KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Person som betalar med kort i receptionen. Fotografi.
Avgiften för ett besök kan variera men är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Vad får jag betala?

Västernorrland

Patientavgifter i Region Västernorrland

Information om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när man är inlagd på sjukhus hittar du i regionala tillägg.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och operationer vid närsynthet som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid besök i vården. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården, om du väljer öppen- eller slutenvård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter den utsatta tiden. Du kan bli även blir skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra villkor för vilka avgifter du ska betala till den privata vårdgivare som försäkringen samarbetar med.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar när du är gravid är avgiftsfria.
 • Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri.
 • Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23–64 år
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagningar.
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i ett annat region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd vid läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Det innebär att du behöver betala högst 2 300 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Västernorrland

Patientavgifter i Västernorrland

Här kan du läsa vilka avgifterna är för besök på hälso-/vårdcentral, vad det kostar att vårdas på sjukhus eller andra mottagningar samt övriga avgifter.

Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till ekonomiservice Region Västernorrland, telefon: 0620-195 00

Betala med kort

I första hand vill vi att du betalar för ditt besök med ett betalkort. Det är ett både bra och enkelt sätt att betala. Samtidigt som du bidrar till att underlätta vårt arbete ökar du också säkerheten för våra medarbetare.

Betalning kan ske med de vanligast förekommande betalkorten, som exempelvis VISA och MasterCard.

Vill du veta mer om hur det fungerar och hur du gör för att skaffa dig ett eget betalkort? Kontakta din bank så får du hjälp.

Betala med faktura

Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort kommer att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift (förutom vid uteblivet besök då en avgift på 50 kronor tillkommer.)

E-faktura
Inom kort (från och med juli eller augusti 2019) kommer Region Västernorrland att börja införa e-faktura. 

Om du redan har eller skaffar en digital myndighetsbrevlåda eller anmäler faktura till din internetbank kommer du inom kort att få din faktura dit. Om du inte har något av dessa så kommer du även fortsättningsvis att få din faktura via traditionell post.

Var noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.


Följande vård är avgiftsfri inom Region Västernorrland

 • Barn och ungdom till och med 19 år
 • Personer som fyllt 85 år
 • Besök vid barnavårds- och mödravårdscentraler
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Antabusbehandling
 • Tolktjänsten för döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning. OBS! Inte språktolkning.
 • Gynekologisk cellprovtagning

Avgiftsbelagd ambulanssjukvård

Region Västernorrland tar från 1 januari 2019 ut avgift för sjukvårdande behandling utförd av ambulanspersonal i samband med uttryckning som inte leder till vidare transport och behandling inom primär- eller akutsjukvård. Avgiften är 400 kronor, ingår i högkostnadsskyddet och kostnaden faktureras. 

Asylsökande och så kallade tillståndslösa (papperslösa/gömda) omfattas inte av högkostnadsskyddet. För asylsökande som under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor och medicin kan ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket, som kan ersätta för de kostnader som överstiger 400 kronor.

Dessa omfattas inte av avgiften för ambulanssjukvård:

 • Barn och unga till och med 19 år
 • Personer 85 år eller äldre
 • Mödrahälsovård i samband med graviditet 
  Gäller från och med den dag man blir inskriven i mödravården och till och med den dag efterkontrollen är genomförd (inom cirka 12 veckor).
 • Värnpliktiga
 • Återbesök på grund av försämrat tillstånd i samma sjukdom, 
  Ingen patientavgift tas ut om patienten återkommer inom samma dygn.
 • Överflyttning mellan vårdinrättningar


Avgifter vid läkarbesök

Hälso-/vårdcentraler

Dagtid 200 kr
Jourtid 300 kr
Hembesök dagtid 250 kr
Hembesök jourtid 350 kr

Sjukhus

 • Akuta besök på mottagning utan remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från vård-/hälsocentral samma dag 0 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning  400 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning med remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från specialist 0 kr.
 • Besök vid röntgen och lab  0 kr.
 • Besök vid vuxenhabilitering 200 kr.
 • PK-prov  0 kr.
 • Övriga besök 200 kr.

Vård av annan än läkare

Hälso-/vårdcentraler

 • Mottagningsbesök (200 kr)

Sjukhus

 • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska  (200 kr)
 • Besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, medicinsk fotvård, dietist och kurator, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
  (200 kr)
 • Besök vid vuxenhabiliteringen  (200 kr)
 • Hembesök av annan än läkare   (0 kr )
 • Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska ( 0 kr)
 • Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar  (0 kr)
 • P-spruta injicerad av hälso-och sjukvårdspersonal (ej läkare)  (200 kr)
 • Kostnad för webb-/databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär (engångsbelopp)  (350 kr)
 • Egen träning i våra sjukhuslokaler för sjukgymnastik 
  (halva besöksavgiften 50 kr) ej frikortsgrundande.

Hälsokontroller

Gynekologiskt cellprov  0 kr 
Mammografiscreening    0  kr
Bukaortaaneurysm screening  200 kr 

Ansökan om nedsatt vårdavgift sluten vård

Personer med en bruttoinkomst som ligger under 7 100 kr/mån har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

Blankett för ansökan av nedsatt vårdavgift (doc) 
Skriv ut och fyll i och skicka till:
Ekonomiserviceenheten
Norrmalmsgatan 2
852 34 Sundsvall

Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

Om du som patient har bokat ett läkarbesök och sen har väntat mer än 30 minuter utan att få träffa läkare har du rätt att få tillbaka din patientavgift. Detta gäller ej akuta besök.
Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Vaccinationer

Enhetlig stickkostnad för vaccination vid specialistvård, vård-/hälsocentral/primärvård   (200 kr)

Ett självkostnadspris för vaccin och material med mera tillkommer. I avgiften ingår också rådgivning och i förekommande fall recept.

Vid varje vaccinationstillfälle tas det ut en grundavgift som är oberoende av antal vaccinationer. När man sedan gör återbesök för att få eventuella påfyllnadsdoser av vaccinet (dos 2 och 3)  betalar man endast den vanliga sjukvårdstaxan (200 kr).

TBE-vaccination (fästingburen vaccin)

Vuxen 199 kr
Barn   190 kr

Influensavaccin för personer och ej riskgrupp

Vid vårdcentral    244 kr
Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  437 kr

Vid sjukhusklinik  244  kr
Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  437  kr

Influensavaccinationer för personer över 65 år samt för riskgrupper   70 kr
Personer som får vård via hemsjukvården eller i särskilt boende betalar 0 kr i avgift.

Vaccin mot Pneumokockinfektion till riskgrupp 195 kr
Vaccin mot Pneumokockinfektion barn under 2 år  465 kr

Österåsens hälsohem

Egenavgift  4 200 kr för vistelse på Österåsens hälsohem.

Kostnad för hjälpmedel

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen egenavgift för sina hjälpmedel.

Hjälpmedel som förskrivs inom habiliteringen är kostnadsfria. Proteser med undantag av tandproteser är kostnadsfria från och med 1/5 2016.

Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel från Synrehabiliteringen, Hörselvården, Logopedimottagning samt hjälpmedel som förskrivs inom den specialiserade vården av läkare. 

Ortopedtekniska hjälpmedel har också kvar egenavgiften.

Egentillverkade ortoser

Från och med den 1 april 2010 tas en egenavgift ut för egentillverkning av ortoser:

 • Fingerortos 100 kr
 • Tummortos 150 kr
 • Handledsortos 300 kr

Vid justering, byte av kardborreband och polsring tas det inte ut någon egenavgift.

Ortopediska skor

Ortopedtekniskt utprovade skor, ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Vuxna (20 år och äldre) 800 kr/par
Barn (0-19 år) 500 kr/par (max tre par/år)

Hårersättning

För hårersättning får man kontantbidrag på 6 000 kr per år.

Barn och ungdomar med konstaterad synskada

Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0 - 19 år, är kostnadsfritt. Optiker anställd inom synrehabiliteringen ansvarar för utprovning och utlämning av glasögon

För vuxna (fyllda 20 år) gäller högkostnadskortet för besök hos läkare (nuvarande pris 300 kr/besök).

Synhjälpmedel och glasögonbidrag

Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

 

Kostnad för uteblivet besök

För att öka tillgängligheten i vården debiteras du för uteblivet besök. När du uteblir utan att ha avbokat besök inom sjukvården senast två timmar innan stängning dagen innan, debiteras du besöksavgiften 200 kronor och en administrationsavgift på 50 kronor.

Detta gäller alla besök även de som annars skulle vara avgifts- eller kostnadsfria, barn-och ungdom under 20 år, besök vid BVC, MVC samt undersökning vid röntgen och fyslab där läkare gör utlåtande. 

Avgiften debiteras din förmyndare om du är under 18 år och uteblir från en bokad tid. 

Det debiteras ingen kostnad om du uteblir från provtagning på laboratoriemedicin.

Avgiften för uteblivet besök och administrationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid vissa särskilda tillfällen kan tandvård ges till samma avgifter som öppen hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter för utländska medborgare

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Vården får du till samma avgift som det landets egna invånare. Du beställer kortet från Försäkringskassan.

Du kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård som du har fått i annat EU-land eller EES-land. Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

På Försäkringskassans webbplats kan du också läsa mer om att resa utomlands.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Läs mer Om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan