Remiss

Skriv ut (ca 6 sidor)

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit.

Skriv ut

För att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning behövs ingen remiss. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Om det behövs får du en remiss för att komma vidare till en annan specialist, till exempel en hudläkare.

Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård, det kan vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom till exempel information om hur du mår, vad du har för symtom samt tidigare sjukdomar och besvär.

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det, till exempel en sjuksköterska på en barnavårdscentral.

I regel ser du inte remissen själv, men du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård när du blir kallad till mottagningen som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma till mottagningen, som kan finnas på ett regionsjukhus till exempel.

På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför bör du ta reda på hur det fungerar på den mottagning du vill komma till. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje landsting och region själv.

Stockholms län

I Stockholms län behövs remiss för:

 • besök hos hudspecialist
 • besök hos logoped
 • specialiserad hudsjukvård
 • akut öron-, näsa- och halssjukvård
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
 • medicinsk fotsjukvård
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
 • specialiserad rehabilitering
 • medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Många vårdgivare behöver också en remiss skriven av en läkare för att kunna göra en korrekt bedömning av ditt behov av specialistvård och för att kunna avgöra hur bråttom det är med att ge dig vård. Därför är det bra om du först kontaktar mottagningen och frågar om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annat landsting. 

Remiss i ett annat landsting eller region

Remiss i ett annat landsting eller region

Ibland kan man få en remiss till specialiserad vård i ett annat landsting eller region, exempelvis om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar ditt landsting eller region sjukresorna och dina boendekostnader.

Om du får en remiss till öppen specialiserad vård, det vill säga vård som inte kräver att du blir inlagd, kan du själv välja var i landet du vill få den. En gråstarrsoperation är en sådan typ av vård. Då får du själv betala dina rese- och boendekostnader.

Om du själv väljer att söka öppen specialiserad vård i ett annat landsting eller region är det viktigt att ta reda på vilka remissregler som gäller på den mottagning dit du vill komma.

Om du måste ha en remiss i ditt eget landsting eller region när du söker vård måste du även ha det där du väljer att söka vård. Du behöver remiss även om vården i det andra landstinget eller regionen inte kräver det.

Fäll ihop

Remissregler i olika delar av Sverige

Remissregler i olika delar av Sverige

Samtliga landsting och regioner kräver remiss för medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. Till följande öppna specialistmottagningar behöver du däremot aldrig remiss, i vilken del av Sverige du än söker vård:

 • gynekologi
 • barnmedicin
 • psykiatri
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • könssjukdomar 
 • smittskydd

Remisskrav till vissa mottagningar

I några regioner och landsting behövs remiss bara till vissa mottagningar. Det gäller:

 • Dalarna: remiss krävs till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.
 • Jämtland/Härjedalen: remiss krävs för smärtbehandling av specialistläkare. 
 • Jönköping: krav på remiss till öppen specialiserad ögonsjukvård för vuxna, 18 år och äldre.
 • Gotland: remiss krävs för barnmedicin för barn över två år.
 • Stockholms län: Remisskrav gäller för logopedi, obstetriska ultraljud, medicinsk fotsjukvård, huddiatermi, planerad specialiserad rehabilitering, öron-näsa-hals-akuten/Karolinska Universitetssjukhuset Solna (med undantag av vård som inte kan anstå). Från den 1/1 2017 behövs även remiss till specialiserad hudsjukvård samt specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård.
 • Uppsala: remiss krävs till psykoterapibehandling.
 • Värmland: krav på remiss till neuropsykiatriska utredningar.
 • Västerbotten: Remisskrav gäller för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning, habiliteringscentrum, laboratoriemedicin och
  röntgenavdelningarna.
 • Östergötland: regionen har ett avtal om integrativmedicinsk vård och behandling med antroposofisk inriktning som kräver remiss från landstingsfinansierad vårdcentral eller specialistklinik.
 • Örebro: för skolbarns besök hos logoped för en dyslexibedömning krävs remiss från elevhälsan eller specialistläkare. Vid språkstörningar och dyskalkyli krävs även psykologbedömning. Från och med 1 april 2017 krävs även remiss för utredning av könsdysfori.

Inga övriga krav på remiss

Övriga landsting och regioner har inga remisskrav utöver de på medicinsk service. Det gäller Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Sörmland, Västmanland, Västernorrland samt Västra Götaland.

Fäll ihop

Egenanmälan

Egenanmälan

I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare, utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så kallad egenanmälan, som ibland också kallas egenremiss eller egen vårdbegäran.

En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter för att göra en egenanmälan. Om den som tittar på din egenanmälan tycker att du behöver en undersökning får du en kallelse till mottagningen.

En egenanmälan för att få vård i ett annat landsting eller region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss där du vill få vård, eller i ditt eget landsting eller region.

Stockholms län

En egenanmälan (ibland kallad egenremiss eller vårdbegäran) ska innehålla:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen att bedöma ditt vårdbehov.

Du kan inte söka vård med egenanmälan hos vårdgivare i ett landsting som har   remisskrav.

Fäll ihop

Hur länge behöver du vänta?

Hur länge behöver du vänta?

Du har rätt att samråda med din läkare om vart du ska bli remitterad. Till vissa mottagningar kan det vara lång väntetid. Då kan du be om att få bli remitterad till en mottagning med kortare väntetid och behöver du få vård snabbt kan det skrivas in i remissen. Men det är alltid den mottagning som tar emot remissen som avgör hur snabbt man kan få en tid.

Vårdgarantin varierar

När du får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen du blivit remitterad till.

Får du en remiss och väljer att söka vård i ett annat landsting eller region gäller inte vårdgarantin längre. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir.

Patientavgiften för ett vårdbesök kostar olika mycket, beroende på vad det är för vård och vart den skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Under tiden du väntar på att få komma till den mottagning du har fått remiss är det den som skrev remissen som har ansvar för att du får den vård du behöver. Blir besvären värre medan du väntar ska du kontakta den som skrev remissen.

Stockholms län

I Stockholms län ska en remiss skickas inom tre dagar och sedan bedömas inom tre dagar från att den har kommit till mottagningen. I vissa fall kan mottagningen dock behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma remissen.

Med remiss ska du enligt Stockholms läns vårdgaranti få träffa en specialist inom 30 dagar från att beslut fattats att du ska remitteras, och få behandling inom 90 dagar från att beslut fattats om behandlingen eller operationen (gäller inte röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar med undantag av minnesutredning och neuropsykiatriska utredningar).

Om tidsreglerna inte följs kan du ringa till Vårdgarantikansliet på tel 08- 123 134 00. Där kan du få hjälp att hitta vårdgivare som har kortare väntetider.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-09-08
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jonas Dahl, specialist i allmänmedicin, Hässelby vårdcentral, Stockholm


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-12-09
Redaktör:
Åsa Schöldéen, Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden 
Manusunderlag:
Eva Norrmann