Kostnader och ersättningar

Ersättning vid patientskada

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Det är två olika typer av försäkringar som ska skydda dig om du blir skadad, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen. Du kan överklaga och begära en ny prövning om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Patientförsäkringen

Alla vårdgivare måste ha en patientförsäkring. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare.

Patientförsäkringen kan ge dig följande ersättningar:

 • Ersättning för sveda och värk under tiden som din skada läks.
 • Ersättning för invaliditet om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning.
 • Ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada.

Leder skadan till dödsfall kan ersättning också lämnas för följande:

 • För begravningskostnader och annan kostnad.
 • Ersättning till nära anhörig.
 • För förlust av underhåll.

Patientförsäkringens utformning är bestämd i patientskadelagen.

Tandvård ingår också

Du kan få ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården. Här är exempel på skador som ingår i patientförsäkringen:

 • Du har smittats vid en behandling.
 • Det är ett fel på den utrustning som använts eller den har använts fel.
 • Du fått en felaktig eller försenad diagnos.
 • Du har fått en felaktig ordination av läkemedel.
 • Du har skadats i ett olycksfall i samband med vård.

Som patient kan du få ersättning även om det inte går att ta reda på exakt vem som orsakade skadan. Däremot går det inte att få ersättning om du har behandlats för ett direkt livshotande tillstånd och inte heller för biverkningar av läkemedel som du har fått på rätt sätt.

Du har inte heller rätt till ersättning enbart för att en behandling inte gav önskat resultat eller om det uppstod en komplikation som inte hade gått att undvika.

Anmälan och utredning

Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Den patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. Skadeärendena hanteras av Löf, som utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning.

Skadan måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. En kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som utförde behandlingen kan hjälpa till att göra en anmälan.

Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt. Du kan även ladda ner en blankett på Löfs webbplats eller få den hemskickad. I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som du tycker att vården har orsakat.

Läkare, tandläkare, naprapater, kiropraktiker och andra legitimerade yrken som är privatpraktiserande är försäkrade hos privata försäkringsbolag. De är skyldiga att upplysa om vilket försäkringsbolag de har.

Privatpraktiserande icke legitimerade yrkesgrupper ingår inte i ersättningsreglerna i patientskadelagen. De kan inte heller teckna någon patientförsäkring.

Anmälan ska komma in i tid

Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde.
För skador som du fått före 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Det får inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades för att göra en anmälan.

Om skadan har skett efter 31 december 2014 måste du anmäla den inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Patientförsäkringsföreningen

Om du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan Patientförsäkringsföreningen, PFF gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning. Det är alla försäkringsbolag som marknadsför patientförsäkringar i Sverige som är med i Patientförsäkringsföreningen.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan klaga hos Patientskadenämnden om du är missnöjd med ett beslut från försäkringsbolaget. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som har tecknat en patientförsäkring. Det Patientskadenämndens kommer fram till är rådgivande och brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Ersättning och skadestånd i domstol

Du vända dig till allmän domstol och begära patientskadeersättning om du inte är nöjd med det besked du får från försäkringbolaget. Det gäller till exempel om du tycker att ersättningen är för låg. Då stämmer du det försäkringsbolag där vårdgivaren har tecknat sin patientförsäkring.

Du kan också kräva skadestånd i allmän domstol, i en så kallad civil skadeståndsprocess. Då stämmer du den vårdgivare som har gett dig vård.

Du måste kunna bevisa att det har gjorts så allvarliga fel att den som gett vård är skadeståndsskyldig. I sådana fall är det arbetsgivaren som har ansvar för de skador en anställd orsakat i tjänsten genom fel eller försummelse.

Du är skyldig att betala både dina egna och motpartens kostnader om du förlorar en process i domstol.

Läkemedelsförsäkringen

Den vanliga patientskadeförsäkringen gäller inte om du skadats på grund av att ett läkemedel gett oväntade biverkningar.

I stället gäller Läkemedelsförsäkringen, LFF. Det är en försäkring som läkemedelsindustrin i Sverige har gemensamt. Naturläkemedel eller så kallade homeopatiska läkemedel omfattas inte av försäkringen.

Du kan få ersättning genom Läkemedelsförsäkringen om du fått oförutsedda skador, både kroppsliga och psykiska. Skadorna kan ha orsakats av läkemedel som du har köpt på apotek i Sverige. Försäkringen gäller också i samband med kliniska läkemedelsprövningar i Sverige eller att du fått läkemedlet i den svenska vården.

Oftast får du inte ersättning för skador som beror på förutsedda biverkningar. Eftersom inga läkemedel är utan biverkningar, är det viktigt att läsa om ditt läkemedel i bipacksedeln som följer med förpackningen.

Ersättning betalas inte heller ut om du har blivit informerad av läkaren om eventuella biverkningar med läkemedlet. Det är läkaren som skriver ut läkemedlet som ansvarar för att du får den information du behöver. Men vid vissa kända biverkningar som är ovanliga och särskilt svåra kan du ändå få ersättning.

Anmälan och utredning

Du anmäler skadan på samma sätt som när du får en annan skada inom vården.

Skadeanmälan kan göras digitalt och blankett finns på Läkemedelsförsäkringens webbplats och går även att få från regionernas patientnämnder.

Du måste anmäla skadan inom tio år från det att du fått kännedom om att skadan sannolikt har orsakats av läkemedel.

Du kan få ersättning om skadan med övervägande sannolikhet är orsakad av läkemedlet och inte har kunnat förutses. Skadan ska också vara allvarligare än de problem du får läkemedel för.

Samma ersättningsregler gäller som när du begär skadestånd i domstol.

Ditt ärende kan prövas av Läkemedelsskadenämnden om du inte kommer överens med försäkringsbolaget.

Läs mer

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan