KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Person som betalar med kort i receptionen. Fotografi.
Hur mycket du får betala för ditt besök beror bland annat på vad det är för typ av vård du ska få.

Vad får jag betala?

Västernorrland

Patientavgifter i Region Västernorrland

För att öka tillgängligheten i vården debiteras du för uteblivet besök. När du uteblir utan att ha avbokat besök inom sjukvården senast två timmar innan stängning dagen innan, debiteras du besöksavgiften 300 kronor och en administrationsavgift 50 kronor

Kostnad för uteblivet besök/uteblir vid planerad operation

Det kostar dig en avgift på 1500 kronor om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. När det gäller återbud före planerad operation måste återbudet lämnas senast före klockan 13.00 närmaste vardag innan planerad operation.

Detta gäller alla besök med avtalad tid även de som annars skulle vara avgifts- eller kostnadsfria, barn-och ungdom under 20 år, besök vid BVC, MVC, digitala vårdmöten samt undersökning vid röntgen och fyslab där läkare gör utlåtande. 

Avgiften debiteras din förmyndare om du är under 18 år och uteblir från en bokad tid. 

Avgiften för uteblivet besök och administrationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården. Det gäller även för dig som väljer vård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter din utsatta besökstid.
 • Du kan även bli skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, bvc, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Västernorrland

Betala med kort

I första hand betalar du för ditt besök med ett betalkort. Det är ett både bra och enkelt sätt att betala. Samtidigt som du bidrar till att underlätta vårt arbete ökar du också säkerheten för våra medarbetare.

Betalning kan ske med de vanligast förekommande betalkorten, som exempelvis VISA och MasterCard.

Vill du veta mer om hur det fungerar och hur du gör för att skaffa dig ett eget betalkort? Kontakta din bank så får du hjälp.

Betala med faktura

Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort kommer att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift förutom vid uteblivet besök.

E-faktura

Om du redan har eller skaffar en digital myndighetsbrevlåda eller anmäler faktura till din internetbank kommer du att få din faktura dit. Om du inte har något av dessa alternativ så kommer du liksom tidigare få din faktura via traditionell post.

Var noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.

Följande vård är avgiftsfri inom Region Västernorrland

 • Barn och ungdom till och med 19 år
 • Personer som fyllt 85 år
 • Besök vid barnavårds- och mödravårdscentraler
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Antabusbehandling
 • Tolktjänsten för döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning. 

Avgiftsbelagd ambulanssjukvård

Region Västernorrland tar ut avgift för sjukvårdande behandling utförd av ambulanspersonal i samband med uttryckning som inte leder till vidare transport och behandling inom primär- eller akutsjukvård. Avgiften är 500 kronor, ingår i högkostnadsskyddet och kostnaden faktureras. 

Asylsökande och så kallade tillståndslösa (papperslösa/gömda) omfattas inte av högkostnadsskyddet. För asylsökande som under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor och medicin kan ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket, som kan ersätta för de kostnader som överstiger 400 kronor.

Dessa omfattas inte av avgiften för ambulanssjukvård:

 • Barn och unga till och med 19 år
 • Personer 85 år eller äldre
 • Mödrahälsovård i samband med graviditet 
 • Gäller från och med den dag man blir inskriven i mödravården och till och med den dag efterkontrollen är genomförd (inom cirka 12 veckor).
 • Värnpliktiga
 • Återbesök på grund av försämrat tillstånd i samma sjukdom, 
 • Ingen patientavgift tas ut om patienten återkommer inom samma dygn.
 • Överflyttning mellan vårdinrättningar


Avgifter vid läkarbesök

Hälso-/vårdcentraler

 • Dagtid 300 kr 
 • Jourtid 300 kr 
 • Hembesök dagtid 350 kr
 • Hembesök jourtid 350 kr

Sjukhus

 • Akuta besök på mottagning utan remiss 300 kr. 
 • Akuta besök med remiss från vård-/hälsocentral samma dag 0 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning  500 kr. 
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning med remiss 300 kr. 
 • Akuta besök med remiss från specialist 0 kr.
 • Besök vid röntgen och lab  0 kr.
 • Besök vid vuxenhabilitering 300 kr.
 • PK-prov  0 kr. 
 • Receptförnyelse 0 kr via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Vård av annan än läkare

Hälso/vårdcentraler

Mottagningsbesök (300 kr)

Sjukhus

 • Mottagningsbesök  (300 kr) 
 • Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, medicinsk fotvård, dietist och kurator, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
  (300 kr)
 • Besök vid vuxenhabiliteringen  (300 kr) 
 • Hembesök av annan än läkare   (350 kr)
 • Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar  (0 kr)
 • P-spruta injicerad av hälso-och sjukvårdspersonal (300 kr) 
 • Kostnad för webb-/databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär (engångsbelopp)  (350 kr) 
 • Egen träning i våra sjukhuslokaler för sjukgymnastik 50 kronor (ej frikortsgrundande). 

Digitalt vårdmöte

 • 300 kronor för vuxna.
 • Avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med att de fyllt 19 år eller för den som fyllt 85 år.

Avgift gäller för vårdmöten, som enligt definitionen innebär att det fullt ut ersätter ett fysiskt mottagningsbesök.
En metod ska användas som säkerställer identifiering av patienten och sekretesskrav ska vara uppfyllda.

Uteblivet besök debiteras 300 kronor.

Hälsokontroller

 • Gynekologiskt cellprov  0 kr 
 • Mammografiscreening    0  kr
 • Bukaortaaneurysm screening  150 kr 

Sluten vård – inskriven vid vårdavdelning på sjukhus  

0-19 år: 0 kronor, Över 20 år: 100 kr/vårddygn

Ansökan om nedsatt vårdavgift sluten vård

Personer med en bruttoinkomst som ligger under 7 100 kr/mån har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

Blankett att spara ner och skriva ut:

Ansökan om nedsättning av vårdavgift.docx

Skriv ut blanketten och fyll i och skicka till:
Ekonomiserviceenheten
Norrmalmsgatan 2
852 34 Sundsvall

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Har du som patient väntat i mer än 30 minuter efter bokad tid för vård och behandling har du rätt till avgiftsfritt besök.
Detta gäller ej akuta besök.

Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Bokat besök som avgiftsbefriats på grund av väntan mer än 30 minuter ska stämplas i högkostnadskortet.

Vaccinationer

Enhetlig stickkostnad för vaccination vid specialistvård, vård-/hälsocentral/primärvård   (200 kr)

Kostnad för vaccin och material med mera tillkommer. I avgiften ingår också rådgivning och i förekommande fall recept.

Vid varje vaccinationstillfälle tas det ut en stickkostnad som är oberoende av antal vaccinationer som ges vid varje vaccinationstillfälle.

Influensavaccination

Influensavaccinationer för personer som ej tillhör riskgrupper: 244 kr

Influensavaccinationer för personer som fyller eller har fyllt 65 år under 2020, samt för riskgrupper: 0 kronor

Personer som får vård via hemsjukvården eller i särskilt boende betalar 0 kr i avgift.

TBE-vaccination 

Vuxen 165 kr
Barn   155 kr

Vaccination mot Pneumokockinfektion

219 kr (stickkostnad ingår) gäller även till riskgrupp

Österåsens hälsohem

Egenavgift  4200 kr för vistelse på Österåsens hälsohem.

Olika högkostnadsskydd

Västernorrland

Kostnad för hjälpmedel

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen egenavgift för sina hjälpmedel.

Hjälpmedel som förskrivs inom habiliteringen är kostnadsfria. Proteser med undantag av tandproteser är kostnadsfria.

Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel från Synrehabiliteringen, Hörselvården, Logopedimottagning samt hjälpmedel som förskrivs inom den specialiserade vården av läkare. 

Ortopedtekniska hjälpmedel har också kvar egenavgiften.

Egentillverkade ortoser

Från och med den 1 april 2010 tas en egenavgift ut för egentillverkning av ortoser:

 • Fingerortos 100 kr
 • Tummortos 150 kr
 • Handledsortos 300 kr

Vid justering, byte av kardborreband och polsring tas det inte ut någon egenavgift.

Ortopediska skor

Ortopedtekniskt utprovade skor, ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Vuxna (20 år och äldre) 800 kr/par
Barn (0-19 år) 500 kr/par (max tre par/år)

Hårersättning

För hårersättning får man kontantbidrag på 6 000 kr per år.

Barn och ungdomar med konstaterad synskada

Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0 - 19 år, är kostnadsfritt. Optiker anställd inom synrehabiliteringen ansvarar för utprovning och utlämning av glasögon

För vuxna (fyllda 20 år) gäller högkostnadskortet för besök hos läkare (nuvarande pris 300 kr/besök).

Synhjälpmedel och glasögonbidrag

Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

 

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 100 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid bland annat vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till samma avgifter som i öppna hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter om du är från ett annat land

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan