom, per år

1200 kr

Peruk/toupé

170 kr

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt

170 kr

Inkontinensartikel, per år

170 kr

Vaccinering

Influensavaccinering: Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp får du vaccinera dig gratis varje år mot influensa. Till riskgrupper räknas personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom, gravida kvinnor som inte tidigare har vaccinerat sig mot ”svininfluensan”  A(H1N1) och personer med övervikt BMI över 40. Övriga betalar enligt prislista. Frikort gäller inte.

Här hittar du de vaccinationsavgifter som gäller i Örebro län.

Till toppen av sidan