HABILITERING

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

För att få stöd av hörselrehabiliteringen i Västerbotten ska det finnas en konstaterad hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom.

Habilitering för barn och ungdomar med hörselnedsättning eller dövhet

Varje barn eller ungdoms enskilda behov styr vilken typ av habilitering som barnet eller ungdomen får, inom ramen för regionens ansvar.

Det är viktigt med en tidig diagnos så att familjen kan få stöd från hörselrehabiliteringen så tidigt som möjligt.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig som vårdnadshavare görs en kartläggning av behoven och en plan för barnets eller ungdomens habilitering. Efter det erbjuds kostnadsfritt stöd.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

 • I många fall får man en hörapparat och i vissa fall får man ytterligare tekniska hjälpmedel för hem och förskola eller skola. Barnet eller ungdomen får tillsammans med vårdnadshavare också en utbildning i att använda de individuellt anpassade hörhjälpmedlen.
 • Barnet eller ungdomen och vårdnadshavare får stöd i att utveckla bästa möjliga hörförmåga, tal, språk och kommunikation.
 • Du som vårdnadshavare får hjälp att bearbeta konsekvenserna av barnets eller ungdomens hörselnedsättning.
 • Du som vårdnadshavare får information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter. Vårdnadshavare får också stöd i att samverka med förskola.
 • Samtalsstöd.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

I hörselrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. Exempel på yrkesgrupper är hörselpedagog, kurator och audionom.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Hörselrehabilitering Skellefteå

Hörselrehabilitering Umeå

Hörcentral Lycksele

Hörcentral Skellefteå

Hörcentral Umeå

Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning eller dövhet

Dina behov styr vilken typ av rehabilitering du får, inom ramen för regionens ansvar.

Olika typer av stöd och hjälp

Tillsammans med dig gör hörselrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Stödet handlar inte bara om din hörselnedsättning eller dövhet utan även om din livssituation, sysselsättning och kommunikationsbehov. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

 • Hörapparat och ibland andra hörseltekniska hjälpmedel.
 • Ökad kunskap om din hörsel.
 • Hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen.
 • Råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera. Såsom skrivtolkning och Tecken som stöd, TSS.
 • Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.
 • Samtalsstöd.

En hörselnedsättning eller dövhet kan påverka självbilden. För en del kan svårigheter med hörsel innebära en livskris. Under rehabiliteringen får du hjälp och stöd i att bearbeta det.

Rehabiliteringen genomförs ofta individuellt, men för många är det värdefullt att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

För att få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker endast om du har godkänt det.

I hörselrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. Exempel på yrkesgrupper är hörselpedagog, kurator och audionom.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Hörselrehabilitering Skellefteå

Hörselrehabilitering Umeå

Hörcentral Lycksele

Hörcentral Skellefteå

Hörcentral Umeå

Till toppen av sidan