Att vara förälder

Föräldraskapsstöd i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du som förälder eller nära anhörig är den viktigaste personen i ditt barns liv och har därför stor möjlighet att påverka barnets hälsa och välmående. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra och tänka på. Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få.

Film om föräldraskapsstöd

Vad är föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd är hjälpande och stödjande insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. En bra relation mellan barn och föräldrar ger förutsättningar för barnets utveckling under hela uppväxten, hela vägen in i vuxenlivet.

Vi har för läsbarhetens skull valt att skriva förälder och med detta menar vi biologiska föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som har huvudansvar för barn.

Exempel på verksamheter som erbjuder stöd:

 • Mödra- och barnhälsovården, så som barnmorskemottagning och barnavårdscentral, BVC
 • Hälso- och sjukvården
 • Öppen förskola
 • Familjecentral
 • Förskola och grundskola
 • Elevhälsan
 • Socialtjänst
 • Webbaserat föräldraskapsstöd
 • Civilsamhället, exempelvis föreningar eller trossamfund.

Other languages - What is Parenting support in Vastmanland

Varför föräldraskapsstöd?

Om alla barn får en bra start i livet bidrar det till en jämlik hälsa. Olika familjer har olika förutsättningar. Med föräldraskapsstöd kan samhället erbjuda tidiga insatser för att minska skillnaderna kring de förutsättningar som påverkar barns mående och utveckling. Forskning visar att föräldraskapsstöd har betydelse för varje barn, men även samhället i stort. Bland annat kan det:

 • främja barns psykiska hälsa
 • leda till förbättrade skolresultat
 • minska framtida brottslighet
 • leda till bättre socioekonomiska förutsättningar.

 

Enligt barnkonventionen, som är lag i Sverige, har alla barn oavsett bakgrund rätt till goda uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Samhället har en skyldighet att följa barnkonventionen. Då barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling ska därför samhället stötta föräldrar i sitt föräldraskap och på så sätt stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Mödrahälsovården och barnhälsovården

Mödrahälsovården, MHV, ger vård och stöd till gravida men även stöd i föräldraskap genom exempelvis föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. På en barnmorskemottagning träffar du oftast en barnmorska. Här kan du även få stöd och råd kring exempelvis levnadsvanor och preventivmedel.

På barnavårdscentralen, BVC, får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Mottagningen finns oftast på en vårdcentral eller på en familjecentral men du kan också få hembesök. På BVC är besöken frivilliga och alla föräldrar är välkomna. Ni träffar antingen en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Ibland träffar ni en läkare, som antingen är allmänläkare eller barnläkare. Många BVC har också tillgång till en psykolog. Det är kostnadsfritt att besöka BVC.

 

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården arbetar på många sätt med vård och stöd till såväl barn som föräldrar. Vårdcentralen har en bred funktion för öppenvården i samhället och kan utöver faktisk vård erbjuda stöd och råd gällande ditt barns mående.

Barn- och ungdomshälsan

På barn- och ungdomshälsan, BU-hälsan, kan skolbarn och ungdomar i Västmanland upp till 18 år få psykologisk behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. BU-hälsan har mottagningar på tre platser i länet, Västerås, Köping och Fagersta. Personalen är psykologer och kuratorer med påbyggnadsutbildning i grundläggande psykoterapi. För att söka till BU-hälsan behöver barnet eller ungdomen uppvisa symtom på psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Om barnet efter kontakt med exempelvis elevhälsa eller vårdcentral fortfarande har stora besvär i vardagen, i skolan och med kompisar finns Barn- och ungdomspsykiatrin, bup. Bup utreder, behandlar och ger stöd till barn och ungdomar under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra.

Om det är första gången du vänder dig till bup ska du kontakta bup start. Det är en länsövergripande mottagning placerad i Västerås och vägen in till bup. Läs mer och se film om hur du kontaktar bup.

Barn- och ungdoms­habiliteringen

Barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdoms­habiliteringen och barnkliniker ger föräldraskapsstöd då barnet har en sjukdom, tillstånd eller funktionsnedsättning. Habiliteringen finns till för personer som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan också närstående få stöd och kunskap.

Föräldraskapsstöd inom habiliteringen kan handla om basalt stöd, information om tillgången till samhällets stöd, krisbearbetning, kognitiva tekniker, föräldraträning och föräldrautbildning. En form av föräldrastöd som är viktig för familjer där ett barn har en funktionsnedsättning är samordning av insatser.

Föräldraskapsstöd erbjuds även när den vuxne har ohälsa och där barnet är anhörig. Inom vuxen­habilitering finns det exempel där föräldraskapsstöd i form av samtal erbjuds till de som är föräldrar. Föräldrar med utvecklingsstörning behöver erbjudas extra stöd vid all form av kontakt med hälso- och sjukvården. Behovet av stöd vid dessa kontakter är långvarigt och kvarstår under hela föräldraskapet.

Öppen förskola

Här får barnen tillfälle att leka och träffa andra barn i en stimulerande miljö medan föräldrar kan utbyta tankar och erfarenheter kring barnet och föräldraskapet med andra föräldrar. Likaså kan den öppna förskolans pedagoger ge råd och stöd i frågor om barnet eller rollen som förälder.

Verksamheten är oftast avgiftsfri och kan se olika ut i olika kommuner, deltagarna behöver inte skriva in sig utan kommer när de själva vill. Den öppna förskolan kan också fungera som en mötesplats för utrikesfödda föräldrar och bidra till att deras kontaktnät i det svenska samhället ökar. Verksamheten utformas utifrån dessa olika behov och i nära samarbete med besökarna.

Familjecentral

Med familjecentral menas en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Ibland finns det även andra typer av stöd till föräldrar kopplande till familjecentralen. Här arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, socialsekreterare och ibland även familjevägledare, fritidsledare, psykologer och läkare. Alla som verkar på familjecentralen arbetar för en positiv hälsoutveckling för barnen. Verksamheten riktar sig till barn och föräldrar och verkar för att vara hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande.

Förskola och grundskola

Förskolan, grundskolan och grundsärskolan är viktiga platser som bjuder in till samverkan i möten mellan barn, deras föräldrar och pedagoger.

Under förskoleåren och de tidiga skolåren är det vardagliga mötet med pedagogerna vid hämtning och lämning ett viktigt universellt stöd till dig som förälder. Det är också ett viktigt tillfälle för utbyte av information och samarbete kring barnet. Andra viktiga tillfällen är till exempel föräldramöten, informationskvällar och utvecklingssamtal.

Fritidshemmet, ”Fritids” erbjuder ofta olika former av möten där elever, föräldrar och personal träffas, till exempel vid ”öppet hus” eller vernissage. Föräldrar får då möjlighet att se och ta del av verksamheten vilket gynnar kontakten med personalen och relationen till barnet. Det är också ett tillfälle att prata med personalen mer informellt och för föräldrar att mötas och skapa nya kontakter.

Elevhälsan

Inom elevhälsan i skolan kan barn få hjälp och stöd för att må bra, utvecklas och lära sig saker, från förskoleklass till gymnasiet.  Elevhälsan ger information och genomför stödjande samtal med både elev och föräldrar kring exempelvis skoltrivsel, hälsosamma levnadsvanor, psykiskt mående, beteende­problem och funktionsnedsättning. Där får barn bland annat gå på hälsobesök och där får de vaccinationer. Både barnet och du som förälder kan besöka eller kontakta elevhälsan.

Elevhälsan

Socialtjänsten

Föräldrar kan periodvis uppleva sig otillräckliga. Det kan exempelvis handla om att deras barn inte finner sig tillrätta i förskolan/skolan eller att barnet visar tecken på riskfylld utveckling. Då kan socialtjänsten i kommunen kontaktas för att få råd och stöd på olika sätt. Likaså kan du som upplever oro kring ett barn, även barn som du inte är förälder till, kontakta socialtjänsten för att få råd och stöd kring oron.

Socialtjänsten erbjuder familjebehandling, kontaktfamiljer och anhörigstöd, stöd som ofta föregås av en behovs­bedömning, det vill säga en utredning där behovet av och rätten till stöd utreds utifrån socialtjänstlagen. Familjer som har barn med funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service, LSS och kan då bland annat beviljas korttidsvistelse för barnet, kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Familjer där någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning kan ansöka om vägledning och praktiskt stöd i hemmet, i många kommuner kallas det för boendestöd.

Webbaserat föräldraskapsstöd

Flera webbplatser erbjuder information och råd kring olika ämnen som rör omsorg om barnet och dess utveckling. 1177.se och Gravid.se är exempel som är granskade av experter på området för att säkerställa att informationen är korrekt.

Andra verksamheter

Inom civilsamhället erbjuds stöd via exempelvis föreningar inom idrott, kultur och psykisk hälsa, barnrätts­organisationer som BRIS och Rädda barnen, studieförbund samt trossamfund och kyrkor.

Många föräldrar upplever arenor inom civilsamhället som enklare att komma till, det kan exempelvis finnas hjälp att få på plaster där inte offentlig sektor finns, eller med ett tema som bättre passar dig som individ.

Information om vilket stöd som finns i din kommun

Det kan skilja lite mellan vilket stöd de olika kommunerna har. Läs under din hemkommun vad som finns för dig.
Under Länsövergripande stöd hittar du stöd som erbjuds för fler kommuner. 

Other languages - The movie Parenting support in Vastmanland

Arabic - Parenting support in Vastmaland

Dari - Parenting support in Vastmaland

English - Parenting support in Vastmaland

Espanol - El Apoyo a los Padres en Vastmanland

Vanhempien tuki Västmanlandissa

Kurmanji - Desteka dêûbavîtiyê li Vastmanland

Persiska - Parenting support in Vastmanland

Somali - Taageerada waalidiinta ee Gobolka Vastmanland

Sorani - Parenting support in Vastmanland

Tigrinja - Parenting support in Vastmanland

Till toppen av sidan