KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Tandvård som ingår i din sjukvård kan du till exempel behöva för att undvika infektioner i käken inför en cancerbehandling. Tandvård kan också behövas inför en organtransplantation, då en infektion kan påverka resultatet.

Tandvård i sådana situationer innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård får du betala själv.

Prövning av rätten till tandvården

Det görs alltid en individuell prövning av regionen innan du kan få tandvård till samma avgift som sjukvård.

Eftersom det är speciella undersökningar och behandlingar som ska göras kan du inte alltid själv få välja tandläkare eller tandhygienist. Ibland får du gå till en tandläkare eller tandhygienist som arbetar inom sjukhustandvården eller specialisttandvården. För vissa besvär och behandlingar kan du behöva en remiss från en läkare.

Sjukdomar och behandlingar som det kan gälla

Dessa sjukdomar, tillstånd och besvär ger rätt till tandvård som en del i sjukdomsbehandlingen:

 • Medfödda missbildningar i ansiktet och runt käken.
 • Skador i ansiktet eller runt käken som beror på en sjukdom.
 • Om du skadat har tänderna under ett epileptiskt anfall.
 • Om du ska få en behandling och måste vara infektionsfri.
 • Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom.
 • Om den sjukdom som du har påverkas av mun- och tandhälsan.
 • Om du får strålbehandling mot huvudet eller halsen.
 • Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller runt käken.
 • Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen.
 • Extrem tandvårdsrädsla.
 • Allergi eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterialet.
 • Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär.
 • Rehabilitering efter ätstörningssjukdomar och refluxsjukdom.

1. Medfödda missbildningar i ansiktet och runt käken

Medfödd missbildning eller skada i ansiktet eller runt käken kan till exempel vara så kallad läppspalt,käkspalt, gomspalt, LKG-spalt. Du kan få den tandvård som krävs för att du ska kunna äta och tala så bra som möjligt till samma avgift som sjukvård. Om missbildningen påverkar utseendet ingår ibland behandling även för det.

2. Skador i ansiktet eller runt käken som beror på en sjukdom

Vissa sjukdomar kan påverka käken och ansiktet. Det kan till exempel vara en tumör eller cysta som har skadat käken eller att reumatism gjort att bettet påverkats.

Vid sådana skador kan du få den tandvård som krävs för att du ska kunna äta och tala så bra som möjligt till samma avgift som sjukvård. Om utseendet har påverkats av sjukdomen ingår ibland behandling även för det.

3. Om du skadat tänderna under ett epileptiskt anfall

Under ett epileptiskt anfall kan du ramla och slå i tänderna eller käken. Du kan också på grund av kramper bita ihop tänderna med stor kraft vilket kan skada tänderna och bettet.

Om du skadar dig under ett epileptiskt anfall kan du få tandvård till samma avgift som sjukvård. Tänderna och bettet återställs då i det skick de var innan du skadade dig.

4. Om du ska få en behandling och måste vara infektionsfri

Vid vissa sjukvårdsbehandlingar är det viktigt att du är helt fri från infektioner. Till exempel kan det gälla vid vissa hjärtoperationer, organtransplantationer och om du ska behandlas med höga doser av cytostatika mot exempelvis en svår blodsjukdom.

För att läkarna ska kunna vara helt säkra på att du inte har någon pågående infektion kan du få tänderna och käken undersökta till samma avgift som övrig sjukvård. Om du har en infektion ingår även behandling för den.

5. Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom

Om du får besvär med slemhinnorna i munnen, till exempel sår, blåsor eller andra förändringar i slemhinnan. Beror det på ett allmänt nedsatt immunförsvar, hiv eller en blodsjukdom kan du få behandling för dessa besvär till samma avgift som övrig sjukvård.

Det kan också gälla om besvären med slemhinnan beror på att du behandlats med cytostatika eller strålning. Undersökning och behandling av slemhinnan ingår, men inte övrig tandvård.

6. Om den sjukdom som du har påverkas av mun- och tandhälsan

Om du har en sjukdom som blir värre kan du få tänderna och munnen undersökta till samma avgift som övrig sjukvård. Det gäller till exempel om du behöver tandvård på grund av att du har en infektion i munhålan.

Det är bara själva undersökningen som ingår, eventuell behandling får du betala själv.

7. Om du får strålbehandling mot huvudet eller halsen

Det vara viktigt att du inte har någon infektion om du ska få eller får strålbehandling mot huvudet eller halsen. Därför kan du få tänderna och munnen undersökta och viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Dels kan du behöva behandlas om du har någon infektion, dels får du munnen och tänderna rengjorda. Extra tandvårdsbehandlingar under behandlingstiden ingår också om du behöver det.

8. Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller runt käken

Om du under lång tid haft svåra smärtor i ansiktet eller käken och en neurolog, öron-näsa-halsläkare eller smärtspecialist har svårt att ställa diagnos kan du ibland få en remiss till en specialisttandläkare. Tandläkaren gör då en utredning för att se om smärtan kan påverkas av bettet. Utredningen ingår i det vanliga högkostnadsskyddet för sjukvård.

9. Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen

Många människor har andningsuppehåll medan de sover. Det kallas för sömnapné. Ibland har du så många och långa uppehåll att de påverkar hälsan. Då kallas det för ofrivilliga andningsuppehåll.

Du kan få en särskild tandskena som minskar andningsuppehållen om du har så många ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen att hälsan påverkas. För att få denna till samma avgift som sjukvård måste behovet i så fall bedömas av en läkare som skriver en remiss om att du behöver en skena som hjälp mot din sömnapné.

I högkostnadsskyddet för sjukvård ingår inte en skena om du vill ha det för att minska snarkningar men inte har ofrivilliga andningsuppehåll.

10. Extrem tandvårdsrädsla

En del människor är så rädda att de behöver få psykologisk hjälp för att klara av att gå till tandläkaren. Det brukar kallas extrem tandvårdsrädsla. Om du har extrem tandvårdsrädsla kan du få behandling av psykolog för att bli av med din tandvårdsrädsla till samma avgift som sjukvård. Ibland ingår även viss tandvård i behandlingen.

För att få denna hjälp ska du, bortsett från akuta ingrepp, ha låtit bli att gå till tandläkaren under lång tid trots att du behöver behandling. Det ska gå att visa att du lider av extrem tandvårdsrädsla med en bedömning av både en tandläkare och en psykolog eller psykoterapeut.

11. Allergi eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterialet

Det finns flera olika material som kan användas för att laga tänder. Du kan få byta ut materialet i dina fyllningar och kronor om du är överkänslig eller får en allergisk reaktion i anslutning till det område i  munnen där materialet finns.

För att du ska få behandlingen till samma avgift som sjukvård krävs att du blivit ordentligt undersökt av en specialistläkare som kan avgöra om reaktionen beror på materialet. 

12. Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär

Om du har utretts inom sjukvården för besvär under en lång tid och behandlande läkare kommer fram till att tandfyllningarna bör bytas ut kan du få det gjort till samma avgift som sjukvård. Läkaren skriver då en remiss till tandläkaren och motiverar varför fyllningarna ska bytas ut.

Det behöver inte finnas ett tydligt samband mellan de besvär du har och tandfyllningarna. Men bytet ska vara en del i utredningen eller behandlingen av de besvär du har. Till exempel kan tandläkaren pröva att byta ut fyllningar av amalgam eller guld för att se om det kan göra att du blir bättre.

13. Rehabilitering efter ätstörningssjukdomar och refluxsjukdom

Det kan krävas rehabilitering om du har haft en ätstörningssjukdom som anorexi eller bulimi och har fått frätskador på tänderna.

Du kan även få frätskador om du under längre tid har haft av en refluxsjukdom som ger sura uppstötningar. Då har det kommit upp maginnehåll från magsäcken till matstrupen.

Med ett läkarintyg kan du få tandvård till samma kostnad som sjukvård för att du ska bli återställd från skadorna av sjukdomen. Därefter är det den vanliga tandvårdsförsäkringen som gäller.

Läkarintyget ska styrka att det är ätstörningen som har orsakat frätskadorna och att du är frisk från din sjukdom. Läkarintyget ger du till din tandläkare som skickar in det tillsammans med sitt utlåtande till regionens tandvårdsenhet.

Vart kan jag vända mig med mina frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar kan du kontakta den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan skilja sig beroende på var du bor.

Du kan också kontakta din tandläkare direkt.

Till toppen av sidan