Sunda vanor

Frågor och svar om Sörmlands hälsoprogram

Innehållet gäller Sörmland

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Sörmlands hälsoprogram.

Frågor och svar om Sörmlands hälsoprogram

Hur vet jag om jag omfattas av hälsoprogrammet?

Alla sörmlänningar som fyller 40, 50 eller 60 år kommer att få en inbjudan hemskickad med erbjudande om att delta i Sörmlands hälsoprogram under året. Om du inte vet vilken vårdcentral du är listad vid kan du maila halsoval.sormland@regionsormland.se.

Vad ingår i Sörmlands hälsoprogram?

I programmet ingår en provtagning som innefattar blodsocker- och blodfetterprov, mätning av blodtryck, längd, vikt, och midjemått samt beräkning av Body Mass Index (BMI), en hälsoenkät och ett hälsosamtal.

Om man får förhinder att komma till hälsosamtalet är det viktigt att man hör av sig till vårdcentralen i god tid och meddelar detta för att undvika en avgift för uteblivet besök.

Vid behov lotsas deltagaren vidare för ytterligare uppföljning och insatser. Detta sker då i den ordinarie verksamheten och ingår inte i Sörmlands hälsoprogram.

Vad kostar det att delta?

Att delta i Sörmlands hälsoprogram på vårdcentralen kostar som ett vanligt sjuksköterskebesök. Om du deltar digitalt betalar du ingen avgift. Information om patientavgifter i Sörmland hittar du här.

Varför ingår just dessa delar i Sörmlands hälsoprogram?

Målet med hälsoprogrammet är att förebygga vanliga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och att stärka folkhälsan. Alla delar i programmet påverkar och minskar risken att drabbas av dessa sjukdomar.

De provtagningar och mätningar som görs utförs för att se om deltagaren ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Hälsoenkäten ger kunskap om deltagerans levnadsvanor och sådant som har betydelse för hälsan.

Hälsosamtalet är till för att stärka deltagaren och motivera till en bättre framtida hälsa. Det personliga samtalet bygger på deltagarens hälsoprofil, som baseras på provtagningsresultat och enkätsvar.

Tanken är också att fånga upp och erbjuda stöd vid behov av livsstilsförändringar. Vårdcentralerna har god kompetens att bistå med den hjälp man kan behöva. På varje vårdcentral finns särskilt ansvariga för områdena fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och psykisk hälsa.

Hur lång tid tar provtagningen?

Provtagningen tar cirka 30-40 minuter.

Hur lång tid tar hälsosamtalet?

Hälsosamtalet utgår från din personliga hälsoprofil, som baseras på dina provsvar och svaren på hälsoenkäten. Hälsosamtalet tar cirka en timme.

Var hittar jag min hälsoenkät?

Det går att svara på hälsoenkäten här på 1177.se genom att logga in på din personliga sida antingen på en dator, mobil eller surfplatta. För att logga in behövs e-legitimation (ex. mobilt bankID). Deltagare som inte har e-legitimation kan svara på enkäten på vårdcentralen.

Hur säkerställs kvaliteten på hälsoprogrammet?

Sörmlands hälsoprogram bygger på senaste evidens vad gäller metoder för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, och utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018.

Västerbottens och Västernorrlands hälsoprogram har varit utgångspunkten vid framtagandet av Sörmlands hälsoprogram. I Västerbotten har man arbetat med ett liknande program sedan 1985 med lyckat resultat.

Förutom aktuell vetenskap och forskning testades och kvalitetssäkrades hälsoprogrammet på fyra vårdcentraler i länet under 2013.

Hur kommer programmet att utvärderas?

Programmet utvärderas kontinuerligt av Hälsoval Sörmland, som ansvarar för alla vårdcentraler i länet. Region Sörmland har också deltagit i en socioekonomisk studie av HFS, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. FoU Sörmland sammanställer också resultat.

De som kommer i kontakt med dina provsvar och undersökningsresultat har tystnadsplikt. Dina enkätsvar används som stöd vid hälsosamtalet som hålls på vårdcentralen och tillsammans med provsvaren formas din personliga hälsoprofil. Provsvaren (och hälsoprofil) sparas i din journal.

Vi använder resultaten från programmet för verksamhetsuppföljning samt för att följa hälsoutvecklingen i Sörmland och till framtida forskning. Efter hälsosamtalet avidentifieras alla uppgifter som används för uppföljning. Vi sparar och bearbetar uppgifterna i en databas i enighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Ansvarig för databasen Regionstyrelsen, Region Sörmland. För frågor kring detta, vänligen kontakta vårdcentralen där du är listad alternativt maila till shp@regionsormland.se.

Vilken kompetens har den vårdpersonal som arbetar med Sörmlands hälsoprogram?

Alla som arbetar med hälsoprogrammet genomgår en utbildning i hälsoprogrammet och i den samtalsmetodik som används vid hälsosamtalen, motiverande samtal (MI).

Hur får deltagaren information om hälsoprogrammet?

Alla som är aktuella för programmet får en inbjudan hemskickad med erbjudande om att delta. Man får en inbjudan från den vårdcentral där man är listad.

I inbjudan får deltagaren en reserverad tid för provtagning. Om man inte kan komma på den föreslagna tiden eller inte vill delta i hälsoprogrammet, ska man höra av sig till vårdcentralen och avboka sin tid.

Om jag inte fyller 40, 50, eller 60 år under året, kan jag då ta del av något som liknar Sörmlands hälsoprogram?

Sörmlands hälsoprogram erbjuds kostnadsfritt endast till de som under året fyller 40, 50 eller 60 år. Övriga kan kontakta sin vårdcentral för att få information om vilka erbjudanden de har.

Jag är aktuell att delta i hälsoprogrammet men har ett hälsoprogram hos min företagshälsovård, varför ska jag delta i hälsoprogrammet?

Det är jättebra att företagshälsovården erbjuder förebyggande hälsoprogram och screening. Innehållet i Sörmlands hälsoprogram är speciellt framtaget för att förebygga och minska riskerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2, vilket andra mer generella hälsokontroller inte är.

Var hittar jag information på andra språk?

Information på andra språk finns på din vårdcentral och här på 1177.se.

Hälsoenkäten finns tillgänglig på både svenska och engelska och deltagare kan vid behov begära tolk. Kontakta vårdcentralen och informera om tolkönskemål innan provtagningen.

Vid frågor om Sörmlands hälsoprogram

Vid frågor om Sörmlands hälsoprogram är du välkommen att kontakta den vårdcentral där du är listad.

Aktuella artiklar

Sörmlands hälsoprogram

Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Många av de vanligaste sjukdomarna är kopplade till hur vi lever, exempelvis användande av tobak, hur mycket vi rör på oss och våra matvanor. Det är viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer eftersom förändrade levnadsvanor eller behandling kan minska risken att drabbas avsevärt.

Till toppen av sidan