ANHÖRIG – NÄRSTÅENDE

Att vara närstående i vården

Närstående till en patient ska ha möjlighet att få information och stöd från vården. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän.

Två personer som håller om varandra i en soffa. Fotografi.
Även du som är närstående kan få stöd och hjälp i din situation.

Patienten bestämmer själv vem som ska få information om vården. Det gäller även om du är närstående. Det du får veta beror alltså på vad patienten har bestämt.

Om patienten inte kan ta emot information alls ska informationen ges till närstående om det är möjligt.

Rätt till information ni kan förstå

Informationen ska vara anpassad så att både patienten och den närstående förstår den. Om det behövs kan ni få tolkhjälp eller annan hjälp för att förstå lättare. Du som är närstående ska inte tolka, bland annat för att tolkningen ska bli så neutral som möjligt.
Ni ska båda få information. Exempel på sådan information kan vara:

  • Om hälsotillståndet.
  • Om metoder för undersökning, vård och behandling.
  • Om hjälpmedel som finns.
  • Om vad behandlingen och vården förväntas ge för resultat.
  • Om risker för komplikationer och biverkningar.
  • Om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

Rätt till skriftlig information

Ni ska få informationen nedskriven om ni ber om det. Det är bra eftersom det kan vara mycket information att lyssna på i en situation som kan vara både ovan och svår.

Det kan också vara bra att själv anteckna vad som sägs. Det kan till exempel vara till hjälp om ni behöver diskutera något senare. 

Fast vårdkontakt och vårdplan

Om ni har kontakt med många olika personer i vården kan ni be om att få en fast vårdkontakt. Det är en kontaktperson som håller ordning på alla era vårdkontakter.

Det kan också behövas en vårdplan som beskriver vad som ska hända under den fortsatta behandlingen. Den behandlande läkare ansvarar för vårdplanen även om annan vårdpersonal är inkopplad. Om kommunen och socialtjänsten också deltar i planeringen brukar den kallas för sammanhållen individuell plan.

Tystnadsplikt gäller

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta om vården utan att patienten själv har godkänt det. Det kan till exempel handla om sjukdom, behandling eller hemförhållanden.

Den som vårdas kan ha svårt att berätta hur hen vill ha det, kanske för att hen är för sjuk. Då ska vårdspersonalen försöka tolka patientens vilja. På grund av tystnadsplikten måste vårdpersonal vara noga med vilken information som lämnas ut.

Stöd utanför vården

Det kan vara svårt att vara närstående till en person som är sjuk och behöver vård och det kan påverka dig på olika sätt. Kanske lägger du mycket tid och engagemang på att stötta och att hjälpa till med kontakter eller besök.

Även du som är närstående kan få stöd i din situation av kontaktsjuksköterskor och kuratorer. Du har rätt att få stöd och vägledning av kommunen, till exempel anhörigstöd. Du kan också få stöd och hjälp hos andra organisationer och anhöriggrupper.

Om du behöver stöd, fråga vårdpersonalen vilka du kan kontakta.

Till toppen av sidan