LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur gör jag om jag vill läsa en avliden anhörigs journal?

Fråga

Min mamma avled förra året och nu undrar jag, om jag kan skicka efter hennes journaler från sjukhuset där hon fick vård regelbundet?

Kan läkaren ändra i journalen i efterhand? Och hur lång tid bör gå innan en journalanteckning signeras av läkaren?

Svar

När det som för dig gäller en närstående person ser jag inte att det skulle vara några problem att få ta del av journaluppgifterna i din mammas journal. Bäst är att kontakta den behandlande läkaren och be om en tid för att tillsammans för att gå igenom vad som hänt under sjukdomstiden. Om du inte är medicinskt utbildad skulle jag inte vilja rekommendera att du läser journalen helt på egen hand. Då finns det risk för missförstånd eller feltolkningar.

Om du ändå vill ha tillgång till journalen på egen hand, ser rutinerna olika ut i landstingen. En del skickar hem journalhandlingarna till din folkbokföringsadress som ett rekommenderat brev. Andra vill att du hämtar ut dem personligen, efter att du legitimerat dig.

Hör efter när du ber om journalkopiorna om vad som gäller i just ditt landsting.

Lagen om offentlighet och sekretess (2009:400)

Journaluppgifter om patienter inom den offentliga hälso- och sjukvården omfattas av Lagen om offentlighet och sekretess (2009:400) Enligt den kan journaluppgift inom hälso- och sjukvården om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden lämnas ut, om det står klart att patienten eller någon till hen närstående, inte tar skada psykiskt eller fysiskt.

Det är viktigt att tänka på, att en patientjournal även kan innehålla uppgifter om närstående eller annan person och inte bara uppgifter om patienten. Dessa uppgifter omfattas också av Lagen om offentlighet och sekretess.

Det är alltså den behandlande läkaren som avgör om journaluppgifterna kan lämnas ut utan att detta är till skada för patienten eller annan person.

Samma principer gäller även för journaluppgifter för avlidna personer. Skillnaden är bara att det här inte går att få patientens medgivande. I praktiken innebär detta att den behandlande läkaren har att ta ställning till om uppgifterna i journalen kan vara till skada för patienten eller annan person.

Om patienten avlider efter en längre eller kortare tids sjukdom som krävt vård är det för det mesta aldrig något bekymmer att som behandlande läkare ta ställning till detta. Läkaren har oftast haft kontakt med anhöriga och bildat sig en uppfattning om relationen mellan anhöriga och patienten.

Enligt Patientdatalagen får inga ändringar i journalen göras i efterhand

Om uppgifterna i journalen behöver rättas ska en rättelse i journalen införas, efter den tidigare journaltexten. Det är bara Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ger tillåtelse till om text i journalen får ändras eller tas bort.

Om journalen är skriven på papper går det inte att ändra journaltexten utan att det syns. Är journalen skriven i en datajournal kan det vara möjligt att ändra journalen innan den är signerad av läkaren. Texten i journalen ska låsas senast efter 14 dagar efter det att den är införd.

Signering av journalen

Idealiskt vore att journalerna signerades samma dag eller arbetsdagen efter. I praktiken hinner läkarna däremot sällan med att göra det. Därför får signeringen ske vid en senare tidpunkt då arbetsbelastningen är mindre. Ofta är det också väntetider hos sekreterarna som skriver journalerna. Vilka rutiner som gäller vid det sjukhus din mor vårdades vid kan du säkert få reda på av verksamhetschefen.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan