Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Habilitering

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

För att få stöd av hörselrehabiliteringen i Västerbotten behöver du ha en diagnostiserad hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet. Insatserna är till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar på grund av din funktionsnedsättning. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning, dövhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning känner ett utanförskap i det hörande samhället. För personer med tinnitus eller ljudkänslighet påverkas ofta flera områden i livet.

Habilitering för barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet

När ett barn föds med en hörselnedsättning påverkar det hela familjen, både praktiskt och känslomässigt. Då kan hela familjen behöva stöd.

Varje barn eller ungdoms enskilda behov styr vilken typ av habilitering som barnet eller ungdomen får, inom ramen för regionens ansvar.

Det är viktigt med en tidig diagnos så att familjen kan få stöd från hörselrehabiliteringen så tidigt som möjligt.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig som vårdnadshavare gör hörselrehabiliteringen en kartläggning av barnets behov och en plan för habilitering.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få från hörselrehabiliteringen:

  • Ökad kunskap om barnets hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet.
  • Barnet eller ungdomen och vårdnadshavare får stöd i att utveckla språk och kommunikation. Som vårdnadshavare kan du exempelvis få utbildning i tecken som stöd.
  • Du som vårdnadshavare får hjälp att bearbeta konsekvenserna av barnets eller ungdomens hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet.
  • Du som vårdnadshavare får information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter. Vårdnadshavare får också stöd i att samverka med förskola eller skola.
  • Samtalsstöd.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel med skolan. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna hörselpedagog, kurator och psykolog.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Hörselrehabilitering Skellefteå

Hörselrehabilitering Umeå

Har du frågor om utprovning av hörhjälpmedel, vänd dig till en hörcentral:

Hörcentral Lycksele

Hörcentral Skellefteå

Hörcentral Umeå

Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning eller dövhet

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för regionens ansvar.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig gör hörselrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Stödet handlar om hela din livssituation utifrån din hörselnedsättning, dövhet, ljudkänslighet eller tinnitus. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få från hörselrehabiliteringen:

  • Ökad kunskap om din hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet.
  • Hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen.
  • Råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera, exempelvis skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).
  • Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.
  • Samtalsstöd.

En hörselnedsättning eller dövhet kan påverka självbilden. För en del kan svårigheter med hörsel innebära en livskris. Under rehabiliteringen får du hjälp och stöd i att bearbeta det.

Rehabiliteringen genomförs ofta individuellt, men för många är det värdefullt att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

För att få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker efter samtycke från dig.

På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna hörselpedagog, kurator, audionom och psykolog.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Hörselrehabilitering Skellefteå

Hörselrehabilitering Umeå

Har du frågor om utprovning av hörhjälpmedel, vänd dig till en hörcentral:

Hörcentral Lycksele

Hörcentral Skellefteå

Hörcentral Umeå

Till toppen av sidan