Stöd till föräldrar i Västmanland

Västerås stöd till föräldrar

Innehållet gäller Västmanland

Förälder i Västerås kommun? Här hittar du det föräldraskapsstöd som finns för dig.

Om ditt barn blir sjukt och du vill ha medicinsk rådgivning tar du kontakt med 1177 eller din vårdcentral. I livshotande situationer ringer du 112.

Gravid eller småbarnsförälder

Mödrahälsovård, MHV

Mödrahälsovården, som sker på en barnmorskemottagning, BMM, ger vård och stöd till dig som är gravid eller blivande förälder genom exempelvis

Barnmorskemottagningar i Västerås kommun

Barnhälsovård, BHV

Barnhälsovården, som sker på en barnavårdscentral, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn som är nyfödda till att de börjar förskoleklass. Besöken är frivilliga och kostnadsfria. Du som förälder kan få stöd genom exempelvis

  • råd och kunskap om barnets hälsa och utveckling
  • råd om rollen som förälder
  • föräldragrupper
  • hembesök
  • psykologsamtal

 Barnavårdscentraler i Västerås kommun

Om barnet visar tecken på utvecklingssvårigheter kan BVC även ordna med remiss vidare till psykolog inom barnhälsovården för bedömning av barnets utveckling. Om det vid bedömning av psykolog inom barnhälsovården framkommer misstanke om neuropsykiatriska svårigheter som är hindrande i vardagen kan psykologen skicka remiss till Mottagning för tidiga insatser där man kan få specialiststöd. Mottagningen för tidiga insatser är lokaliserad i Västerås men riktar sig till barn i åldern 0-6 år som bor i Västmanland.

Öppen förskola eller liknande

Till öppen förskola tar du med ditt barn för att leka och träffa andra barn om eller när barnet inte går på ordinarie förskola. På öppen förskola kan du som förälder även träffa andra föräldrar för att prata om föräldraskapet. Här arbetar pedagoger som kan ge råd och stöd i frågor om barnet eller föräldrarollen. Det kostar inget och du behöver inte föranmäla dig. I Västerås kommun finns öppen förskola på så kallade Familjecentrum där du också kan få stöd i din föräldraroll.

Öppen förskola - Västerås kommun

Familjecentrum

Familjecentrum finns i åtta olika stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder. Med öppna förskolan, föräldravägledning, föräldrautbildningar och en mängd andra aktiviteter arbetar de för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås.

Familjecentrum - Västerås kommun

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och kan hjälpa till på olika sätt kring familjen. Här arbetar personal med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Hit kan du vända dig för att få råd och stöd i föräldraskapet och prata om situationer i vardagen som kan vara tuffa. Socialtjänsten brukar erbjuda några rådgivande samtal där ingen dokumentation förs eller registreras. Om behov av mer stöd finns efter dessa samtal hjälper socialtjänsten till med ansökan.

Familj, barn och ungdom - Västerås kommun

Utbildning

Ibland kan kommunen erbjuda utbildningar eller program för dig som förälder och/eller ditt barn. Fråga vad som gäller i din kommun.

I Västerås erbjuds flera utbildningar som kan stötta dig i ditt föräldraskap, med fokus på olika delar av föräldrarollen.

Föräldrautbildning - Västerås kommun

Förskola

Under tiden i förskolan är det dagliga mötet med pedagogerna vid hämtning och lämning ett viktigt stöd till dig som förälder. Då kan du få viktig information och råd kring barnet. Andra viktiga tillfällen är till exempel föräldramöten, informationskvällar och utvecklingssamtal.

Förälder till barn 6-18 år

Elevhälsa

Inom elevhälsan i skolan kan barn få hjälp och stöd för att må bra, utvecklas och lära sig saker, från förskoleklass till gymnasiet. Det ser olika ut på skolorna men elevhälsan kan bestå av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. Elevhälsan ger information och genomför stödjande samtal med både elev och föräldrar kring exempelvis skoltrivsel, hälsosamma levnadsvanor, psykiskt mående, funktionsnedsättning och annan problematik. Där får barn bland annat gå på hälsobesök och där får de vaccinationer. Både barnet och du som förälder kan besöka eller kontakta elevhälsan.

Elevhälsa - Västerås kommun

Skola

Grundskolan och anpassad grundskola är viktiga platser som bjuder in till samverkan i möten mellan barn, deras föräldrar och pedagoger. Andra viktiga tillfällen är till exempel föräldramöten, informationskvällar och utvecklingssamtal.

På fritidshemmet, ”fritids”, kan du ha ditt barn som är mellan sex och 13 år, både före och efter skoldagen och under lov. Fritids erbjuder ofta olika former av möten där elever, föräldrar och personal träffas, till exempel vid ”öppet hus”.

Familjecentrum

Familjecentrum finns i åtta olika stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder. Med öppna förskolan, föräldravägledning, föräldrautbildningar och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås.

Familjecentrum - Västerås kommun

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och kan hjälpa till på olika sätt kring familjen. Här arbetar personal med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Hit kan du vända dig för att få råd och stöd i föräldraskapet och prata om situationer i vardagen som kan vara tuffa. Socialtjänsten brukar erbjuda några rådgivande samtal där ingen dokumentation förs eller registreras. Om behov av mer stöd finns efter dessa samtal hjälper socialtjänsten till med ansökan.

Familj, barn och ungdom - Västerås kommun

Utbildning

Ibland kan kommunen erbjuda utbildningar eller program för dig som förälder och/eller ditt barn. Fråga vad som gäller i din kommun.

I Västerås erbjuds flera utbildningar som kan stötta dig i ditt föräldraskap, med fokus på olika delar av föräldrarollen.

Föräldrautbildning - Västerås kommun

Tonårsguiden - Västerås kommun

Vårdcentral

Hälso- och sjukvården arbetar på många sätt med vård och stöd till såväl barn som föräldrar. Vårdcentralen kan utöver vård erbjuda råd och stöd gällande ditt barns mående.

Vårdcentraler i Västerås kommun

Förbereda barn för besök i vården

Förälder till barn 6-18 år med psykisk ohälsa

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (EVI)

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (EVI) är din första kontakt med Barn- och ungdomshälsan (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västmanland. Vart du än bor i Västmanland är du välkommen att söka hjälp här.

Den första bokade kontakten med oss är en så kallad telefonbedömning där du får berätta hur du mår och varför du tagit kontakt. Du får prata med en kunnig och erfaren person som hjälper dig vidare till rätt kontakt i vården. Ibland kommer ni fram till att du kan få bättre hjälp av någon annan till exempel elevhälsan eller en ungdomsmottagning.

Har du redan pågående kontakt på BUP respektive BUH så ska du vända dig till din egen mottagning.

Barn- och ungdomshälsan

Om du vill komma i kontakt med Barn och ungdomshälsan för första gången, vänd dig i första hand till En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (läs mer ovan). 

Till Barn- och ungdomshälsan kommer barn och ungdomar från 6 år upp till 18 års ålder med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Här jobbar psykologer och kuratorer. Många av dem som söker stöd upplever problem kopplat till oro/ängslan, nedstämdhet, stress och sömnsvårigheter. Vid ett första samtal på Barn- och ungdomshälsan, oftast med hela familjen, görs en bedömning hur vi bäst ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Vid en bedömning ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa.

Behandlingen kan se olika ut beroende på vilka behov barnet/ungdomen har som exempelvis familjesamtal, enskilda samtal, föräldrasamtal och gruppverksamhet.

Barn- och ungdomshälsan i Västerås

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, utreder, behandlar och ger stöd till barn och ungdomar under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. De utreder också för ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Om du vill komma i kontakt med BUP för första gången, vänd dig i första hand till ”En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa”. Det går även att göra en egen vårdbegäran via BUP Start där du kan beskriva vilka besvär barnet har. Det är en länsövergripande mottagning placerad i Västerås.

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - 1177

BUP start

Film om Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västmanland

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och kan hjälpa till på olika sätt kring familjen. Här arbetar personal med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man få stöd i sin föräldraroll, antingen som enskilda samtal eller i grupp. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Socialtjänsten stöttar även familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Stöd till barn och ungdom - Västerås stad

Förälder tlll barn med funktionsnedsättning

Mottagning för tidiga insatser

Om barnet 0–6 år visar tecken på utvecklingssvårigheter, kan Barnavårdscentralen ordna med remiss vidare till Mottagning för tidiga insatser placerad i Västerås, där man kan få specialiststöd. Det gäller för alla som bor i Västmanland.

Habilitering

Habiliteringen finns till för personer som har en bestående funktionsnedsättning. Att vara förälder eller närstående till ett barn eller vuxen med en funktionsnedsättning kan innebära en livsomställning. Du som exempelvis är förälder, syskon, partner eller släkting kan få stöd av Habiliteringen. Stödet kan också ges till barn som har en förälder med funktionsnedsättning.

Du får lära dig om funktionsnedsättningen och hur det påverkar vardagen. Då kan du lättare hantera svåra situationer i vardagen och stötta barnet eller den vuxne. Vi hjälper dig att bearbeta känslor och hitta förhållningssätt i vardagen för att du ska må bra. I grupp kan du få träffa andra föräldrar och närstående.

Habiliteringen Västerås autism

Habiliteringen Västerås rörelsenedsättning

Habiliteringen Västerås intellektuell funktionsnedsättning

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och kan hjälpa till på olika sätt kring familjen. Här arbetar personal med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Familjer som har barn med funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service, LSS. Socialtjänsten gör en bedömning om vilket stöd som familjen kan få. Det kallas för biståndsbedömning.

Funktionsnedsättning - Västerås kommun

Barn och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, utreder, behandlar och ger stöd till barn och unga för ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Om du vill komma i kontakt med BUP för första gången, vänd dig i första hand till ”En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa”.

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - 1177

BUP start

Film om Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västmanland

Förälder med funktionsnedsättning

Habilitering

Habiliteringen finns till för personer som har en bestående funktionsnedsättning. Du får lära dig om funktionsnedsättningen och hur det påverkar vardagen. Då kan du lättare hantera svåra situationer. Inom vuxenhabilitering finns det exempel där föräldraskapsstöd i form av samtal erbjuds till de som är föräldrar. Föräldrar med utvecklingsstörning behöver erbjudas extra stöd vid all form av kontakt med hälso- och sjukvården. Behovet av stöd vid dessa kontakter är långvarigt och kvarstår under hela föräldraskapet.

Habiliteringen Västerås autism

Habiliteringen Västerås rörelsenedsättning

Habiliteringen Västerås intellektuell funktionsnedsättning

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och kan hjälpa till på olika sätt kring familjen. Här arbetar personal med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Familjer där någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning kan ansöka om vägledning och praktiskt stöd i hemmet. Vissa kommuner kan erbjuda utbildning för föräldrar med kognitiva svårigheter.

Funktionsnedsättning - Västerås stad

Till toppen av sidan