Patientavgifter i Västra Götaland

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

I Västra Götalandsregionen (VGR) betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra landsting eller regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive landsting eller region.

Vi vill helst att du betalar din patientavgift med betalkort. Om du inte kan betala med kort, kan du betala med faktura eller kontant.

Frågor om avgifter eller fakturor

Vill du ha mer information om avgifter eller fråga om din faktura?
Då kan du ringa 010-441 04 00.
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.
Du kan också ställa frågor via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in och sök under Alla övriga tjänster. Där hittar du Patientfakturaenheten.

Visa mer

Avgifter

Avgifter

Läkarbesök som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök på vårdcentral - hela dygnet

100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdcentral)

Läkarbesök på övriga mottagningar

Besök hos specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag

200 kr

Besök hos övriga specialister i allmänmedicin samt övriga specialister

300 kr

Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i Vårdval Vårdcentral

100 kr

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök hos sjuksköterska, psykolog med flera
Gäller även provtagning som inte sker samma dag

50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdcentral)


Sjukvårdande behandling vid Vårdval Rehab

Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped

100 kr

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar

Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag.

100 kr

Hembesök

 

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg till samtliga yrkeskategorier. Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök.

100 kr

Ungdomsmottagning

 

Besök hos kurator

0 kr

Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år

100 kr
Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år 50 kr

Telefonkontakt med läkare

 

Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en avtalad tid som ersätter ett läkarbesök. 

Läkare på vald vårdcentral 

100 kr

Övriga läkare

200/300 kr

Distanskontakt – ljud och bild

 

Läkare

100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdgivare)
Sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog m.fl. 50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdgivare)

Akutmottagning länssjukvård

 
Besök på akutmottagning. Gäller samtliga yrkeskategorier  300 kr

Jourcentral - primärvård Vårdval Vårdcentral

Kl 22.00-07.00 alla dagar 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling

300 kr

Övrigt

 

Hälsovård, vaccinationer och intyg 

Enligt särskild prislista 

Besök/behandling i grupp

50 kr

Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus

100 kr

Ambulanstransport, enkel resa (även för barn)

150 kr

Avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulans-personal  300 kr

Mammografiscreening

0 kr

Gynekologisk cellprovskontroll

0 kr

Bukaortascreening

100 kr

Barn och ungdomar samt personer fyllda 85 år

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Öppen vård är avgiftsfri för personer fyllda 85 år.

Avgiftsfri vård

Följande besökstyper är avgiftsfria:

 • Besök på barnmorskemottagning (BMM)
 • Besök på barnavårdscentral (BVC)
 • Besök för rådgivning om preventivmedels- och abortfrågor
 • Besök enligt smittskyddslagen
 • Besök för häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
 • Besök för den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • Besök hos kurator som avser sociala insatser

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Om du vid ett planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid har du rätt att kräva tillbaka patientavgiften. Du ska ändå få ditt besök. Återbetalning gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning görs endast vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Avgift vid uteblivet besök

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Nedsatt avgift för remissbesök gäller inte. För avgiftsfria besök och för besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Betalning med faktura

Betalar du inte kontant eller med kort får du en faktura på patientavgiften.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd öppen vård 1100 kr

Högkostnadsskydd öppen vård 1100 kr

Högkostnadsskydd inom öppen vård innebär att du inte behöver betala mer än en viss summa i patientavgifter under ett år. Du får lägga samman de kostnader du har haft för mottagningsbesök hos offentligt finansierade vårdgivare inom regionen, hos andra landsting och hos privata vårdgivare med avtal. När du har kommit upp till gränsen för högkostnadsskyddet på 1100 kronor kan du få ett frikort utskrivet.

Vad täcker högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog. Om du har rätt till så kallad nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling eller tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får du räkna in även dessa patientavgifter.

Högkostnadsskyddet täcker inte allt. Det täcker till exempel inte:

 • vaccinationer
 • förebyggande vård, till exempel mammografikontroll och gynekologisk hälsokontroll
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för intyg
 • kostnader för journalkopia
 • resa med ambulans

Frikort

När du har besökt offentligt finansierade mottagningar (öppen hälso- och sjukvård) och inom ett års tid betalat sammanlagt 1 100 kronor för sjukvård och behandling, kan du få ett frikort. Frikortet ger dig rätt till avgiftsfri hälso- och sjukvård under resterande 12 månader från och med det första besöket som ligger till grund för frikortet, det vill säga den äldsta betalningen på högkostnadsskyddet. Frikortet gäller i hela landet.

Gör så här

Vid varje besök klistrar du in kvittot, eller ber personalen att skriva ned de avgifter du betalat, i högkostnadskortet. Kortet får du på mottagningen. Det är viktigt att du tar med dig ditt högkostnadskort. Om du betalar med faktura ska du få en stämpel eller anteckning i ditt högkostnadskort vid besöket.

Det är viktigt att du som patient håller reda på hur mycket du betalat i patientavgifter så att du kan få ett frikort utskrivet.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Avgifterna för barnen läggs samman i ett och samma kort.

Om du förlorar frikortet

Spara högkostnadskortet, med noteringar om betalda patientavgifter, eller dina kvitton även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt frikort (med samma giltighetstid som det första) om du har råkat tappa eller på annat sätt förlora det. Det här kan du få hjälp med på någon mottagning.

Du kan få ett nytt frikort även om du saknar underlaget till frikortet. Då ska du kontakta den mottagning som skrev ut frikortet eller någon annan mottagning som du besökt med frikortet och som har registrerat giltighetstiden.

Högkostnadsskydd sjukresor 1 500 kr

För sjukresor måste du betala 1 500 kronor per år innan högkostnadsskyddet träder in.

Fäll ihop

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag.

Om du uteblir från en planerad åtgärd inom slutenvården utan att ha lämnat återbud får du betala en fast avgift på 300 kronor. Avbokningen måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. 

Om en patient avlider betalar dödsboet patientavgiften för vårdtillfället.

Avgiftsfri vård

Viss sluten vård är avgiftsfri. Det gäller till exempel för:

 • Barn och ungdomar t.o.m. 19 år
 • Den som vårdas enligt smittskyddslagen
 • Häktade, anhållna eller intagna på kriminalvårdsanstalt.
 • Den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.
 • Patienter som har permission och vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar mellan kl 06.00 och 24.00.

Högkostnadsskydd för patientavgifter i sluten vård

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1 500 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Högkostnadsskyddet i sluten vård omfattar endast invånare bosatta i Västra Götalandsregionen. Skyddet är individuellt och kan inte slås ihop med andra familjemedlemmars patientavgifter.

Eftervård och rehabilitering, behandlingshem

Patientavgiften för eftervård, rehabilitering och behandlingshem är den samma som avgiften för sluten vård. Det innebär att efter beviljad vård av hemlandstinget, erlägger patienten 100 kronor per dag.

Avgiftsbefriade är samma kategorier som när det gäller sluten vård, se ovan.

Högkostnadsskyddet gäller inte för eftervård, rehabilitering och behandlingshem.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-30
Redaktör:

Redaktionen för 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Carin Svensk, Koncernstab hälso- och sjukvård.