Kostnader och ersättningar

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Vad får jag betala?

Västernorrland

Patientavgifter i Region Västernorrland

Patientavgiften för öppenvårdsbesök är densamma oavsett om du går till den regiondrivna vården eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med.

I Region Västernorrland gäller enhetstaxa. Det innebär att avgiften är densamma på hälso- och vårdcentraler som på sjukhusens mottagningar. Detta gäller oberoende om du träffar en läkare eller en annan yrkeskategori.

Sjukvårdsbesök och behandling

För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inskriven på sjukhus gäller följande:

 • Vårdbesök 360 kronor 
 • Hembesök, dag/jourtid 420 kronor 
 • Vårdbesök på sjukhusens akutmottagningar 600 kronor 
 • Vistelse på BB för mammor 130 kronor per vårddygn, medföljande pappa 250 kronor
 • Receptförnyelse via telefon eller via 1177 e-tjänster 0 kronor
 • Kostnad för webb-databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär
  (engångsbelopp) Patienten betalar 100 kronor per tilldelad modul. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Egen träning i sjukhuslokaler för sjukgymnastik (ej frikortsgrundande) 50 kronor
 • För barn och ungdomar 0–19 år samt personer över 85 år är alla besök avgiftsfria

Digitalt vårdmöte

 • 360 kronor för vuxna  

Avgift gäller för vårdmöten, som enligt definitionen innebär att det fullt ut ersätter ett fysiskt mottagningsbesök.
En metod ska användas som säkerställer identifiering av patienten och sekretesskrav ska vara uppfyllda.
Om du uteblir från ett digitalt besök så debiteras du för vårdmötet.

Avgiftsbelagd ambulanssjukvård

Region Västernorrland tar ut avgift för sjukvårdande behandling utförd av ambulanspersonal i samband med utryckning som inte leder till vidare transport och behandling inom primär-eller akutsjukvård. Avgiften är 600 kronor, ingår i högkostnadsskyddet och kostnaden faktureras.

Dessa omfattas inte av avgiften för ambulanssjukvård:

 • Mödrahälsovård i samband med graviditet
 • Gäller från och med den dag man blir inskriven i mödravården och till och med den dag efterkontrollen är genomförd (inom cirka 12 veckor).
 • Värnpliktiga
 • Ingen patientavgift tas ut om patienten får ett försämrat tillstånd i samma sjukdom och återkommer inom samma dygn.
 • Överflyttning mellan vårdinrättningar.

Hälsokontroller

 • Gynekologiskt cellprov  (0 kr) 
 • Mammografiscreening   (0  kr)
 • Övriga nationella screeningprogram (0 kr)
  Erbjudandet att delta är kostnadsfritt. Patienter som behöver vidareutredning och behandling erlägger då avgift. 

Vaccinationer

 • Stickkostnad (oberoende av antal vaccinationer)  360 kronor.
  Kostnad för vaccin tillkommer. I avgiften ingår också rådgivning och i förekommande fall recept.
 • Influensavaccination
  Influensavaccinationer för dig 65 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp (0 kronor)
 • Covid-19 vaccination 0 kronor 
 • Pneumokockvaccination 0 kronor
  Personer 75 år och äldre  från det år de fyller 75 år samt för medicinska riskgrupper som ingår i det nationella särskilda vacccinationsprogrammet.
 • Pneumokockvaccination (stickavgift 360 kronor, men avgiftsfritt vaccin)
  - Personer 65-74 år från det år de fyller 65 år.
  - Rökare (efter individuell bedömning av sjukvårdspersonal med ordinationsrätt)
  - Personer med alkohol- eller narkotikaberoende (efter individuell bedömning av sjukvårdspersonal med ordinationsrätt)
  - Personer som har haft invasiv pneumokocksjukdom
 • Mässling, röda hund, påssjuka (grundvaccination med två doser)
  0 kr för personer som inte haft mässling och är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade
 • Stelkramp, difteri, polio (grundvaccination med tre doser)
  0 kr för personer som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade
 • Kikhosta för gravida
  0 kr efter graviditetsvecka 16 vid varje graviditet
 • TBE
  Stickavgift (360 kr) och vaccinkostnad

Intyg

Ett intyg som du själv begär att få ingår inte i högkostnadsskyddet. Kostnaden står du för själv och det gäller oavsett ålder. Vissa intyg är avgiftsfria. Mer information om intyg och avgifter finns på 
sidan Intyg och avgifter för intyg i Västernorrland.

Egenavgift för hjälpmedel

 • Barn och ungdomar under 0–19 år betalar ingen egenavgift för sina hjälpmedel.
 • Hjälpmedel som förskrivs inom habiliteringen har ingen egenavgift, förutom ortopediska skor.
 • Proteser med undantag av tandproteser är kostnadsfria.
 • Egenavgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel från synrehabiliteringen, hörselvården, logopedimottagning samt hjälpmedel som förskrivs inom den specialiserade vården av läkare. 300 kronor
 • För att se kommunala hjälpmedelsavgifter, sök på respektive  kommuns hemsida

Egentillverkade ortoser

Egenavgift tas ut för egentillverkning av ortoser

 • Fingerortos 100 kronor
 • Tumortos 150 kronor
 • Handledsortos 300 kronor
 • Justering av ortros, byte av kardborreband och polstring ingår i egenavgiften.

Ortopediska skor

 • Barn och ungdomar (0–19 år) 500 kronor/par (max tre par/år)
  Vuxna (20 år och äldre) 800 kronor/par

Hårersättning

För hårersättning får du kontantbidrag på 6 000 kronor per år.

Barn och ungdomar med konstaterad synskada

Barn och ungdomar 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får glasögon som hjälpmedel.
Optiker anställd inom synrehabiliteringen ansvarar för utprovning och utlämning av glasögon.
Hjälpmedel till barn och ungdomar 0 - 19 år, är kostnadsfritt.

Synhjälpmedel och glasögonbidrag

Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år 

 • Bidraget uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre, uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

 • Du betalar själv eventuell extra kostnad för båge, reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling.

 • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Optikern bedömer om det finns behov av glasögon eller linser. Rätt glas/lins provas ut och ett recept (ordination) skrivs ut av optikern. Recept från optiker ska medfölja fakturaunderlaget. Receptet ska vara aktuellt och får inte vara äldre än 12 månader.

Barn 0-7 år

För att få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser för barn 0-7 år krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker anställd inom Region Västernorrland.
Barn och unga 8-19 år vänder sig till valfri legitimerad optiker för bedömning.

Livsstilsmedicin Österåsen

Vid livsstilsmedicinska behandlingar är egenavgiften för internatet 150 kr/dag (ej frikortsgrundande). Varje dag räknas som ett vårdbesök det vill säga en kostnad på 360 kronor som inräknas i högkostnadsskyddet.

Sluten vård – inskriven vid vårdavdelning på sjukhus

 • Barn och ungdomar 0–19 år: 0 kronor
 • Vuxna 20 år och äldre: 130 kronor/vårddygn

Betala med kort

I första hand betalar du för ditt besök med ett betalkort.

Betala med faktura

Om du vill betala din faktura kontant finns det möjlighet att göra detta på fyra ställen i länet:

 • Sundsvall, Ekonomiservice (Bredvid Folktandvården Centrum)
 • Sollefteå Sjukhus, Ekonomiservice 
 • Örnsköldsviks sjukhus, Löneservice
 • Hälsocentralen Kramfors.

Annars kan du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift förutom vid uteblivet besök.

E-faktura

Om du redan har eller skaffar en digital myndighetsbrevlåda (t ex. Kivra) eller anmäler faktura till din internetbank kommer du att få din faktura dit. Om du inte har något av dessa alternativ så kommer du liksom tidigare få din faktura via post i form av brev.
Var noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.

Har du frågor om din faktura

Vid frågor om din faktura kontakta oss via telefon: 0620-195 00. Vid frågor kring besök eller det specifika vårdtillfället så ska du kontakta vårdinrättningen.

Val 1 :

 • Riksavtal för utomlänsvård
 • Rutiner för personer från andra länder
 • Andra avgiftsfrågor än patientavgifter

Val 2:

 • Fakturafrågor

Ansökan om nedsatt vårdavgift sluten vård

Du som har en bruttoinkomst lägre än 8 400 kr/månad har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

Blankett att spara ner på din dator och sedan skriva ut:
Ansökan om nedsättning av vårdavgift. 

Blankett nedsatt vårdavgift 2024 (pdf)

Skriv ut blanketten och fyll i och skicka till:

Ekonomiserviceenheten
Norrmalmsgatan 2
852 34 Sundsvall

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Har du som patient väntat i mer än 30 minuter efter bokad tid för vård och behandling har du rätt till avgiftsfritt besök.
Detta gäller ej akuta besök.

Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Bokat besök som avgiftbefriats på grund av väntan mer än 30 minuter ska stämplas i högkostnadskortet.

Kostnad för uteblivet besök/uteblir vid planerad operation

För att öka tillgängligheten i vården debiteras du för uteblivet besök. När du uteblir utan att ha avbokat besök inom sjukvården senast två timmar innan stängning dagen innan, debiteras du besöksavgiften 360 kronor och en administrationsavgift 50 kronor.

Det kostar dig en avgift på 1 500 kronor om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. När det gäller återbud före planerad operation måste återbudet lämnas senast före klockan 13.00 närmaste vardag innan planerad operation.

Detta gäller alla besök med avtalad tid även de som annars skulle vara avgifts-eller kostnadsfria, barn-och ungdom under 20 år, besök vid BVC, MVC, digitala vårdmöten samt undersökning vid röntgen och fyslab där läkare gör utlåtande.

Avgiften debiteras din förmyndare om du är under 18 år och uteblir från en bokad tid.

Avgiften för uteblivet besök och administrationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården. Det gäller även för dig som väljer vård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter din utsatta besökstid.
 • Du kan även bli skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, BVC, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Västernorrland

I Region Västernorrland är även följande vård avgiftsfri

 • Barn och ungdomar 0-19 år.
 • Besök vid röntgen.
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Undersökning, vård och behandling (till exempel provtagning, vaccination, läkemedel) vid allmänfarlig sjukdom som läkaren bedömer minska risken för smittspridning.

 

Olika högkostnadsskydd

Västernorrland

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 130 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Högkostnadsskydd för läkemedel

De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid bland annat vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till samma avgifter som i öppna hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter om du är från ett annat land

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan