قوانین و حق و حقوق

وسائل کمکی حمایت اجتماعی در صورت داشتن معلولیت

Hjälpmedel och samhällsstöd vid funktionshinder - persiskaThe content concerns Västerbotten

Läs texten på svenska här

شورای استان مسئولیت دارد تا افرادی که دارای معلولیت هستند تا حد ممکن از توانبخشی و یا کسب مهارت مورد نیاز خود برخوردار شوند به گونه‌ای که بتوانند امور روزمره خود را رتق و فتق کنند، از حقوق شهروندی خود برخوردار شوند و تکالیف شهروندی خود را انجام دهند. شورای استان عمدتاً مسئول ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در همه رده‌های درمانی است.

در چارچوب امور توانبخشی و کسب مهارت خدمات درمانی این امکان نیز وجود دارد که وسائل کمکی را امتحان کرد و آنها را دریافت کرد به گونه‌ای که زندگی روزمره تسهیل شود و امکان یک زندگی مستقل فراهم شود.

کمون مسئولیت مدارس و آموزش، سازگار کردن مسکن با نیازهای معلولان، مراقبت و نگهداری از سالمندان و معلولان و همچنین خدمات درمانی و بهداشتی در سطح دکتر را برای مسکن های ویژه بر عُهده دارد. صندوق تأمین بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) مسئولیت بیمه های اجتماعی مثلاً حقوق بازنشستگی و غرامت بیماری را بر عُهده دارد.

برنامه فردی کسب مهارت و برنامه ریزی هماهنگی

در برخی موارد ضروری است که ادار‌ه‌های دولتی در راستای اجرای اقدامات برنامه ریزی شده خود همکاری کنند تا همه آن کارها به خوبی پیش برود. این مورد از جمله در مورد برنامه کسب مهارت فردی در خدمات درمانی از یکسو و اداره خدمات اجتماعی کمون، مدرسه، صندوق بیمه یا اداره کاریابی از سوی دیگر است.

اگر چندین ادار‌ه دولتی در موضوعی دخیل هستند شما حق دارید یک برنامه هماهنگی و یک مسئول هماهنگ کننده داشته باشید که همه اقدامات ادار‌ه‌های دخیل را هماهنگ کند. این برنامه بایستی با همکاری شخص مورد نظر و یا اگر خود وی نتواند مشارکت داشته باشد، با همکاری نزدیکان وی تهیه شود.

قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS - یک حق قانونی

قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS - یک حق قانونی است. تصمیم‌هائی که بر اساس قانون برخورداری از حقوق قانونی گرفته شده است قابل تجدید نظر و بررسی در دادگاه هستند.

مرجع مسئول خدمات درمانی مسئولیت بنیادی در زمینه خدمات درمانی و بهداشتی، کسب مهارت فردی، توانبخشی و وسائل کمکی را بر عهده دارد. فرد مورد نظر و یا نماینده وی بایستی درخواست کند که بر اساس قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS از حمایت برخوردار شود. منظور از این خدمات زندگی فرد مورد نظر آسانتر شود و وی بتواند با وجود معلولیت خود یک زندگی خوب و مستقل داشته باشد.

کمیته شورای استان برای امور معلولیت و کسب مهارت فردی مسئول آماده سازی و تصمیم گیری در خصوص قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS را بر عهده دارد. اگر اساس قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS اقداماتی برای شما تصویب شده است، می‌توانید درخواست کنید که یک برنامه فردی برای شما تدوین شود.

به کجا بایستی مراجعه کرد؟

در بسیاری از کمون‌ها و شوراهای استان یک کارمند ویژه مسئول قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS وجود دارد. امور مربوط به قانون حمایت و خدمات به برخی معلولان LSS در شورای استان وستربتن:

۴۹ ۷۴ ۷۸۵–۰۹۰

To the top of the page