Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Säänöt ja oikeuet

Siukkareisutten korvaus

Sjukresor - tornedalsfinskaThe content concerns Västerbotten

Siukkareisu on reisu sinun koin ja huolonantajan välissä. Se saattaa esimerkiks olla vierailu lääkärin, hammaslääkärin, kyraatturin, siukkajymnastin eli fysioterapeutin tykö. Reisun mennee tehhä esimerkiks byssilä, junala eli omala biililä. Sulla on oma vastuu ette tulla suunitelthuun vierailhuun ja mennä itte takashiin. Jos sie et terhveyssyistä ette saata kulkea kolektiivitrafiikissa eli omala biililä sulla saattaa olla oikeus ottaa taksin siukkareishuun. Sillon tarttee toistuksen huolonantajalta.

Omakostanukset ja biitraakit

Sulla saattaa olla oikeus saa korvauksen jälkikätheen niistä reisukostanuksista mitä sulla on ollu. Joissaki reisuissa sie piät itte maksaa koko eli osan kostanuksesta. Sitä kuttuthaan omakostanukseksi.

  • Kolektiivitrafiikin reisuja (byssi ja 2-luokan juna) läänin sisälä on ilman omakostanuksia. Jos yhen suunan biljettihinta on yli 86 kruunua sie saat korvauksen koko summasta. Sie et saa yhtään korvausta reisuista byssilä eli junala jokka maksavat alle 86 kruunua.
  • Jos olet kulkenu taksila, omala biililä eli jos olet reisanu muuhun läänhiin sie saat korvauksen siittä reisun osasta joka ylittää omakostanuksen 200 kruunua.
  • Jos sie käytät privaattibiiliä sie saat korvauksen 15 kruunua pelikuormasta, jälkhiin kun omakostanus 200 kruunua on räknätty pois.

Sie et saa korvausta parkkeerinkimaksoista ja muista liittyvistä kostanuksista. Sulle joka kuljet useasti hoithoon on olemassa siukkareisutten korkeakostanussuoja.

Siukkareisutten korkeakostanussuoja

Korkeakostanussuoja merkittee ette sie maksat korkeinthaan 2 400 kruunua omakostanuksia kahentoista kuukauen siukkareisutten aikana. Aika laskethaan siittä päivästä kun sie tehit sen ensi reisun.

Näin sie haet biitraakia

Kun ilmotat ittesti resepsjuunissa sinun hoitovierailun aikana sie saatat tahtoa yhen blanketin jonka nimi on "Begäran om resebidrag/intyg om vård" (Anomus reisubiitraakista/toistus hoijosta).

Täytä blanketti ja lähätä se postissa Matkapalvelhuun (se Västerbottenin Rekiuunin yksikkö joka hoitaa siukkareisuja):

Sjukresor
901 85 Umeå

Älä unohta lähättää matkhaan kuitit, jos on olemassa. Jos sie olet yli 19 vuotta ja tarttet kumppanin reishuun sillon hoitohenkilökunta häätyy kirjottaa sen blankethiin ja allekirjottaa sen. Sie saatat kans jättää blanketin, ja jos on kuittia, ja henkilökunnan allekirjotuksen, niihin erikoishiin punashiin postiloovhiin jokka on sairaloissa.

Reisu taksila eli spesiaalibiililä

Jos hoitohenkilökunta arvostelee ette sie sinun metesiinisen tilantheen takia tarttet reisata hoitovierailhuun taksila eli spesiaalibiililä sillon sie tillaat reisun Matkapalveluksesta. Varraa reisu vähhiinthään kaks arkipäivää ennen suuniteltua vierailua.

Huomaa ette henkilökunta oottaa sinun hoitovierailun jälkhiin ennen kun het päättävät jos sulla on metesiinisiä syitä, joka tekke ette sie tarttet matkustaa kotia taksila eli spesiaalibiililä. Hoitohenkilökunta siinä taphauksessa tillaa kotireisun.

Jos tulet kipeäks ja tarttet kätevästi hoitoa sillon on hyvä kontaktata Matkapalvelun vuorokauen ympäri ja tilata reisu.

Matkakumppani

Jos sie tartte saa apua kumppanilta se henkilö saapi biitraakin reisusta. Kumppani häätyy olla matkassa koko reisun ja vierailun aikana. Hoitohenkilökunta arvostelee jos sie tarttet saa matkhaan yhen kumppanin. Lapsila ja nuorila aina 19 vuotheen asti on aina oikeus saa mukhaan kumppanin.

Reisun perruuttaminen

Sie häyt perruuttaa reisun ja vierailun jos sie et saata tulla suunitelthuun hoitovierailhuun. Reisun sie perruutat soittamalla Matkapalvelhuun. Jos sie et perruuta reisua sie saatat tulla velvoliseks maksaa reisun.

Reisu läänin ulkopuolele

Kontaktaa Matkapalvelu jos tarttet järjestää reisun läänin ulkopuolele. Sillon vaaithaan ette:

  • Sulla on Västerbottenin rekiuunin spesialistiremissi, jonka toistuksen Matkapalvelu on saanu.
  • Toistus näyttää minkälaisen reisuvälinheen sie tarttet ja jos sie tarttet saa matkhaan yhen kumppanin.

Matkapalvelun sopimuksen jälkhiin sie saatat kans järjestää reisun itte. Sillon sie saat biitraakin joka perustuu mitä toistuksessa seisoo. Net toeliset matkakostanukset korvathaan. Sie haet lähättämällä biljetit ja kuitit sinun hoitovierailusta Matkapalvelhuun.

Sie saatat omala tahola hakea hoitoa läänin ulkopuolelta, mutta sillon sie häyt maksaa koko reisun itte.

Kun kolektiivitrafiikki puuttuu

Jos ei ole kolektiivitrafiikkia sinun asunon läheisyyessä sie saatat tilata liittymistaksin. Eelytys on ette sie tehet suuriin osan reisusta kolektiivitrafiikissa ja ette liittymisreisu vain on lyhempi osa.

Tillaa liittymisreisu Matkapalveluksesta viimisthään kaks arkipäivää etukätheen.

Matkapalvelun kontaktitietoja

Lähätä sinun biitraakin hakemus Matkapalvelhuun postin kautta. Jos sulla on kysymyksiä siukkareisun korvauksesta sie saatat soittaa Matkapalvelhuun.

Postiosote:

Sjukresor
901 85 Umeå

Telefooni: 0771-25 10 20

To the top of the page